Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) notoryczny; cieszący się złą sławą; powszechnie wiadomy, znany;
notorious for sth - słynący z czegoś;
be notorious for sth - słynąć, być znanym z czegoś;
notorious for sth - słynący z czegoś;
be notorious for sth - słynąć, być znanym z czegoś;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

znany, głośny, o złej sławie, notoryczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

powszechnie wiadomy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. notoryczny notorious acts of violence notoryczne ekscesy notorious thief złodziej notoryczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj notoryczny
osławiony

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj uj. notoryczny
osławiony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GŁOŚNY

JAWNY

BEZWSTYDNY

OSŁAWIONY

OKRZYCZANY

SŁAWETNY

PATENTOWANY (LEŃ)

WIERUTNY (O KŁAMSTWIE)

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

notoryczny (łajdak)
notorious acts of violence: notoryczne ekscesy
notorious thief: notoryczny złodziej

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

niesławny

wiadomy

wierutny

znany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
Pomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.

statmt.org

We cannot allow ourselves to become notorious for duping citizens in this way.
Nie możemy pozwolić sobie na złą sławę instytucji odrzucającej w ten sposób obywateli.

statmt.org

They are notorious for knocking off high-end designs and selling them at very low prices.
Notorycznie podprowadzają projekty z górnej półki i sprzedają za grosze.

TED

Are the politicians, bureaucrats and citizens of the EU notorious fraudsters?
Czy politycy, urzędnicy i obywatele UE są notorycznymi oszustami?

statmt.org

To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.
Dla nas, Włochów, budzi to wspomnienie powszechnie znanego włoskiego przypadku Cassa del Mezzogiorno.

statmt.org

The town is controlled by the hardline al-Shabaab rebel movement, which has become notorious for its extreme form of punishment, including stonings and cross-amputations, for various crimes, usually adultery and theft.

www.guardian.co.uk

Some of the specific information about the plot emanating out of Europe, mostly from intelligence agencies, has elicited skepticism in Pakistan, where lawless North Waziristan has a reputation as a notorious "information black hole".

www.guardian.co.uk

It is located in a part of Punjab notorious for its hardline madrasas that serve as unofficial headquarters for jihadi and sectarian organisations.

www.guardian.co.uk

The official history also shows how Kim Philby, the most notorious member of the Soviet Union's five-member Cambridge ring of spies, was valued and trusted by MI6.

www.guardian.co.uk

I have been told that this man is a notorious criminal.
Powiedziano mi, że ten człowiek jest znanym kryminalistą.

She probably died during one of the notorious death marches.
Prawdopodobnie zmarła podczas jednego z cieszących się złą sławą marszów smierci.

We cannot allow ourselves to become notorious for duping citizens in this way.
Nie możemy pozwolić sobie na złą sławę instytucji odrzucającej w ten sposób obywateli.

A notorious case, as the defense has said.
Głośną sprawę, jak powiedziano.

Their cause has been helped by several notorious cases of breaches of human rights.
Pomógł im w tym zresztą szereg głośnych przypadków naruszeń praw człowieka.

This team we're playing is notorious for egging comic- book conventions.
Drużyna z którą gramy jest znana z obrzucania jajkami zlotów komiksowych.

I'm one of the most notorious slashers in history.
Jestem jednym z największych rzeźników w historii.

He was one of the most notorious inmates.
Był jednym z najgłośniejszych więźniów.

An example of this is Latin America and its notorious underfunding.
Przykładem takiego obszaru jest Ameryka Łacińska i jej notoryczne niedofinansowanie.

We will continue to bring to public attention the workers' struggle against the notorious opt-out and for the appropriate valuation of work.
Będziemy w dalszym ciągu zwracali uwagę ogółu na walkę pracowników z powszechnie znanym opt-outem oraz na właściwą wycenę pracy.

On their own, each agent was notorious... but together, they made tempting targets.
I choć osobno, jako agenci byli ważni... to razem, tworzyli bardziej kuszący cel.

The notorious bandit Tajomaru is begging you on his hands and knees.
Notoryczny bandyta Tajomaru błaga cię na kolanach.

Yes, Mr. Smith was one of our most notorious contract killers.
Pan Smith jest jednym z najgroźniejszych zabójców na zlecenie.

I would like to draw attention to notorious cases of violations of the rights of women.
Pragnę zwrócić uwagę na notoryczne przypadki łamania praw kobiet.

Your Majesty, this man is a notorious pirate.
Wasza Wysokość, ten człowiek to osławiony pirat.

The second is the inclusion on the list of possible screening methods of the notorious body scanner.
Drugi to włączenie wykazu możliwych metod prześwietlania powszechnie znanego urządzenia do prześwietlania pasażerów.

The Dominion is notorious for its political intrigue.
Dominium notorycznie knuje intrygi polityczne.

Mokpo became notorious for a city full of gangs
Mokpo stało się miastem z mnóstwem gangów.

