Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) prawniczy zawiadomienie, upomnienie, ogłoszenie, anons, zgłoszenie, meldunek;
notification of despatch - awizowanie przesyłki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (announcement) zawiadomienie, powiadomienie
(official registration) zawiadomienie, zgłoszenie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powiadomienie, zawiadomienie, meldunek

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Doniesienie urzędowe

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zawiadomienie, ogłoszenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. zawiadomienie (of sth - o czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZAKOMUNIKOWANIE

NOTYFIKOWANIE

AWIZO

AWIZACJA

MELDUNEK

ZGŁOSZENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (informing by words)
notyfikacja
synonim: telling
synonim: apprisal

2. (an accusation of crime made by a grand jury on its own initiative)
notyfikowanie: : synonim: presentment

Słownik internautów

zawiadomienie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

kośc. notyfikacja
zawiadomienie
zgłoszenie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

powiadamianiepowiadomienie~, construction pr. powiadomienie o budowie, zgłoszenie budowy~, crime powiadamianie o przestępstwie~ of competent authorities powiadamianie właściwych organów~ of landfill closure powiadamianie o zamknięciu składowiska~ of local residents powiadamianie lokalnych mieszkańców~ of release of hazardous materials powiadomienie o (nielegalnym) usunięciu niebezpiecznych materiałów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

notyfikacja, zawiadomienie, zgłoszenie, notyfikowanie
arbitral notification: zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego
notification of an assignment: zawiadomienie o przelewie
notification of birth: zgłoszenie urodzenia
to receive notification: otrzymać zawiadomienie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ogłoszenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

powiadamianie, powiadomienie; zawiadomienie; zgłoszenie; wojsk. meldunek
~, early - powiadamianie wczesne
~ of enemy movements - powiadamianie o ruchach nieprzyjaciela
~ of the family of the soldier's death - powiadomienie rodziny o śmierci żołnierza
~ of the launch of unknown weapon - powiadomienie o wystrzeleniu nieznanej broni

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

meldunek
powiadamianie
powiadomienie
zawiadomienie
zgłoszenie
~, construction - pr., bud. zgłoszenie budowy
~, crime zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
~, early powiadamianie wczesne
~, emergency powiadomienie o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska
~, environmental emergency zawiadomienie o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska
~, environmental pollution meldunek o zanieczyszczeniu środowiska, zgłoszenie zanieczyszczenia środowiska
~, flood powiadomienie o powodzi
~ of competent authorities powiadamianie właściwych organów
~ offence zawiadomienie o wykroczeniu
~ of flood warnings powiadomienie o ostrzeżeniu przed powodzią
~ to the inspectorate zawiadomienie inspektoratu
~ to the police zawiadomienie policji

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.

statmt.org

on data breach notification (Article 2(h) and 4(3) - ePrivacy Directive)
w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych (art. 2 lit. h) oraz 4 ust.

statmt.org

Your site will be reviewed again after 3 days from which you received your notification.
Witryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.

Google

Adding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.

Google

I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.

statmt.org

The Council has not yet received any notification in this regard.
Rada nie otrzymała jak dotąd jeszcze żadnej notyfikacji w związku z tą umową.

I guess this beautiful mess is best ended without notification. Probably better.
Najlepiej zakończyć ten piękny nieład bez zawiadomienia. Prawdopodobnie.

Transparency and due notification is therefore needed in this area.
W tej sferze potrzebna jest więc przejrzystość i odpowiednia polityka informacyjna.

I'm heading out there now with Crawford to give notification.
Właśnie tam jadę z Crawfordem, aby powiadomić rodzinę.

That should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
Powinien on brzmieć "W ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia”.

You'll get official notification when I make my decision.
Dostaniesz oficjalne zawiadomienie o mojej decyzji.

I don't want photos or any kind of notification.
Nie, nie chcę żadnych zdjęć ani powiadomień.

The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
Druga sprawa to to, że notyfikacja nieprawidłowości może trwać nawet do 39 miesięcy - ponad trzy lata. Jest to okres zdecydowanie za długi.

