Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zauważalny, widoczny, dostrzegalny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(remarkable) godny uwagi.
2.
(easily seen) widoczny, dostrzegalny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

widoczny, dostrzegalny, zauważalny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyraźny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj widoczny, dostrzegalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GODNY UWAGI

WIDOCZNY

DOSTRZEGALNY

Słownik internautów

zauważalny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odczuwalny

uchwytny

wyczuwalny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
W tej kwestii podczas ostatniego roku dał się zaobserwować pewien stopień zmęczenia.

statmt.org

There is a noticeable degree of imbalance in relation to the development of the internal market.
Jesteśmy świadkami wyraźnej nierównowagi w odniesieniu do rozwoju rynku wewnętrznego.

statmt.org

Various organisations are trying to tackle the problem of poverty, but progress is barely noticeable.
Starają się z nią walczyć różne organizacje, ale postęp jest znikomy.

statmt.org

He said: "In the past 25 years there has been very significant investment by private water companies in other parts of the UK, and it's very noticeable that those parts appear to have fewer problems than Northern Ireland.

www.guardian.co.uk

not because the markets are currently demanding it, not because it will make any noticeable difference to their long-run fiscal prospects, but because we think that the markets might demand it (even though they shouldn't) some time in the future.

www.guardian.co.uk

The effect was most noticeable in gastrointestinal cancers, where deaths dropped by 54%.

www.guardian.co.uk

Luckily, I am not particularly afflicted, although in recent years I have noticed one long black hair that sprouts from my left cheek, another under my chin, and a few barely noticeable ones above my lip.

www.guardian.co.uk

We can now say that noticeable action is being taken by the Commission in this direction.
Dziś już możemy powiedzieć, że Komisja podejmuje w tym kierunku widoczne starania.

A degree of fatigue in this area has become noticeable during the last year.
W tej kwestii podczas ostatniego roku dał się zaobserwować pewien stopień zmęczenia.

They got a noticeable desire to come and skate with you.
One mają wielką chęć by pojeździć z panem na łyżwach,

Fort example, there has been a noticeable increase in obesity.
Na przykład nastąpił zauważalny wzrost przypadków otyłości.

It is noticeable how the Commission always stresses that social policy must remain a national matter.
Godny uwagi jest fakt, jak Komisja zawsze podkreśla konieczność pozostawienia polityki społecznej kompetencjom krajowym.

And the noticeable dust in the building the week before
I ten zauważalny pył tydzień przed:

These implications may be particularly noticeable when oil prices on the world markets are exceptionally high, as is the case at present.
Skutki te mogą być szczególnie dotkliwe w warunkach bardzo wysokich cen na ropę naftową na rynkach światowych, z czym mamy do czynienia obecnie.

Various organisations are trying to tackle the problem of poverty, but progress is barely noticeable.
Starają się z nią walczyć różne organizacje, ale postęp jest znikomy.

So the headline was not as noticeable as we'd hoped.
Więc nagłówek nie okazał się tak zauważalny, jak sądziliśmy.

With some boys it's more noticeable then with others.
U niektórych chłopców to bardziej widoczne, u niektórych mniej.

I was distracted by Marley's unfortunate and very noticeable weight gain.
Byłem rozproszony przez Marleya niefortunne i bardzo odczuwalny przyrost wagi.

In the real world, the disadvantages experienced by women in industry, compared with men, are even more noticeable.
W świecie rzeczywistym niekorzystna sytuacja, w jakiej znajdują się kobiety zatrudnione w przemyśle, w porównaniu do sytuacji mężczyzn, jest jeszcze bardziej widoczna.

Unemployment is perhaps the most noticeable aspect of the economic and financial crisis to the people of Europe.
Bezrobocie jest być może najbardziej zauważalnym dla Europejczyków aspektem kryzysu gospodarczego i finansowego.

Not that it's noticeable to the untrained eye, but to a professional...
Jest niedostrzegalny dla niewprawnego oka, ale dla profesjonalisty...

The lack of action from the legislative authority regarding the extremely urgent changes in the judicial system is noticeable.
Odczuwalny jest brak działania ze strony władzy legislacyjnej, jeżeli chodzi o niezwykle pilne sprawy w systemie sądownictwa.

Those votes reflected a noticeable lack of communication between the European Union and its citizens.
Te głosowania odzwierciedlały zauważalny brak "łączności” między Unią Europejską a jej obywatelami.

There is a noticeable degree of imbalance in relation to the development of the internal market.
Jesteśmy świadkami wyraźnej nierównowagi w odniesieniu do rozwoju rynku wewnętrznego.

I didn't think it was that noticeable.
Nie sądziłam, że to takie zauważalne.

All these factors have a noticeable influence on the employment of women in industry and their negative consequences should be gradually mitigated.
Wszystkie te czynniki mają zauważalny wpływ na zatrudnienie kobiet w przemyśle, a ich negatywne konsekwencje powinny być zmniejszane.

Also noticeable is the increasing reluctance of young people to take up work in what is, undoubtedly, a difficult sector.
Dostrzega się również coraz wyraźniej niechęć młodych ludzi do podejmowania pracy w tym niewątpliwie ciężkim sektorze.

The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.

The immediate consequence of the outbreak has been a noticeable drop in fruit and vegetable consumption throughout Europe.
Bezpośrednią konsekwencją epidemii jest zauważalny spadek spożycia owoców i warzyw w całej Europie.

