Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) podawać do wiadomości, ogłaszać, powiadamiać, zawiadamiać, meldować;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powiadamiać, zawiadamiać, meldować

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. zawiadamiać
2. notyfikować
3. upominać

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt
1. zawiadamiać
2. notyfikować
3. donosić, zgłaszać

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awizować (wysyłać awiz), meldować, notyfikować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. zawiadamiać, powiadamiać 2. upominać 3. donosić, zgłaszać 4.oznajmiać 5. notyfikować

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zgłosić chorobę

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt obwieścić (sth to sb coś komuś), zawiadomić (sb of sth kogoś o czymś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBWIEŚCIĆ

OGŁOSIĆ

ZGŁASZAĆ

DONIEŚĆ

AWIZOWAĆ

ZAAWIZOWAĆ

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

donosić (zakomunikować), notyfikować, obwieścić, ogłosić, podać do wiadomości, powiadomić, zgłaszać
to notify a birth: zgłaszać urodzenie
to notify immediately: zawiadomić niezwłocznie

Słownik audio-video Montevideo

zawiadamiać, podawać do wiadomości
notyfikować, ogłaszać, obwieszczać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ogłaszać

oznajmiać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

notyfikować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A costly incident has just occurred as a result of a failure to so notify.
Ten bolesny incydent jest między innymi rezultatem braku takiej informacji.

OpenSubtitles

Procedures for notifying and accepting future measures or acts have been laid down.
Procedury powiadamiania i przyjmowania przyszłych środków i aktów zostały ustanowione.

europa.eu

The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
Wniosek ten jest notyfikowany Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym.

EU Constitution

The winners were notified per email, and the prizes are currently being sent out!
Zwycięzcy zostali powiadomieni e-mailem, a nagrody otrzymają już wkrótce.

ECB

The United Kingdom may notify the Council at any time of its intention to adopt the euro.
Zjednoczone Królestwo może w każdej chwili notyfikować Radzie swój zamiar przyjęcia euro.

EU Constitution

Today, Mr Justice Saunders ruled the boys should stay on the register for two and a half years, but said their mothers could sign it and notify the authorities of their children's whereabouts.

www.guardian.co.uk

Under federal law, car manufacturers must notify the National Highway Traffic Safety Administration within five days of determining that a safety defect exists and promptly conduct a recall.

www.guardian.co.uk

Bank of Scotland, Halifax and HSBC add to the confusion by claiming they may or may not personally notify consumers about smaller rate cuts, while Nationwide building society makes no commitment whatsoever in its terms and conditions to personally notify customers of changes to interest rates, no matter how large a cut may be.

www.guardian.co.uk

News Corp is expected to formally notify the European Commission about its intention to bid for Sky in the next fortnight.

www.guardian.co.uk

We need to notify Security in the building to keep everyone inside.
Zawiadomcie ochronę w budynkach, - żeby zatrzymali wszystkich wewnątrz. - Zrozumiałem.

What if we take out their radio, before they can notify anyone about us?
Co jeżeli my wyjmujemy ich radio , zanim oni mogą zawiadamiać kogoś o nas ?

Notify her family that they can pick up the body.
Powiadom jej rodzinę, że może zgłosić się po ciało.

Well, if she makes contact, will you please notify me?
Jeśli się z tobą skontaktuje, mógłbyś mnie powiadomić?

I want you to notify me immediately if and when that happens.
Proszę mnie natychmiast zawiadomić, jeśli tak się stanie.

To notify to 11 it does not do a celebrity to you.
W na kanale 11. nie kwalifikuje go do miana gwiazdy.

All right, we need to notify his father that he's in custody.
Musimy powiadomić jego ojca, że jest w areszcie.

Police aren't required to notify a community about a predator.
Policja jest zobowiązana do powiadamiania społeczności o grabieży.

Procedure is to exchange insurance information and, if necessary, notify the police.
Procedura przewiduje wymianę informacji na temat ubezpieczenia, a jeśli to konieczne, wezwanie policji.

But why didn't mac just call us or notify for backup?
Ale dlaczego Mac nie zadzwonił do nas, albo nie wezwał wsparcia?

If our detective doesn't show up by noon, I'll have to notify the police.
Jeśli nie pojawi się do południa, musimy zawiadomić policję.

We would like to notify her, ask her some questions.
Chcielibyśmy ją zawiadomić i zadać jej kilka pytań.

I suggest you notify the court and the defence that he won't be testifying.
Radziłbym ci powiadomić sąd i obronę, że nie będzie zeznawał.

Notify all commanding officers to stand by for important orders.
Proszę zawiadomić wszystkich dowódców aby byli w gotowości na otrzymanie ważnego rozkazu.