Honey, didn't you get the notification from the court?
Kochanie, nie dostałeś zawiadomienia z sądu?

Yesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.

There must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
Zaufanie musi dotyczyć całego systemu akredytacji, notyfikacji i nadzoru rynkowego.

Since the first notification, we have been following the case, establishing the facts, assessing the situation and taking appropriate action.
Już od pierwszych doniesień śledzimy tę sprawę, ustalamy fakty, oceniamy sytuację i podejmujemy stosowne działania.

We have all our men in service, but... we'll send a notification.
Wszyscy nasi ludzie są na służbie, ale... wyślemy zawiadomienie.

The proposal from the Commission is to revise the current system of notification on energy investment projects.
Wniosek Komisji ma spowodować zmianę obecnego systemu powiadamiania o projektach dotyczących inwestycji energetycznych.

I will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Zajmę się tym osobiście, jeśli przedstawi mi Pani dowód zgłoszenia.

I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.

In order to see beyond the authority giving the notification, Eurostat needs powers that it does not have.
Aby móc wyjrzeć poza organy dostarczające informację, Eurostat potrzebuje uprawnień, którymi nie dysponuje.

I welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.
Cieszę się z poparcia dla obowiązkowego powiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych.

This study should be available next year and will form the basis for a general evaluation of the Directive, including the notification thresholds.
Wyniki przedmiotowego badania powinny być dostępne w przyszłym roku i posłużą nam za podstawę do przeprowadzenia ogólnej oceny wspomnianej dyrektywy, w tym progów wymaganej notyfikacji.

We can't issue a certificate... until we have official notification of death.
Obawiam się, że nie możemy wydać aktu, dopóki nie otrzymamy oficjalnego zaświadczenia o zgonie.

We have to ensure that the method for notification of investments corresponds to previously adopted rules.
Musimy spowodować, aby sposób powiadamiania o inwestycjach odpowiadał uprzednio przyjętym zasadom.

This time it is an official notification.
Zgodnie z art. 211 ust.

Official notification should be very soon.
Wkrótce ma być oficjalne oświadczenie.

Ladies and gentlemen, notification of the timing explanations of vote will be given at 3 p.m.
Panie i panowie, powiadomienie o czasie, w którym odbędą się wyjaśnienia dotyczące głosowania zostanie przekazane o godz. 15:00.

Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.
Wcześniejsze zawiadomienie w przypadku leczenia ambulatoryjnego nie jest obowiązkowe.

Notification of the data-protection authorities will be mandatory in future whenever any authority searches for anyone's personal data.
W przyszłości obowiązkowe będzie poinformowanie organów ochrony danych kiedy tylko jakikolwiek urząd będzie starał się o dostęp do czyichkolwiek danych osobowych.

We have managed without advance notification for many years and I hope we will continue to do without it in the future, too.
Przez wiele lat dawaliśmy sobie radę bez uprzedniego powiadamiania i mam nadzieję, że będziemy sobie bez niego radzić również w przyszłości.

We require your scrawl on this eviction notification.
Potrzebujemy twojego odcisku na zawiadomieniu o eksmisji.

The tribunal will recess until further notification.
Trybunał ogłasza przerwę do czasu późniejszego zawiadomienia.

The European Community needs to immediately forward this notification to all Member States.
Wspólnota Europejska musi natychmiast przekazać te informacje państwom członkowskim.

I have received unofficial notification from Edo.
Otrzymałem nieoficjalną wiadomość z Edo.

Notification of the country of origin in local food production, for example, is the best sort of Ecolabel.
Informacja o kraju pochodzenia, przykładowo w lokalnej produkcji żywności, to najlepszy rodzaj oznakowania ekologicznego.

If your staff can forward proof of such notification then I assure you personally that I will look into the matter.
Jeśli Pani personel dostarczy dowód takiego zgłoszenia, zapewniam Panią, że osobiście zajmę się tą sprawą.

