Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Connective) chociaż, pomimo tego, że, jednakże, niemniej jednak;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv jednak (że)
niemniej (jednak)
mimo wszystko.prep pomimo (czegoś)
conj ~ that... pomimo, że..

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pomimo, jednakże, niemiej jednak

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pomimo

niemniej jednak

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

praep mimo, nie bacząc na
adv mimo to, niemniej jednak, jednakże

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

prep form. mimo, nie bacząc na
adv form. niemniej jednak, jednakże

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JEDNAKŻE

MIMO WSZYSTKO

Słownik internautów

pomimo, pomimo to

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jednak

mimo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Notwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.

statmt.org

Notwithstanding those reservations, I support the report that has been submitted.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń popieram przedstawione sprawozdanie.

statmt.org

Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.
Mimo to jest to sprawozdanie dobre, jak pokazuje rezolucja Parlamentu.

statmt.org

I wish us all a successful Czech Presidency, notwithstanding the pluralism of our views.
Życzę nam wszystkim pomyślnej prezydencji czeskiej bez względu na pluralizm naszych poglądów.

statmt.org

Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.
I stało się, przeto że się bały one baby Boga, pobudował im domy.

Jesus Army

In the years since - his well-publicised heroin addiction and breakdown notwithstanding - Clark has frequently found inspiration outside the dance world.

www.guardian.co.uk

Progressives hope that Kagan may be able to tilt the court a notch towards the left side of any argument, notwithstanding the usual five-to-four conservative-to-liberal split.

www.guardian.co.uk

The statement, and the pope's interview reported in a book to be published this week, suggested that, notwithstanding the interpretation of remarks he made last year on his visit to Africa, Benedict accepted that condoms reduced the risk of infection from Aids.

www.guardian.co.uk

But regional analysts suggest that notwithstanding any steps he takes now, a fight for power could erupt when the ailing Kim dies.

www.guardian.co.uk

After all this time, and notwithstanding the differences which do remain, I see light at the end of the tunnel.
Mimo wszystko tym razem i bez względu na różnice, które wciąż istnieją, widzę światło w tunelu.

Notwithstanding those reservations, I support the report that has been submitted.
Niezależnie od powyższych zastrzeżeń popieram przedstawione sprawozdanie.

That notwithstanding, we also have a severe economic crisis to overcome.
Jednakże musimy też przezwyciężyć poważny kryzys gospodarczy.

Notwithstanding its relatively modest share of the farm budget, it must be said.
Należy dodać, że mimo dość skromnych udziałów w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.

Notwithstanding some positive points, the general content of the resolution does not merit our support.
Pomimo pewnych pozytywnych aspektów, rezolucja w ogólnym brzmieniu nie zasługuje na nasze poparcie.

These points give us, among other things, the opportunity, some considerations notwithstanding, to call for the discharge of the Commission.
Mamy wobec tego okazję, by mimo pewnych obaw, wezwać do udzielenia absolutorium Komisji.

Notwithstanding, it is a good report, as reflected by Parliament's resolution.
Mimo to jest to sprawozdanie dobre, jak pokazuje rezolucja Parlamentu.

That notwithstanding, it is important for the public interest to play a more active role and contribute to the creation of new standards.
Abstrahując od tego, aktywniejsze zaangażowanie opinii publicznej i jej wkład w tworzenie nowych norm ma zasadnicze znaczenie w kategoriach interesu publicznego.

Unfortunately, and notwithstanding the Commissioner's efforts, which we acknowledge, there is a huge problem.
Bez względu na wysiłki podejmowane przez panią komisarz, które przyjmujemy z uznaniem, istnieje niestety ogromny problem.

Here too, security must not be neglected, notwithstanding the flexibility that is undoubtedly necessary.
Także tutaj nie wolno zaniedbywać zagadnień bezpieczeństwa, chociaż elastyczność jest bez wątpienia konieczna.

Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution.
Pomimo mojej troski o niektóre kwestie popieram przedmiotową rezolucję.

Well, that complication notwithstanding, the mission was a success.
Pomimo tych drobnych komplikacji, misja zakończyła się sukcesem.

We are bound to have the largest role to play, notwithstanding our willingness or reluctance to take it on.
Przyjdzie nam odegrać największą rolę, bez względu na to, czy mamy na to ochotę, czy jesteśmy temu niechętni.

