Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) notorycznie;

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

jawnie (wyraźnie, oczywiście), notorycznie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

notorycznie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The emphasis on absolute luxury - the women wore earrings of feathers dipped in 18-carat gold, and carried hand-painted python clutch bags with clasps of precious stones - suggests that Tom Ford womenswear will have similar price tags to the notoriously expensive Tom Ford menswear.

www.guardian.co.uk

But the reality in the world's most notoriously unpredictable state is wholly different.

www.guardian.co.uk

Looking further ahead is notoriously difficult, but whatever breakthroughs are in store in the coming decades and beyond, we can be sure of one thing: there will be an ever-widening gulf between what science allows us to do, and what it is prudent or ethical actually to do.

www.guardian.co.uk

And if Turkey is notoriously poor at getting women into formal employment, nearly half of them work in Istanbul.

www.guardian.co.uk

It is known that you are a notoriously bad student.
Jesteś notorycznie złym uczniem i co więcej:

Sick people have notoriously bad breath. I'm performing a public service here.
Chorzy ludzie mają bardzo śmierdzący oddech... ja tutaj działam społecznie.

You are a notoriously bad student and what is more:
Jesteś notorycznie złym uczniem i co więcej:

My husband saved them because they're notoriously difficult to terminate.
Mój mąż ich oszczędził, ponieważ trudno ich zlikwidować.

The third number is notoriously the hardest to crack.
Trzeci numer jest ciągle najtrudniejszym do złamania...

In particular, regulation of sales on the Internet is notoriously difficult and can only be tackled effectively at international level.
Szczególnie trudne jest uregulowanie sprzedaży przez Internet; problemem tym można się skutecznie zająć jedynie na szczeblu międzynarodowym.

Well, it's notoriously difficult to get people to befarsighted.
cóż to, bardzo trudno jest sprawić by ludzie bylidalekowzroczni

I have a notoriously dry sense of humour.
mam notorycznie jałowe poczucie humoru.

This thing we're doing is called war. and war is notoriously dangerous.
To co robimy, to się nazywa wojna, a wojna zazwyczaj jest niebezpieczna.

Well, according to legend, Which is a notoriously unreliable source...
Według legendy, która jest niepewnym źródłem.

Notoriously is hard to kill, trust me.
Ciężko go zabić. Wierz mi, próbowałem.

The nobleman's son was a notoriously vicious soldier,
Syn szlachcica był żołnierzem, światowcem i podłym człowiekiem.

Marfan's is notoriously hard to diagnose.
Syndrom Marfana jest trudny do zdiagnozowania.

He's a notoriously savage critic.
Jest bardzo brutalnym krytykiem.

Bad news for notoriously bisexual
Złe wieści dla notorycznie biseksualnych

Health budgets are notoriously overstretched, and there are far more important health issues to tackle than giving subsidies to big pharmaceutical firms.
Budżety przeznaczone na opiekę zdrowotną są notorycznie nadmiernie obciążone i istnieją znacznie ważniejsze kwestie zdrowotne wymagające rozwiązania, niż przyznawanie dotacji dużym firmom farmaceutycznym.

The test took place between 21 and 24 January 2010: apparently the system worked for the first 25 hours, but was notoriously unstable throughout the rest of the test.
Test został przeprowadzony w dniach 21-24 stycznia 2010 r.: system działał przez pierwsze 25 godzin, ale przez dalszą część testu był bardzo niestabilny.

And notoriously difficult... ...to burn.
Oraz bardzo trudny do spalenia.

The Afghan Government, which is notoriously weak and has weak institutions, unfortunately does not at the moment have - and that is why I said 'not yet' - the capacity to oversee such a scheme.
Afgański rząd, który jest notorycznie słaby i ma słabe instytucje, nie ma niestety na chwilę obecną - dlatego powiedziałem na chwilę obecną - możliwości nadzorowania tego programu.