Fourthly, we need to better monitor the mandatory notification of irregularities by the Member States.
Po czwarte, musimy lepiej monitorować wywiązywanie się przez państwa członkowskie z obowiązku zgłaszania nieprawidłowości.

No, no, no, I do not want any photos Nor any notification.
Chwila, nie chcę żadnych zdjęć ani innych powiadomień.

The one thing which has functioned extremely well is the notification of the veterinary authorities via the European rapid alert system.
Elementem, który zadziałał znakomicie, było informowanie władz weterynaryjnych za pośrednictwem europejskiego systemu szybkiego reagowania.

We have taken up the Commission's proposal to make the notification of security breaches compulsory, and have improved it.
Podjęliśmy propozycję Komisji, by powiadomienia o naruszeniach bezpieczeństwa stały się obowiązkowe, a nawet ją ulepszyliśmy.

I shall conclude by drawing attention to Article 1(2) of the proposal, in which the time limits of notification are discussed.
Na zakończenie chciałabym zwrócić uwagę na art. 1 ust.

I therefore support a worldwide system for the notification of current stock levels, in order to tackle uncontrolled speculation on agricultural commodities.
Z tego względu popieram wprowadzenie światowego systemu informowania o bieżących zapasach w celu wyeliminowania niekontrolowanej spekulacji towarami rolnymi.

Mr Stevenson, you will receive notification from the administration, as will everyone else, on the situation with regard to travel conditions tomorrow.
Panie pośle Stevenson! Podobnie jak wszyscy pozostali posłowie, pan także otrzyma informację z administracji o sytuacji odnośnie do jutrzejszych warunków podróży.

We support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.
Popieramy politykę notyfikacji ex ante i obowiązek rejestracji przez państwa członkowskie.

Thirdly, notification should have a practical purpose and should complement the analysis of the development of the European gas system.
Po trzecie, powiadamianie powinno mieć praktyczny cel i powinno stanowić uzupełnienie analizy rozwoju europejskiego systemu gazowego.

Special Official Notification.
Specjalne Oficjalne Zawiadomienie,

In this directive it is stipulated that Member States may include provisions on the notification of neighbours in their national action plans.
Przedmiotowa dyrektywa przewiduje, że państwa członkowskie mogą w swoich narodowych planach działania uwzględnić postanowienia dotyczące informowania sąsiadów.

Excuse me, Mr. Robertson... you requested notification of clearance to restricted files.
Przepraszam, panie Robertson. Zażądał pan powiadomienia przy udzielaniu dostępu do zastrzeżonych plików.

There are measures to be taken urgently, to establish constraints on the recycling of vessels, and that should include requirements for certification and notification.
Środki te należy podjąć niezwłocznie w celu nałożenia ograniczeń na recykling statków i powinny one obejmować wymogi dotyczące certyfikacji i sprawozdawczości.

That is why we voted in favour of the amendments calling for prior notification of exports, stricter controls and greater transparency.
Dlatego głosowaliśmy za przyjęciem poprawek przewidujących zgłaszanie wywozu przed jego dokonaniem, zaostrzenia kontroli i poprawy przejrzystości.

Livia, the Palermo Judges sent notification that I'm under investigation for Mafia connections.
Livia, Sędziowie z Palermo przysłali zawiadomienie, iż jestem podejrzewany o kontakty z mafią

Nationally funded assistance to agriculture and forestry may be given following notification of a state aid scheme, and is subsequent to approval by the Commission.
Finansowana ze środków krajowych pomoc dla rolnictwa i leśnictwa może zostać udzielona po dokonaniu zgłoszenia programu pomocy państwa i po jego zatwierdzeniu przez Komisję.

We now have to lay down standardised principles of transparency, non-discrimination and regulated consultation and notification when setting airport charges in Europe.
Musimy teraz ustanowić ujednolicone zasady przejrzystości, niedyskryminacji oraz wprowadzić wymóg przeprowadzania konsultacji i informowania w przypadku ustalania opłat lotniskowych w Europie.