Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pożywienie, żywienie, karmienie, pokarm, wartości odżywcze;
take nourishment - pożywiać się, posilać się;
intellectual nourishment - strawa duchowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U pokarm, pożywienie
odżywianie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pożywienie, pokarm, odżywianie, karmienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wyżywienie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pokarm
żywienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pokarm
pożywienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POKARM

STRAWA

ŻYWIENIE

POSILENIE

POŻYWKA

ODŻYWIANIE SIĘ

Wordnet angielsko-polski


1.
pożywka
synonim: sustenance

2. (the act of nourishing
"her nourishment of the orphans saved many lives")
odżywianie: :

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are some web pages like this, you know, but they take some nourishment down from the databases, but people put prices on them, stupid passwords and boring statistics.
Jest kilka stron internetowych, jak ta, ale one biorą trochę informacji z baz danych, lecz ludzie wyceniają je, dodają głupie hasła i nudną statystykę.

TED

Market gardens, allotments and backyard plots have always helped provide extra nourishment for city dwellers.

www.guardian.co.uk

High-calorie, high-protein nourishment is needed, as the men will have to move thousands of tonnes of rock to help their own rescue before they can be lifted back to the surface.

www.guardian.co.uk

There are three main reasons that bananas have such small carbon footprints compared with the nourishment they provide:.

www.guardian.co.uk

I don't see how it could survive without clothing and nourishment.
Nie wiem jak mógłby przeżyć w takim zimnie bez ubrań i jedzenia.

He told me himself they don't eat for nourishment.
Sam mi powiedział, że nie jedzą dla zaspokojenia głodu.

Oh, man. Your stuff, it's like crucial spiritual nourishment for people.
Twoje komiksy, są jak prawdziwy, duchowy pokarm dla ludzi.

This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.
To jest pokarm, jakiego wymaga każda dusza, by przejść od żołędzia do dębu.

We thank you for this nourishment before us.
Dziękujemy Ci za to pożywienie, które leży przed nami.

And also by the horrible thought that without nourishment, the shrinking process was quickening.
Napędzał mnie głów. Oraz potworna myśl, że bez jedzenia, proces kurczenia się będzie szybszy.

His intellectual nourishment must be monitored more carefully... than we can do here.
Jego pożywka intelektualna musi być troskliwiej monitorowana, niż jesteśmy w stanie robić to tutaj.

It can take no nourishment from what it ingests.
Nie może pobrać żadnego pożywienia, które mogłoby przetrawić.

People will crave spiritual, mental and physical nourishment.
Ludzie zapragną duchowej, psychicznej i fizycznej strawy.

Giant sponges filter nourishment from the cold water.
Olbrzymie gąbki filtrują pokarm z zimnej wody.

These vines that surround us all with beauty and... and nourishment.
Te wina otaczające nas wszystkich pięknością i... i pokarmem.

Patience has been my only nourishment.
Cierpliwość była moją jedyną szansą.

Vanilla Nourishment, if you...like that sort of thing.
Vanilla Nourishment, jeśli... lubisz tego typu rzeczy.

But when unified... a structure takes shape. A circular vessel... for distributing organic nourishment.
Ale kiedy zjednoczony... struktura przybiera kształt. kołowe naczynie... dla rozprowadzania organicznego pożywienia.

I believe that what we eat is important to all of us, and the kind of nourishment our children and grandchildren grow up on is even more important.
Jestem przekonana, że to co jemy jest dla nas wszystkich ważne, a sposób żywienia naszych dzieci i wnuków jest jeszcze ważniejszy.

These funds would be better used for the proposed milk fund, which would serve, among other things, to disseminate information on nourishment from milk and milk products, to support the 'school milk' scheme, to provide support for the production of regional products and for restructuring the milk industry.
Środki te lepiej przeznaczyć na zapowiadany fundusz mleczny, który służyłby między innymi propagowaniu wiedzy o odżywianiu mlekiem i jego przetworami, wspieraniu programu "mleko w szkole”, wspomaganiu produkcji artykułów regionalnych oraz restrukturyzacji mleczarstwa.

Guidelines and standards are very important, but the justification for this particular procedure is that it gives the patient sufficient nourishment in order to ensure that, even though they have dementia - they have refused food and so on - that they will actually live, but to me, there is something very bizarre about it.
Wytyczne i standardy są bardzo ważne, ale argumentem uzasadniającym zastosowanie tej procedury jest zapewnienie pacjentowi odżywiania, by mimo demencji - osoby chore odmawiają na przykład przyjmowania pokarmów - mogły żyć dalej, ale mnie takie podejście wydaje się bardzo dziwne.