Notwithstanding these concerns, we must act in concert to address the common threat of climate change and environmental pollution.
Niezależnie od tych obaw musimy działać wspólnie, aby stawić czoła powszechnemu zagrożeniu, jakim jest zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Glory and danger alike and notwithstanding, go out to meet it.
Chwała i niebezpieczeństwo są podobne, a mimo wszystko wychodzimy im na przeciw.

That notwithstanding, we accept meat imported from Brazil, a place where no such rules apply.
Mimo to akceptujemy jakość mięsa importowanego z Brazylii, z kraju, gdzie tego typu przepisy nie są stosowane.

Well, tonight notwithstanding, Ryan and Mary are good people.
Ryan i Mary to dobrzy ludzie, nie licząc dzisiejszego wieczoru.

It's very interesting by itself, but I think, that for our character, notwithstanding his interest in architecture, it's too beautiful.
To jest bardzo interesujące samo w sobie, ale myślę, że dla naszego bohatera pomimo jego zainteresownia architekturą, jest zbyt piękne.

However, the fact that civil society could partially organise itself politically is welcome, notwithstanding the difficulties.
Należy jednak z zadowoleniem przyjąć fakt, że pomimo trudności społeczeństwo obywatelskie mogło się częściowo zorganizować politycznie.

I refused to vote for the Andersson report because, individual positive elements notwithstanding, it still falls short.
Odmówiłem poparcia w głosowaniu nad sprawozdaniem pana Anderssona, ponieważ jego treść zawodzi, pomimo kilku pozytywnych zawartych w nim elementów.

What it can and must do is control democratically the accounts of the Council, too, notwithstanding the gentlemen's agreement that has been put in place.
Może i musi kontrolować w sposób demokratyczny także konta Rady, niezależnie od istnienia umowy dżentelmeńskiej.

Notwithstanding our agreement that you would rewrite my accounts,
Pomimo naszej umowy, że przepisze pan moje doniesienia,

If we see that, notwithstanding the additional information, that does not merit being upheld, our decision would still be negative.
Jeżeli stwierdzimy, że niezależnie od dostarczonych informacji dodatkowych, istota sprawy nie zmieni się, nasza decyzja pozostanie negatywna.

My thousand fears notwithstanding, he shall go.
Mimo moich obaw, on pojedzie.

I wish us all a successful Czech Presidency, notwithstanding the pluralism of our views.
Życzę nam wszystkim pomyślnej prezydencji czeskiej bez względu na pluralizm naszych poglądów.

The referendum was exemplary because it was a success, notwithstanding all the doom-mongering.
Referendum było przykładne, gdyż był to sukces - niezależnie od wszystkich pesymistycznych przewidywań.

That notwithstanding, visa costs should be reduced.
Niezależnie od tego, opłaty wizowe należy zmniejszyć.

Notwithstanding the above, and given the great difficulties the fisheries sector is experiencing at European level, this document deserves my vote in favour.
Pomimo tego wszystkiego, zważywszy na duże problemy, które ma sektor rybołówstwa na szczeblu europejskim, przedmiotowy dokument zasługuje na mój głos za.

Notwithstanding the manifest problems of today's financial sector, quite frankly I cannot see too much effort being spent on trying to tackle them in all seriousness.
Pomimo oczywistych obecnych problemów sektora finansowego, szczerze mówiąc nie mogę dostrzec za wiele wysiłków podejmowanych w celu rzeczywiście poważnego zajęcia się nimi.

Secondly, I believe that article 11 of the report should be applied to all Member States, notwithstanding its recommendation status.
Po drugie uważam, że art. 11 sprawozdania powinien odnosić się do wszystkich państw członkowskich, mimo że ma on status zalecenia.

As in every painting - religious or not, and notwithstanding the talent of the artist - the object presents as two-dimensional.
Jak w każdym dziele malarskim - o charakterze religijnym lub innym i niezależnie od talentu artysty - podmiot przedstawiany jest dwuwymiarowo.

This notwithstanding, I believe that all unilateral declarations of independence are merely a source of future problems and potential conflicts.
Niemniej jednak uważam, że wszystkie jednostronne ogłoszenia niepodległości są jedynie źródłem przyszłych problemów i potencjalnych konfliktów.

The above notwithstanding, the EU cannot accept actions which conflict with international principles and legislation regarding the rights of national minorities.
Pomimo tego UE nie może zaakceptować działań sprzecznych z międzynarodowymi zasadami i prawodawstwem dotyczącym praw mniejszości narodowych.

