Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pojęcie, pogląd, wyobrażenie; myśl, pomysł; kaprys, fantazja;
notions - (Noun) pasmanteria, artykuły pasmanteryjne;
some notion of sth - jakieś pojęcie o czymś;
notion only - blade pojęcie, mgliste wyobrażenie o czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(idea, conception) pojęcie
wyobrażenie
(opinion) pogląd
they haven't the slightest ~ nie mają najmniejszego pojęcia
her head is full of stupid ~s jej głowa jest pełna głupich pomysłów
such is the common ~takie jest powszechne mniemanie.
2.
(pl, US, small wares): ~s galanteria

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pojęcie, opinia, wyobrażenie, mniemanie, zamiar, pragnienie, (US) galanteria

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pojęcie n, wyobrażenie n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pojęcie, wyobrażenie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pojęcie, wyobrażenie
myśl, pogląd

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pojęcie, wyobrażenie
pogląd
to have a notion that... - mieć wrażenie, że...

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POGLĄD

WYOBRAŻENIE

WYMYSŁ

WRAŻENIE

MYŚL

MNIEMANIE

ZAMIAR

IDEA

KAPRYS

Wordnet angielsko-polski

(an odd or fanciful or capricious idea
"the theatrical notion of disguise is associated with disaster in his stories"
"he had a whimsy about flying to the moon"
"whimsy can be humorous to someone with time to enjoy it")
wymysł
synonim: whim
synonim: whimsy
synonim: whimsey

Słownik internautów

pojęcie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

log. pojęcie
mniemanie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pojęcie
legal notion: pojęcie prawnicze, pojęcie prawne

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

koncepcja

poczęcie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Not only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.

TED

Now this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.

TED

For most Europeans they are closely associated with the notion of a united Europe.
Dla większości Europejczyków są one związane z koncepcją zjednoczonej Europy.

statmt.org

I dispute the notion that the EU can bestow and regulate fundamental rights.
Kwestionuję twierdzenie, jakoby UE mogła nadawać i regulować prawa podstawowe.

statmt.org

Mr President, I think we ought to do away with this notion of European money.
Panie przewodniczący! Uważam, że powinniśmy odejść od pojęcia pieniędzy europejskich.

statmt.org

Susie Orbach, the psychotherapist and feminist campaigner, said she was interested in the wider implications of Fry's beliefs: "I'm really intrigued by his notion that men's sexuality is disgusting in some way.

www.guardian.co.uk

Although the FAO has rejected the notion of a food crisis on the scale of 2007-2008, it this week warned of greater volatility in food commodities markets in the years ahead.

www.guardian.co.uk

These parties are a reflection of that culture, of the notion that in just a few hours an idea can reach millions in a way it never has before.

www.guardian.co.uk

He has recently toyed with the notion in his comedy act, telling audiences: "There is one job that seems to suit me - a funny name, little bit odd sometimes, quirky, a chequered background and ex-MP - Mayor of London.

www.guardian.co.uk

Just as you thought the notion of community would be good for us.
Pani sądziła, że dla nas dobra jest wspólnota.

Have you no notion of what he tried to write?
Nie ma pan pojęcia, co próbował napisać?

The police don't have the first notion who did it.
Policja nie ma pojęcia, kto to zrobił.

Yeah, well, you might have had a notion to let me know.
No tak, ale mogłeś dać mi o tym znać.

This notion of waiting for the one person who is all things.
Pogląd, że czeka na kogoś kto spełni jej wszystkie oczekiwania.

Within the notion of a space to think, that will not be official.
W kontekście "czasu na refleksję” nie będą to dokumenty urzędowe.

Look, all we have to do tomorrow is plant the notion in his head.
Spójrz, wszystko, co mamy zrobić jutro to zasiać ziarno w jego głowie.

Do you have any notion of how ridiculous you've become?
Czy masz pojęcie jak śmieszna się zrobiłaś?

I fear though the notion is a stranger to us both.
Obawiam się jednak, że to pojęcie obce jest nam obojgu.

Do you have any notion of what happens when a city is sacked?
Masz pojęcie, co dzieje się, gdy miasto jest łupione?

I suppose you already have some notion as to the practices of our order.
Przypuszczam, że masz już pewne zrozumienie naszego zamówienia indywidualnego.

Your dream is a romantic notion that will get you all killed.
Wasze marzenie to romantyczna idea, która sprowadzi na was śmierć.

Everything we do in this classroom ultimately comes back to that notion.
Wszystko, co robimy na tych zajęciach, sprowadza się właśnie do tego.

Isn't that a beautiful notion? To die in the arms of your beloved.
Czy to nie wspaniałe wyobrażenie, umrzeć w ramionach ukochanej?

In both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
W każdym z nich ludzie są inaczej traktowani i inaczej rozumie się pojęcie człowieka.