They gave me their word they wouldn't notify the authorities.
Dali mi słowo, że nie zawiadomią władz. Dobry Boże!

Notify everybody that's in the water, port authorities should be on alert.
Obserwujcie wszystko na wodzie, władzę portu powinny być zaalarmowane.

Why'd it take three goddamn days to notify us?
I dlaczego czekaliście trzy cholerne dni z powiadomieniem nas?

If you see him, do not to approach him, but notify authorities immediately.
Jeśli go zauważycie, proszę się do niego nie zbliżać i niezwłocznie powiadomić policję.

If he approaches you again, I expect you to notify me right away.
Jeśli zbliży się znów do ciebie spodziewam się, że natychmiast mnie powiadomisz.

Any big arrival, notify me immediately. You said that.
Jakaś większa dostawa, mów mi natychmiast, tak powiedziałeś.

Notify all Scouts to muster outside my tent, on the double.
Powiadamia wszystkich skautow do wykrzesac poza mojego namiotu, na double.

Notify the train dispatcher to stop all trains in progress.
Powiadomcie dyspozytora, żeby zatrzymał wszystkie pociągi.

Will you go to General Lee's headquarters and notify him about this?
Proszę się udać do kwatery generała Lee i powiadomić go o tym.

Notify their school, and they'll take care of it
Zawiadom ich szkołę, a oni się wszystkim zajmą.

Furthermore, there should be no way to avoid the requirement to notify government authorities in the event of an accident.
Ponadto nie powinno być żadnej możliwości obejścia wymogu powiadomienia władz rządowych w razie wypadku.

When we learn something, we'll notify your mother.
Kiedy się czegoś dowiemy, zawiadomimy twoją matkę.

Remember, as soon as you are in their hide-out, notify me.
Pamiętaj, jak tylko będziesz w ich kryjówce, powiadom mnie.

All right, find and notify next of kin.
Dobra, znajdźcie i powiadomcie krewnych.

Should you elect to purchase the goods you must notify me by week's end.
Jeżeli zdecydujecie się na zakup towarów, proszę o powiadomienie mnie do końca tygodnia.

They've been looking for somebody to notify and they...
Szukali kogoś z rodziny żeby o tym powiadomić i...

You're not his family. I don't have to notify you. He was a wetback.
Nie jesteś jego rodziną i nie musiałem cię o niczym powiadamiać.

We should notify the mexican and canadian border patrols.
Powinniśmy powiadomić meksykańskie i kanadyjskie patrole graniczne.

I'il notify admiral smith the target is located and confirmed.
Powiadomię admirała Smitha, że cel zlokalizowany i potwierdzony.

Paul, find his family and notify them.
Paul, znajdź jego rodzinę i powiadom.

Please notify him that his device has successfully detonated.
Proszę mu przekazać, że jego urządzenie zadziałało.

If symptoms of epilepsy occur, please notify your doctor.
Jeżeli symptomy epilepsji występują, proszę zawiadomić twojego lekarza.

Is there a relative I should notify?
Czy jest jakiś krewny, którego powinienem zawiadomić?

She failed to notify authorities after fleeing the scene of a murder, robbery...
Nie powiadomiła władz po ucieczce z miejsca morderstwa. - Rabunek.

Notify the state to get to Freedom Way.
Powiadom stanowych, żeby jechali na Freedom Way.

We have to notify friends and relatives.
Trzeba powiadomić przyjaciół i krewnych.

If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
Jeżeli dostawca usług nieumyślnie ujawni informacje osobowe danej osoby w Internecie, musi on należycie powiadomić tę osobę o takim zdarzeniu.

If patients do not notify the authorities about anomalies relating to medicines that they have taken, the monitoring process will be a waste of time.
Jeżeli pacjenci nie będą informować władz o anomaliach towarzyszących przyjmowaniu danych produktów leczniczych, proces monitorowania nie będzie niczym więcej, jak tylko stratą czasu.

I've nothing else but to notify General Perkins.
Nie pozostaje mi nic innego, jak zawiadomić generała Perkinsa.

I told her to notify you.
Powiedziałem jej, żeby cię zawiadomiła.

Am I to notify each one of them about Mr. Collins?
I mam powiadomić każdego o tym, panie Collins?

Notify them the President's on board.
Informuje nich Prezydent na deska.

They don't have to notify us.
Nie muszą nic nam mówić.

Notify the local police about our attack
Zawiadomić lokalną policję o naszej akcji.

Notify their families. - Had any contact with the aggressors? - I killed two.
Zawiadom ich rodziny. - masz kontakt z porywaczami ? - zabiłem dwóch.

The Commission must notify the other Member States.
Komisja musi natomiast informować pozostałe państwa członkowskie.