Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zauważyć, zauważać, zaobserwować, spostrzec; zwracać uwagę na; dawać wypowiedzenie;

(Noun) biznes powiadomienie, uwaga, ogłoszenie, wiadomość, zawiadomienie; zwolnienie; recenzja;
without notice - bez uprzedzenia, bez powiadomienia, bez wypowiedzenia;
notice of receipt - potwierdzenie odbioru;
notice of claim - finanse zgłoszenie roszczenia, zawiadomienie o szkodzie;
public notice - obwieszczenie publiczne;
term of notice - termin wypowiedzenia;
notice to pay - wezwanie do zapłaty, wezwanie płatnicze;
notice deposit - finanse wkład płatny za wypowiedzeniem;
notice to quit - wypowiedzenie najmu, wezwanie do opuszczenia mieszkania;
one month’s notice - miesięczne wypowiedzenie najmu, miesięczne powiadomienie;
give one’s notice - złożyć wymówienie;
notice of bankruptcy - prawniczy zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości;
take notice of sth - brać coś pod uwagę;
notice in writing - powiadomienie na piśmie, zawiadomienie pisemne;
upon notice - po otrzymaniu zawiadomienia;
at short notice - w krótkim czasie; z krótkoterminowym wypowiedzeniem;
give sb notice - zwolnić kogoś, wręczyć komuś wymówienie;
serve notice - powiadamiać, informować oficjalnie;
notice period - okres wypowiedzenia;
give sb notice - zwolnić kogoś, wręczyć komuś wymówienie;
serve notice - powiadamiać, informować oficjalnie;
notice period - okres wypowiedzenia;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(intimation) zawiadomienie
wiadomość
ostrzeżenie
to give ~ of sth to sb powiadamiać kogoś o czymś
~ is hereby given ogłasza się niniejszym.
2.
(time-limit, of dismissal) : they gave me a month's ~ dali mi miesięczne wypowiedzenie z pracy
(of resignation) : I have to give my employer a month's ~muszę zgłosić mojemu pracodawcy na miesiąc wcześniej, że odchodzę
the employees were all given ~ wszyscy pracownicy dostali wymówienia z pracy
at short ~ bezzwłocznie
at a moment's ~ natychmiast
till further ~ do odwołania.
3.
(written or printed announcement) ogłoszenie
obwieszczenie
(reporting death) : obituary~ nekrolog.
4.
(attention) uwaga
it has come to my ~ that... dotarło do mnie, że...
she took no ~ of him nie zwracała na niego uwagi.
5.
(critique) krytyka
the play got good ~s sztuka dostała dobre recenzje.vt
1.
(observe) zauważać
spostrzegać
I ~d fear in his voice spostrzegłem strach w jego głosie.
2.
(resign) wypowiadać posadę, dawać wypowiedzenie.
3.
(make a remark) robić uwagę.~ cpd ~-board n tablica ogłoszeń

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawiadomienie, ogłoszenie, notatka, uprzedzenie, przypomnienie, ostrzeżenie, spostrzeżenie, wymówienie (pracy), rezygnacja
zauważać, spostrzegać, dostrzegać, ostrzegać
take ~ of sth brać coś pod uwagę
take no ~ of sb nie zwracać na kogoś uwagi
bring sth to sb's ~ zwracać czyjąś uwagę na coś
get ~ from other people być dostrzeżonym przez ludzi
at short ~ w krótkim czasie
sit up and take ~ wykazywać oznaki poprawy (po chorobie)
come to sb's ~ dochodzić do czyjejś świadomości
make sb sit up and take ~ ostrzegać kogoś o czymś
without ~ bez uprzedzenia
give sb a ~ dawać komuś wypowiedzenie
hand in one's ~ składać wypowiedzenie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. ogłoszenie 2. awizo 3. wypowiedzenie 4. uwaga ~ account rachunek za wypowiedzeniem~ deposit depozyt z terminem wypowiedzenia ~ of assignment zawiadomienie o cesji~ of creditors informacja dla wierzycieli~ of loss zgłoszenie szkodyadvice ~ awizacjacaptain's ~ nota gotowościuntil further ~ aż do odwołania withdrawal ~ termin wypowiedzenia wkładów