Start with the notion that global warming is not only real,but dangerous.
Zacznijmy od tezy, że globalne ocieplenie jest nie tylkofaktem, ale i stanowi niebezpieczeństwo.

Today's vote shows that this notion extends beyond all political differences.
Dzisiejsze głosowanie pokazuje, że przedmiotowy wniosek przekracza granice wszelkich różnic politycznych.

Even for a woman, that is a remarkably stupid notion.
Nawet jak na kobietę, to jest nadzwyczaj głupi pomysł.

I know the notion of self-sacrifice is foreign to you.
Wiem że pojęcie samopoświęcenia jest Ci obce.

That's completely inconsistent with any notion of a fair market.
To całkowicie niezgodne z jakąkolwiek zasadą sprawiedliwego rynku

Today we are deciding on the notion that the use of the Internet is a civil right.
Dzisiaj decydujemy na temat poglądu, że korzystanie z Internetu jest prawem obywatelskim.

This whole notion of every man for himself is completelyunsustainable.
Przekonanie, że każdy odpowiada za siebie jest całkowicienie do przyjęcia.

No, but they're quick enough to annoy me when they take the notion.
Nie, ale są dostatecznie szybcy, żeby mnie wkurzyć, jeśli się im spodoba.

You're not suggesting I entertain the notion of keeping her here?
Chyba nie sugerujesz, że podoba mi się trzymanie jej tutaj?

This is a notion, and a rather sucky one at that.
To jest pojęcie, i raczej jedno z kiepskich.

I think that this notion is neither feasible nor fair.
Myślę, że pomysł ten nie jest ani realny, ani sprawiedliwy.

When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?
Kiedy zamierzają Państwo poprzeć czynami ideę europejskiej solidarności?

I believe in the notion that people are innocent until proven guilty.
Wierzę, że człowiek jest niewinny, dopóki nie udowodni się mu winy.

I ain't got no notion of what went down.
Nie mam pojęcia, co tam się stało.

Perhaps the most tangible challenge for developing countries is the notion of solidarity.
Być może największym wyzwaniem dla krajów rozwijających się jest pojęcie solidarności.

I specifically reject the notion that nuclear power has any role to play in the green economy of tomorrow and beyond.
W szczególności odrzucam uwagi, iż energia jądrowa ma jakąkolwiek rolę do odegrania w ekologicznej gospodarce jutra i w dalszej przyszłości.

In 2010, the Union has redefined its notion of financial solidarity.
W roku 2010 Unia na nowo określiła swoje pojęcie solidarności finansowej.

The last point I want to highlight very quickly is the notion of reciprocity, in exactly the same terms as you have done.
Ostatnią kwestią, którą pragnę poruszyć pokrótce, jest zagadnienie wzajemności - chodzi mi o dokładnie to samo, o co chodziło Państwu.

For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
Na przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.

This notion is so important that the Bible itself states
Jest to tak ważne, że nawet Biblia stwierdza

You won't even entertain the notion that he might be mentally disturbed.
Ty nawet nie rozważasz myśli, że on może być mętalnie rozchwiany.

And so, how therefore can there be an objective notion ofwell-being?
Tak więc, w jaki sposób może istnieć obiektywne pojęcieszczęścia?

I would also like to return to what several speakers said regarding the notion of interdependence.
Chciałbym też wrócić do wypowiedzi kilku mówców dotyczących współzależności.

I agree with the notion that without implementing an economic union, the global competitiveness of Europe is at risk.
Zgadzam się z poglądem, że bez urzeczywistnienia unii gospodarczej, konkurencyjność Europy na świecie jest zagrożona.

I would very much like to propose an initiative, to be taken up with the Commission, developing the notion of added value.
Pragnęłabym zgłosić Komisji inicjatywę, z którą wiązałaby się wartość dodana.

This notion that you're some kind of a time traveler, twithstanding.
Pogląd, że jesteś podróżnikiem w czasie się nie utrzyma.

Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.
Większość ludzi uczepiło się jakiegoś bajkowego wyobrażenia związku.

This brings us back to the notion of human rights in this debate.
To sprawia, że w tej debacie wracamy do pojęcia praw człowieka.

If anyone has a romantic notion of gambling, then I have to disappoint them.
Jeżeli ktoś ma romantyczny obraz hazardu, to muszę go rozczarować.

As a consequence it has vitiated the traditional notion of property rights.
W konsekwencji unieważniła ona tradycyjne pojęcie prawa własności.

I reject the notion that the Council did not attach any importance to environmental protection.
Odrzucam zarzut, że Rada nie przywiązuje żadnej wagi do ochrony środowiska.

The notion of universal service was supposed to guarantee that the most basic services were accessible to everyone.
Pojęcie usług powszechnych miało gwarantować dostęp do podstawowych usług dla wszystkich.

I haven't the least notion what she lost.
Nie mam zielonego pojęcia co takiego zgubiła.

And it's not based on an a priori notion.
Nie jest to oparte na pojęciach a priori.