Evidently, the notorious gangster became locked in his car and ate himself to death
Najwyraźniej notoryczny gangster zamknął się i zajadł się na śmierć.

The place is notorious for dealing drugs.
To jest znane z notorycznego rozprowadzania narkotyków.

It's funny, the more notorious we became, the more invitations we got.
Zabawne, im stawaliśmy się bardziej jawni... tym więcej zaproszeń żeśmy mieli.

What, you notorious villain, didst thou never see thy master's father?
Co, ty przesławny łotrze? Nigdy nie widziałeś ojca swego pana?

Miss Holly, he is notorious for being forgetful.
Miss Holly, on jest znany jako zapominalski.

Are the politicians, bureaucrats and citizens of the EU notorious fraudsters?
Czy politycy, urzędnicy i obywatele UE są notorycznymi oszustami?

First of all, with regard to freedom of speech and opinion, even though the notorious Article 301 has been changed, the situation is still unsatisfactory.
Przede wszystkim sytuacja wciąż nie jest zadowalająca pod względem wolności słowa i opinii, chociaż zmieniono niesławny art. 301.

All of these measures, in the context of fears fuelled by the crisis, led to the notorious result.
Wszystkie te zabiegi w kontekście podsycanych obaw związanych z kryzysem doprowadziły do znanego wyniku.

Exactly so. Me and my notorious 'no'.
Dokładnie tak Ja i moje notoryczne nie

Truffaut said Notorious was his best film.
Truffaut mówi, że Notorious to jego najlepszy film.

I'm the mother of the notorious Crossroads Killer.
Jestem matką jednego z morderców z Cuatro Caminos.

The resolution identifies a number of practical areas where these countries could improve their performance, as well as the many notorious problems besetting the region.
W sprawozdaniu przedstawiono szereg obszarów, gdzie kraje mogą poprawić swoje wyniki, a także liczne widoczne problemy, które dręczą ten region.

Notorious thief gaining admittance pretending to be you.
Notoryczny złodziej, udający ciebie na takim spotkaniu?

Sebastian Moran was a notorious hard man in Shoreditch.
Sebastian Moran był twardzielem w Shoreditch.

Your girl is a notorious whore.
Twoja dziewczyna to znana kurwa.

Americans are notorious for their brutality.
Wy Amerykanie jesteście znani z brutalności.

Well, you're a notorious and savage duellist.
Jesteś notorycznym i dzikim szermierzem.

Notorious gangster Pramod Juntasa, was found dead last night.
Znany przestępca, Pramod Juntasa, ostatniej nocy został odnaleziony martwy.

The sum required to allow proceedings against the most notorious criminals to continue is less than USD 90 million.
To kwota niespełna 90 milionów dolarów by procesy przeciwko największym zbrodniarzom były kontynuowane.

During his election campaign, Mr Obama had already underlined that closing this notorious prison would be a priority.
Obama jeszcze w trakcie swojej kampanii wyborczej podkreślał, że zamknięcie cieszącego się złą sławą więzienia jest jednym z priorytetów.

He had a goatee and a tattoo of the notorious B.I.G. on his back.
Miał bródkę i tatuaż The Notorious B.I.G. na plecach.

However, by now it is clear that the fears personified by the notorious 'Polish plumber' are groundless.
Dziś już jednak wiadomo, że obawy symbolizowane przez słynnego "polskiego hydraulika” są nieuzasadnione.

Founder and sole owner of Broddick Casinos and notorious big game hunter.
Founder i wyłączny właściciel Casinos Broddick i głośny duży chętny myśliwy.

His name was to become notorious... Mengele.
Jego nazwisko miało stać się głośne...

An organization based in Interzone... a notorious free port on the North African coast.
To organizacja z Interstrefy, przestępczego wolnego portu na północnym wybrzeżu Afryki.

The notorious Death Racer known only as Frankensten won his fourth race toda.
zwycęsca Death Race znany jako Frankensten wygrał swój czwarty wyścig Toda.

Well, he's notorious for that.
Jest z tego znany.

See the notorious Murrieta brothers.
Znani wszem i wobec bracia Murrieta.

And because of our notorious incompetence...
Z powodu naszej notorycznej niekompetencji...

Another notorious example is that of Colombia, which is the most dangerous country for trade unionists, given the hundreds of people assassinated there.
Innym znamiennym przykładem jest Kolumbia, najbardziej niebezpieczny kraj dla związków zawodowych, jeśli wziąć pod uwagę setki ludzi tam zamordowanych.

Indeed, many experts believe that the notorious hockey stick-shaped exponential global warming curve is, in reality, a graphic fabrication.
Wielu ekspertów rzeczywiście uważa, że powszechnie znana, przypominająca kształtem kij hokejowy, rosnąca krzywa obrazująca globalne ocieplenie, jest graficznym fałszerstwem.

Of every notorious episode of glamour and debauchery
Z każdego znanego epizodu, przepychu i rozpusty