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. wiadomość, powiadomienie, zawiadomienie
2. awizo
3. wypowiedzenie
4. uwaga notice about the transferring the indictment to court zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu notice and comment procedure procedura konsultacji społecznych notice deposit depozyt z terminem wypowiedzenia notice in writing powiadomienie pisemnenotice of abandonment zawiadomienie o abandonie notice of appeal zapowiedź apelacji notice of arrival
1. awizo przesyłki, zawiadomienie o przesyłce
2. zgłoszenie przybycia statku do portu notice of dishonour zawiadomienie o odmowie przyjęcia weksla notice of dividend zawiadomienie o dywidendzienotice of lease wypowiedzenie najmu notice of termination in writing pisemne wypowiedzenie umowynotice of withdrawal wypowiedzenie wkładównotice to pay wezwanie do zapłaty at a month's notice z miesięcznym wypowiedzeniem statutory period of notice termin wypowiedzenia tax assessment notice zawiadomienie o stanie podatkówthird party notice przypozwanieuntil further notice aż do odwołania ‘wanted' notice list gończy withdrawal notice termin wypowiedzenia wkładówwithout notice bez odwołaniato give notice wypowiadać

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awizacja, awizo, awizowanie, zawiadomienie

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n powiadomienie, awizacja, awizo

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

uwaga f, zawiadomienie n, wiedza f, notka f, nota f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s notatka, o-głoszenie
uwaga
ostrzeżenie
wypowiedzenie
termin
informacja, zapis
at one month's ~ w terminie jednomiesięcznym
z jednomiesięcznym wypowiedzeniem
to bring sth to sb's ~ zwrócić komuś na coś uwagę
to take ~ zwrócić uwagę, zauważyć (of sth coś)
board ~ ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
~s to airmen (skr. NOTAM) nawig. informator o parametrach lotnisk
~s to mariners nawig. informator o parametrach akwenów
vt zauważyć, spostrzec
robić u-wagi

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zawiadomienie, ogłoszenie
uwaga
ostrzeżenie
wypowiedzenie
at a moment's notice - bezzwłocznie
at one month's notice - z jednomiesięcznym wypowiedzeniem
without notice - bez uprzedzenia
until further notice - do odwołania
to bring sth to sb's notice - zwracać komuś na coś uwagę, powiadamiać kogoś o czymś
to come to sb's notice - dochodzić do czyjejś wiadomości
to take notice - zwracać uwagę, zauważać (of sth - coś)
to take no notice of - nie zwracać uwagi na
vt zauważać, spostrzegać
zwracać uwagę (na kogoś, na coś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WIADOMOŚĆ

WZMIANKA

OSTRZEŻENIE

AWIZO

OGŁOSZENIE

WYWIESZKA

UWAGA

SPOSTRZEŻENIE

RECENZJA

ZAUWAŻYĆ

POKAPOWAĆ SIĘ

UWAGA: ZWRACAĆ UWAGĘ

DOSTRZEC

OBSERWOWAĆ

DOJRZEĆ

DOMIARKOWAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V zauważać
N ogłoszenie (o fakcie)
N uprzedzenie (kogoś o czymś)
N rezygnacja (z pracy)
N A zwraca uwagę B na coś
N ktoś coś zauważa
N zauważać
N coś umyka czyjejś uwadze
N w ciągu krótkiego czasu
N aż do odwołania
N dać komuś wypowiedzenie
N złożyć wypowiedzenie
N bez uprzedzenia
N uprzedzić kogoś 3 dni naprzód

Wordnet angielsko-polski

(a sign posted in a public place as an advertisement
"a poster advertised the coming attractions")
afisz, plakat
synonim: poster
synonim: posting
synonim: placard
synonim: bill
synonim: card

Słownik internautów

zauważyć
notatka
uwaga
ogłoszenie, obwieszczenie, zawiadomienie

Słownik nieruchomości angielsko-polski

1. zapisek 2. wypowiedzenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

obwieszczenie, ogłoszenie, anons, wypowiedzenie (np. umowy), zawiadomienie
groundlessness of (lack of basis for) the notice: bezzasadność zarzutu
legal notice: ogłoszenie sądowe
notice about transferring the indictment to court: zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu
notice and comment procedure: procedura konsultacji społecznych
notice-board: tablica ogłoszeń
notice deposit: depozyt z terminem wypowiedzenia
notice in writing: wypowiedzenie pisemne
notice of abandonment: zawiadomienie o abandonie
notice of appeal: zapowiedź apelacji
notice of application for leave to appeal: zapowiedź wystąpienia o zgodę na złożenie apelacji
notice of a dispute: zawiadomienie o sporze
notice of lease: wypowiedzenie najmu
notice of an offence: zawiadomienie o przestępstwie
notice of termination: wypowiedzenie
notice of termination of a contract of employment: wypowiedzenie umowy o pracę
obituary notice: notatka pośmiertna
search by 'wanted' notice: poszukiwanie listem gończym
statutory period of notice: termin wypowiedzenia
third party notice: przypozwanie
to serve a third party notice: przypozwać
'wanted' notice: list gończy
without observing the time limit for the notice: bez zachowania terminu wypowiedzenia