So much so that the floors were shaking, that's how noticeable it was
Tak dużo, że podłogi wibrowały To było bardzo odczuwalne.

The trade mark was too noticeable.
Znak firmowy był zbyt zauważalny.

I just keep looking there Protruding... and so noticeable
Jak tylko się tam patrzę... sterczący... i tak bardzo widoczny przez to.

We can already foresee that the US mortgage crisis will have noticeable adverse effects here, too.
Możemy już przewidzieć, że amerykański kryzys w kredytach będzie mieć też zauważalne skutki negatywne.

Secondly, we must strive for the price of products in future to reflect harmful consequences that are not immediately noticeable, including impact on climate change.
Po drugie, musimy walczyć o to, aby cena produktów w przyszłości odzwierciedlała szkodliwe konsekwencje, nie zawsze zauważalne od razu, włączając wpływ na zmiany klimatu.

Without this, crop production will fall off markedly and there could also be a noticeable impact on livestock production.
Bez tego plony spadłyby znacząco, mogłyby też wystąpić odczuwalne skutki dla produkcji zwierząt.

Another noticeable scourge of mass sport events is the expression of racism and discrimination.
Inną zauważalną chorobą masowych imprez sportowych są objawy rasizmu i dyskryminacji.

Noticeable outfit and big badge on employee.
Jaskrawy strój i duża plakietka u pracownika.

Late payment for the receipt of goods and services is a practice that is noticeable in Member States.
Opóźnienia w płatnościach za otrzymane towary czy usługi są wyraźnie dostrzegalną praktyką w państwach członkowskich.

His fatigue was not too noticeable yesterday
Nie wyglądał wczoraj na zbyt zmęczonego.

I was a noticeable nobody.
Byłam zauważalnym nikim.

This quantum leap, this change, this new chapter must be noticeable at the first summit.
Ten olbrzymi skok, ta zmiana, ten nowy rozdział, musi być widoczny w trakcie pierwszego szczytu.

We cannot ease sanctions against Belarus if there is no noticeable progress in the direction of democratisation of the country.
Nie możemy łagodzić sankcji wobec Białorusi, jeżeli nie będzie zauważalny postęp w kierunku demokratyzacji kraju.

The sharp, scarcely noticeable lines... of your impatience and your ennui.
Ostre, ledwo widoczne linie... Twojej niecierpliwości i twoja nuda.

The most noticeable change is... here.
Najbardziej znacząca zmiana jest... tutaj.

Their absence is noticeable.
Ich nieobecność jest zauważalna.

We would add that the smaller the contributions of the other Member States, the more noticeable the French component of the force will be.
Chciałabym dodać, iż im mniejsze będzie wsparcie innych państw członkowskich, tym wyraźniej będzie widoczny składnik francuski tej siły.

Are any improvements noticeable?
Czy nastąpiła zauważalna poprawa?

I mean... really? 'cause, i mean, it isn't that noticeable, you know.
To znaczy... Naprawdę? Ponieważ, to znaczy, jest to nie zauważalne, nie sądzisz.

Oh, it's barely noticeable.
Och, daj spokój, to jest ledwie zauważalne.

This was the noticeable mistrust of farmers and an assumption by many that farmers are somehow enemies of health and the environment.
Mam na myśli dostrzegalną nieufność rolników oraz przyjmowane przez wiele osób założenie, że rolnicy są wrogami zdrowia i środowiska.

However, it must be said that a decision not to invest in this area will actually give rise to costs that may not be immediately noticeable.
Należy jednak wspomnieć, że decyzja o nieinwestowaniu w ten sektor poskutkuje przyszłymi kosztami, których nie zauważymy od razu.

In spite of growing social awareness, a huge disproportion is noticeable between Member States in terms of donation and transplantology.
Mimo wzrastającej świadomości społecznej zauważalna jest ogromna dysproporcja pomiędzy krajami członkowskimi w obszarze dawstwa i transplantologii.

The positive impact of the euro became particularly noticeable most recently, when the global financial crisis made us aware of the benefits of a stable exchange rate.
Pozytywne oddziaływanie euro mogliśmy zaobserwować w szczególności w ostatnim czasie, kiedy to światowy kryzys finansowy uświadomił nam korzyści stabilnego kursu walutowego.

This investment will have a noticeable effect on improving the situation in and around Łódź, and will increase the pace of development in the entire voivodeship.
Ta inwestycja w zauważalny sposób wpłynie na poprawę sytuacji w regionie łódzkim i zwiększy dynamikę rozwoju całego województwa.

It is noticeable that, despite the enormous pressure and multiple threats from Moscow, not a single former Soviet Republic has recognised this dismemberment of Georgia.
Znamienne jest, że mimo ogromnych nacisków oraz wielu gróźb ze strony Moskwy, ani jedna była republika radziecka nie uznała rozbioru Gruzji.

While only 3.1% of the EU's active population may be directly generating monetary value in the cultural area, their impact is noticeable almost in every aspect of our lives.
Jakkolwiek tylko 3,1% aktywnej zawodowo populacji UE generuje bezpośrednio wartość pieniężną w obszarze kultury, jej wpływ jest zauważalny niemal w każdym aspekcie naszego życia.