This, of course, is not possible without freedom of movement and access, notwithstanding the justified security concerns of the Israeli Government.
Oczywiście nie jest to możliwe bez swobody przepływu i dostępu, niezależnie od uzasadnionych względów bezpieczeństwa ze strony izraelskiego rządu.

Notwithstanding ultranationalist opinions and euroscepticism, Europe cannot stop - and it is not going to stop.
Niezależnie od tego, co sądzą ultranacjonaliści i eurosceptycy, Europa nie może stanąć w miejscu - i nie zamierza.

Notwithstanding the institutional problem, perhaps even because of the institutional problem, Europe has a duty to act, and to act now.
Pomimo problemu instytucjonalnego, być może również ze względu na problem instytucjonalny, Europa ma obowiązek działania i to teraz.

I believe, notwithstanding all of the hard work and goodwill, that MEPs should reject this proposal.
Uważam, niezależnie od całej tej ciężkiej pracy i dobrej woli, że posłowie powinni odrzucić ten wniosek.

Many people of either gender care for dependents and yet, notwithstanding this, the input of such work is ignored by employment statisticians.
Wiele osób, niezależnie od płci, opiekuje się osobami uzależnionymi od pomocy, a pomimo tego wkład tego typu pracy jest ignorowany w statystykach odnoszących się do czynnika pracy.

Notwithstanding this, an agreement without adequate guarantees would have no chance of standing up in the European Court of Justice.
Niezależnie od tego umowa bez odpowiednich gwarancji nie ostałaby się w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

Notwithstanding information from various sources, including the National Intelligence Estimate report, we cannot today be certain that Iran will not develop such weapons.
Mimo różnych sygnałów, w tym raportu National Intelligence Estimate, nie możemy być dziś pewni, że taka broń nie zostanie w Iranie opracowana.

So, notwithstanding the importance of a legislative initiative against the circulation of pro-terrorist propaganda on the Internet, this is also a highly sensitive issue.
Niezależnie zatem od wagi inicjatywy legislacyjnej wymierzonej w rozpowszechnianie w Internecie propagandy promującej terroryzm, jest to także kwestia wysoce wrażliwa.

Notwithstanding all this, in spite of all the efforts made, my guess is that the Irish fishermen's vote in the referendum was substantially significantly negative.
Niezależnie od tego i pomimo wszelkich podjętych wysiłków, zgaduję, że irlandzcy rybacy zagłosują w referendum wyraźnie na nie.

notwithstanding your offences committed against us
pomimo twojego wykroczenia przeciw nam

The Government is intent on setting up offshore wind farms notwithstanding that the technology is not available for the depths of Maltese waters.
Zamiarem rządu jest stworzenie nadbrzeżnych farm wiatrowych, pomimo faktu, iż odpowiednia technologia dostosowana do głębokości wód przybrzeżnych Malty nie jest dostępna.

But I have a question for the Commissioner, notwithstanding the independence of the Central Bank, which we all support in this House and he supports.
Mam jednak pytanie do pana komisarza, pomimo niezależności Centralnego Banku, którą popieramy my wszyscy zgromadzeni w tej Izbie, tak jak popiera ją pan komisarz.

Notwithstanding this, it must be expected that the unilateral suspension of duties will lead to infringement proceedings at the WTO.
Mimo to należy oczekiwać, że jednostronne zawieszenie należności celnych doprowadzi do postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom kraju członkowskiego WTO.

Indeed, notwithstanding the supplementary and application treaties and protocols, further legislation aimed at specifying and better defining some issues was required.
Faktycznie, bez względu na traktaty i protokoły uzupełniające i wykonawcze, potrzebne były dalsze przepisy służące doprecyzowaniu i lepszemu określeniu niektórych zagadnień.

We should not lose sight of the fact that, notwithstanding the European Employment Strategy, employment policy remains essentially a Member State responsibility.
Nie powinniśmy zapominać o fakcie, że - pomimo europejskiej strategii zatrudnienia, polityka zatrudnienia pozostaje głównie domeną państw członkowskich.

However, it is equally obvious that, the initial ambitious statements notwithstanding, instead of the probability of global agreement increasing, it is constantly shrinking.
Jest jednak oczywiste, że pomimo początkowych ambitnych deklaracji prawdopodobieństwo porozumienia ogólnoświatowego jest coraz mniejsze.