Słownik audio-video Montevideo

wypowiedzenie z pracy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

notatka

spostrzegać

termin

wymówienie

zauważać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

powiadomienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zawiadomienie; nakaz; wezwanie
~, burn - wyw. powiadamianie o dekonspiracji agenta
~, danger - tablica ostrzegawcza

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pr. nakaz
decyzja nakazująca
~, abatement - decyzja nakazująca ograniczenie uciążliwości
~, completion nakaz ukończenia budowy
~, connection nakaz podłączenia się (do wodociągu lub kanalizacji)
~, conservation nakaz dotyczący ochrony (zasobów przyrody)
~, effluent zob. ~, trade efdfluent
~, enforcement nakaz dostosowania się inwestora do wymogów ochrony środowiska, nakaz egzekucyjny (nakaz zaprzestania naruszeń lub wykonania robót zawartych w nakazie)
~, hearing pr. zawiadomienie o rozprawie
~, improvement and prohibition UK zalecenia pokontrolne
~, nuisance abatement nakaz ograniczenia uciązliwości
~ of licence revocation powiadomienie o cofnięciu pozwolenia
~, pollution abatement nakaz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska
~, prohibition nakaz zaprzestania działalności (stanowiącej zagrożenie dla środowiska)
~, stop pr. wezwanie do zaniechania naruszeń
nakaz wstrzymania robót budowlanych
~, suspension nakaz zawieszenia działalności (szkodzącej środowisku)
~, trade effluent UK informacja (zakładów przemysłowych) o rodzaju i ilości wytwarzanych ścieków
~, tree removal nakaz usunięcia drzew
~, water conservation nakaz nieingerowania w zasoby wodne
~, works pr. nakaz przerwania robót

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zawiadomienie n, ostrzeżesnie n
2. wypowiedzenie n, wymówienie (pracy) n

Słownik częstych błędów

Czasownik notice znaczy zauważać, np. I noticed him (Zauważyłem go). Zwrot take notice znaczy zwracać uwagę na coś, uważnie słuchać, np. I took notice of his lecture (Uważnie słuchałem jego wykładu). F także notice/note

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It seems to me that scant notice was taken of appeals by fishermen in the past.
Wielu rybaków może odejść z zawodu, co może rozregulować tą całą gałąź gospodarki.

statmt.org

A fast-track process for deporting failed asylum-seekers, which gives them little or no notice of their immediate removal, is unlawful, the high court ruled today.

www.guardian.co.uk

The South Korean news agency Yonhap said the military had issued an advisory notice to local vessels for a six-day period from next Monday, covering 29 locations.

www.guardian.co.uk

Williams says he was on tour, heading towards a stint in rehab for addiction to prescription drugs and "didn't really notice until, you know, they sold 250,000 tickets for their tour".

www.guardian.co.uk

"No alcohol zone," says a notice taped to a lamp-post.

www.guardian.co.uk

Thank you for having taken notice of what I have said.
Dziękuję za wzięcie pod uwagę tego, co powiedziałem

But I did notice the window next to the door was open.
Ale zauważyłem, że okno naprzeciw drzwi było otwarte.

And I told him no one would notice when he was gone.
A ja mu powiedziałem, że nikt nie zauważy, gdy go zabraknie.

Do you ever notice how they never come down here?
Czy zauważyłeś kiedyś, że oni tu nigdy nie przychodzą?

Thank you all for coming here at such short notice.
Dziękuję wszystkim za przybycie tutaj w krótkim czasie.

If you call out to her, she takes no notice.
Jeśli ją zawołasz, nie zwróci na ciebie uwagi.

They have no reason to notice a man like me.
Nie mają powodu, by zauważyć kogoś takiego jak ja.

Well, thank you for coming by on such short notice.
No cóż, dziękuję za przybycie przez w tak krótkim czasie.

I was looking at you and didn't notice the car.
Patrzyłam na ciebie i nie zauważyłam samochodu.

A couple of days later, I start to notice things.
Kilka dni później... zacząłem zauważać różne rzeczy.

He won't even notice me with all these people here.
Wśród tych wszystkich ludzi, nawet mnie nie zauważy.

Before you leave, I wanted to hand in my notice.
Zanim odejdziesz, chciałam ci wręczyć moje wypowiedzenie.

Because you're the only person I could find on such short notice.
Bo jesteś jedyną osobą, którą udało mi się znaleźć w tak krótkim czasie.

