Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) próżnia, pustka, nicość; bezwartościowość, rzecz bez wartości; nieświadomość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (non-existence) nicość
(insignificance) błahość

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nicość

Wordnet angielsko-polski

(the state of nonexistence)
nicość, nicestwo
synonim: void
synonim: nullity
synonim: nihility

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Alexander asked, "What are you doing?" and the gymnosophist answered, "I'm experiencing nothingness."
Aleksander spytał: "Co robisz?" A gimnosofista odpowiedział: "Doświadczam nicości."

TED

Drom an even farther, more extreme nothingness on my own!
W tak daleką otchłań samotności w jakiej jeszcze nie byłem!

OpenSubtitles

And I'm gonna go to an even darker place of nothingness.
Będę się musiał oddać w jeszcze ciemniejsze zakamarki samotności.

OpenSubtitles

But look at the cracks... between these particles and the cracks we fall through, the holes of nothingness.
Dobra, ale popatrz na te pęknięcia...... pomiędzy tymi cząstkami i pęknięcia, w które my wpadamy, dziury nicości.

OpenSubtitles

Let's not be freaked out by our bountiful nothingness.
Nie bójmy się naszej przebogatej nicości.

TED

How can there be no limits to space? We know the universe is expanding, but what is it expanding into? Is it squeezing into something else and making that contract, or is the universe just venturing into nothingness? In which case, nothingness and somethingness appear to be much the same.

www.guardian.co.uk

" Later, he will climb to the top of a steep hill, and into the windy nothingness bellow Partridge's famous catchphrase: "Ah-HAAAAAA!" Is it an affirmation of who he is, one wonders, or is he ostensibly throwing Alan off the cliff?.

www.guardian.co.uk

No man can live facing death knowing that everything is nothingness.
Żaden człek nie może żyć ze Śmiercią wiedząc, że wszystko jest niczym.

Price is a fountain of nothingness when compared to one man's dream.
Cena to fontanna nicości, gdy porównana jest do marzeń człowieka.

Most people give no thought to death or nothingness.
Większość ludzi nie myśli ani o Śmierci, ani o pustce.

Man is in the middle between God and nothingness.
Człowiek jest pośrodku, między Bogiem a nicością..

Fall into the nothingness that awaits you and your master.
Spadnij do nicości, która czeka ciebie i twojego pana.

The solicitation increased his feeling of nothingness, so he killed her before sex.
Te zabiegi powiększają jego poczucie nicości i zabijał je przed seksem.

It's awful being placed in front of nothingness, isn't it?
Trudno jest być postawionym na przeciwko nicości?

It couldn't imagine nothingness, and today shudders at the idea.
Nie mogło sobie wyobrazić nicości, a dzisiaj na samą myśl przechodzą go ciarki.

Just thinking about drowning in the nothingness of life.
Myślę o utonięciu w nicości życia.

If we can't have everything, true perfection is nothingness.
Jeśli nie możemy mieć wszystkiego, to prawdziwą perfekcją jest nicość.

To close the eyes in the terrible roar of nothingness
Zamykać oczy pośród okropnego wrzasku nicości

The only thing in your future is nothingness.
Jedyną rzeczą w twojej przyszłości, jest nicość.

In order to grow strong, you must first sink your roots deep into nothingness,
Aby stać się silny, musisz najpierw zatopić twoje korzenie głęboko w nicości.

Most people think neither of Death nor nothingness.
Większość ludzi nie myśli o Śmierci, czy nicości.

Is it just nothingness down in those holes?
W tych dziurach jest jedynie nicość.

I can create stuff out of nothingness.
Mogę tworzyć coś z niczego.

There's only the hope of nothingness. And I cling to that hope.
Jest tylko nadzieja na nicość i to jedyne o czym marzę.

Nothingness is on the way to murder.
Nicość jest na drodze morderstwa.

We're a flowing river, a mirage of nothingness.
Jesteśmy płynącą rzeką, złudzeniem nicości.

What you call nothingness, I call everything.
Młody księżulku. To co pan nazywa nicością, ja nazywam całością.

Look, there is nothingness behind you.
Spójrz, za tobą jest nicość.

Somebody who takes photographs... of lutefisk to prove the nothingness of being?
Bycia kimś, kto robi zdjęcia... norweskiego żarcia by dowieźć nicości bytu?

I like the nothingness you've captured.
Lubię tę nicość, którą zdobyłaś.

The nothingness looks, feels and bounces like tofu. Which, ironically, tastes like nothing.
Nicość wygląda i sprężynuje jak tofu, które jak na ironię smakuje jak wielkie nic.

They want nothing but nothingness.
Nie pragną niczego poza nicością.

Unite your object and your subject, Forget yourself and melt with the nothingness.
Złącz swój cel i swój motyw, zapomnij siebie i stop się z nicością.

Beyond, there is the void, nothingness.
A dalej jest pustka, nicość.

Is that not so? I've always been curious about the beyond, Austomedorif... because I fear nothingness.
Jest tak nie tak? zawsze byłem ciekawy o tamten świat, Austomedorif... ponieważ boję się nicości.

Nothing but nothingness.
Nic, tylko nicość.

The key, my darling, to heaven... or to hell... or to nothingness.
Klucz do nieba lub do piekła... albo do nicości.

Lavelle to oblivion, to nothingness.
Lavella w niepamięć, w nicość.

That infinite nothingness.
Tej nieskończonej nicości.

and that you are nothingness.
i jesteś nicością.

Lobster and bread rolls and nautical kitsch, and then... ...pfft, nothingness.
Jest tylko to, homar, bułeczki i morski kicz. - A potem nicość.