I'm not sure if I can do something on such short notice.
Nie jestem pewien, że moż załatwić coś w tak krótki termin.

We must take notice of what our citizens are saying to us.
Musimy wziąć pod uwagę to, co mówią nam obywatele.

I wanted to see how long it would take anyone to notice.
Chciałam zobaczyć, jak szybko ktoś to zauważy.

Did anyone notice how the old man walked to the stand?
Czy ktoś z was zwrócił uwagę, jak szedł ten staruszek, -..aby złożyć zeznanie?

You know, he could cut in and she wouldn't even notice.
Mógłby ją odbić i nawet by nie zauważyła.

You think a girl like that would notice me on the outside?
Myślisz że dziewczyna taka jak ona zauważyła by mnie na ulicy?

Notice I didn't even have to ask if it was real.
Nie musiałam nawet pytać, czy to prawdziwy.

They just don't notice that kind of thing around here.
Oni po prostu nie zwracają na takie rzeczy uwagi.

What will happen if nobody takes any notice of you?
To możliwe. Co będzie, jeśli nikt się tym nie będzie przejmował?

This is the best I could do on such short notice.
To najlepsze co mogłem zrobić w tak krótkim czasie.

You should head back now, before they notice you're gone.
Wracaj, zanim zauważą, że cię nie ma.

Did you notice that the people here are not very political?
Zauważyłaś, że ludzie tutaj nie są za bardzo polityczni?

How can they be really old and nobody notice them?
Jak mogą być naprawdę stare, skoro nikt ich nie zauważył?

I am sorry to call you here at such short notice.
Przepraszam, że wezwałem was w tak krótkim terminie.

I always notice you reading it when you're in here.
Zauważyłam, że zawsze ją czytasz, gdy tu jesteś.

Did anybody notice, when they had done their job well?
Czy ktoś zauważył, kiedy dobrze wykonywali swoją pracę?

You think I don't notice how some people avoid me?
Myślisz, że nie zauważyłem jak ludzie mnie unikają?

I didn't want my family to notice, or anyone else.
Nie chciałem, aby moja rodzina ogłoszenie, ani nikogo innego.

Couldn't help but notice the men coming and going from her apartment.
Trudno było nie zauważyć, jak mężczyźni wchodzą i wychodzą z jej mieszkania.

Takes a lot to make the big dog sit up and take notice.
Ciężko zmusić wielkiego psa, żeby od razu usiadł i uważał.

If a ship comes near, they may not notice us.
Jeśli statek się zbliży, mogą nas nie zauważyć.

One of the first things people notice is your smile.
Pierwszą rzeczą, którą zauważają ludzie, jest uśmiech.

Police! your team will have full freedom action to give you notice.
Policja! Ty i twoi przyjaciele macie dać się zauważyć.

It has to be something we notice right away, okay?
To musi być coś, co zauważymy od razu, ok?

We need to go back inside before they notice that we're gone, okay?
Wracamy do środka, zanim zauważą, że nas nie ma.

Four years of classes together, and you notice me now?
Cztery lata w tej samej klasie, a ty teraz mnie zauważyłaś?

You ever notice how far apart his eyes are actually set?
Czy kiedykolwiek zauważyłaś jak daleko jego oczy w są rzeczywistości ustawione?

Yeah, her mother and I were too busy to notice.
Jej matka i ja byliśmy zbyt zajęci, by to zauważyć.

I couldn't help but notice how quiet it is in here.
Nie mogę pomóc, ale zauważyłem, jak jest tu cicho.

Your wife has been missing for five days, and you notice now?
Twoja żona brakuje przez pięć dni i nie zgłosić wcześniej?

So, we put the town on notice, and then nothing happens.
Więc alarmujemy miasto i wtedy nic się nie stanie.

Took me 25 years to notice my husband was gay.
Zajęło mi 25 lat uświadomienie sobie, że mój mąż był pedziem.

I also notice that you always have your guard up around me.
Zauważyłem też, że zawsze masz przy mnie podniesioną gardę.

You will notice that this arm is in your way.
Zauważysz, że to ramię jest ci na drodze...

Thank you very much, sir, for seeing me at such short notice.
Bardzo dziękuję, sir, za spotkanie się ze mną w tak krótkim czasie.

Did you ever notice anyone following him or any unusual phone calls?
Czy kiedykolwiek zauważyła pani, że ktoś go śledził, były jakieś dziwne telefony?

Hi. Thank you for meeting us on such short notice.
Dziękuję, że mógł się pan z nami tak szybko spotkać.