Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) oryginalny, nowy, nowatorski;

(Noun) literatura powieść; literatura nowela;
historical novel - literatura powieść historyczna;
autobiographical novel - literatura powieść autobiograficzna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n powieść.adj (new) nowy
nowatorski
(unusual) oryginalny
osobliwy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

powieść
nowy, nowatorski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tasiemcowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n nowa norma prawna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s powieść
adv nowy, nieznany
oryginalny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOWY

ORYGINALNY

OSOBLIWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N powieść
Adj nowatorski

Wordnet angielsko-polski

(an extended fictional work in prose
usually in the form of a story)
powieść

(original and of a kind not seen before
"the computer produced a completely novel proof of a well-known theorem")
oryginalny, świeży
synonim: fresh
synonim: new

Słownik internautów

powieść

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

nowa norma prawna

Słownik audio-video Montevideo

powieść, opowiadanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nieznany

nowatorski

Słownik techniczny angielsko-polski

nowy, nowoczesny

Słownik częstych błędów

Novel to po angielsku nie nowela, lecz powieść, natomiast nowela to short story, np. His talent for detailed observation and lively presentation of people's behaviour is revealed in his early novels and short stories (Zdolność wnikliwej obserwacji i barwnego przedstawiania ludzkich zachowań przejawia się już w jego wczesnych powieściach i nowelach)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

No human being, at any rate. For the hero of this novel is a state of mind.
W każdym razie nie żaden człowiek, ponieważ bohaterem historii jest określony stan.

Goethe Institut

We do it every day, while reading novels, watching television or going to the movies.
Robimy to codziennie, kiedy czytamy książkę, oglądamy telewizję idziemy do kina.

TED

He just stopped that whole mental process and he did something completely novel.
Zatrzymał ten cały proces myślowy i zrobił coś kompletnie nowatorskiego.

TED

The introduction of the novel concept of legislative acts has far-reaching consequences.
291 ugruntowują demokratyczny charakter Unii oraz racjonalizują jej porządek prawny.

statmt.org

And this is very much like how the Victorian novel used fog in this way.
w bardzo podobny sposób wykorzystywano mgłę w powieściach wiktoriańskich.

TED

Set against the backdrop of a hot antipodean summer, it is the kind of novel that makes perfect sense on a beach.

www.guardian.co.uk

The story of his life and death was told in novel form by Norman Mailer in The Execution's Song, published two years after the execution.

www.guardian.co.uk

The first film he directed, Gone Baby Gone, was greeted by rapturous reviews, from critics amazed the granite-jawed star had managed to bring the gloom of Dennis Lehane's novel to the screen and create a magnificently authentic portrait of blue-collar Boston.

www.guardian.co.uk

Kate Mosse is the bestselling author of five novels, two books of non-fiction, short stories and a play, Syrinx, which won a Broadcasting Press Guild award in 2009.

www.guardian.co.uk

The first novel in her Languedoc Trilogy, Labyrinth, won Richard & Judy's Best Read award in 2006 and topped the bestseller lists for six months; the second, Sepulchre, was also an international bestseller; and the third, Citadel, will be published in 2011.

www.guardian.co.uk

Her current novel, The Winter Ghosts, is published in paperback this week.

www.guardian.co.uk

My next novel is based on one of his stories.
Moja następna powieść oparta jest na jednej z jego historii.

We had to ground him for the language in the novel.
Tak, musieliśmy go uziemić za język w powieści.

The first words in a novel are always the most difficult to write.
Zawsze najtrudniej jest napisać pierwsze słowa powieści.

I just need to write the best novel of all time now.
Muszę tylko napisać najlepszą powieść wszech czasów.

I keep waiting for the next novel to come out.
Wciąż czekam aż ukaże się kolejna pańska powieść.

Because room 504 is the center stage of my novel.
Ponieważ pokój 504 jest centralnym miejscem w mojej powieści.

They wrote a novel together - and brought it to me.
Napisali razem powieść i zaproponowali mi, żebym ją wydał.

I'm not talking about some character in a novel or a movie.
Nie mówię o jakiejś postaci z książki lub filmu.

When my first novel came out, I had a lot of opportunities.
Kiedy ukazała się moja pierwsza powieść, miałem wiele okazji.

All these questions and more will be answered In my new novel.
Na te pytania i kilka innych odpowiem w mojej nowej powieści.

Please tell me you finished the great American novel already.
Błagam, powiedz, że skończyłaś wielką powieść amerykańską.

Why did you tell them that my novel was being published?
Czemu im powiedziałeś, że wydaję powieść?

Is that what's taking you so long to finish your current novel?
Dlatego tak długo zajmuje panu skończenie obecnie pisanej powieści?

Who else could make a good script of your novel?
Kto inny miałby zrobić dobry scenariusz z twojej powieści.

My husband says he's given you a copy of the novel to read.
Mąż powiedział mi, że dał ci książkę do przeczytania.

No one writes a novel 20 years after his death.
Nikt nie pisze powieści dwadzieścia lat po swojej śmierci.

Some day, take this book, turn it into a novel.
Pewnego dnia, niech pan weźmie tą książkę i zamieni ją w powieść

Well, he's just finished his new novel and we're having a baby.
Właśnie skończył nową powieść i będziemy mieli dziecko.

Your novel will have little luxury, but a lot of love.
Za twoją powieść, żeby miała odrobinę luksusu, ale bardzo dużo miłości.

They don't see what place it has in a romantic novel.
Nie widzą dla niego miejsca w powieści romantycznej.

This could be the greatest novel that you ever wrote.
To może stać się największym romansem, który Pan kiedykolwiek napisał.

Good for a novel. Your books all seem sad on the surface.
Twoje książki również wydają się smutne na pierwszy rzut oka.

This is the first draft of a novel I'm writing.
To jest pierwszy rękopis powieści, którą piszę.

But you've had a huge success with this romance novel.
Ale ty odniosłeś olbrzymi sukces tym romansem.

A Russian friend of mine has written an important novel.
Jeden z moich przyjaciół, Rosjanin, napisał ważną powieść.

Half a novel. And no one wanted to publish it.
Pół powieści, której nikt nie chciał wydać.

That's the difference between a novel and the real world, Castle.
Taka jest różnica między powieścią, a prawdziwym światem, Castle.

So I began the novel, it took, like, two years.
Napisanie tej powieści zabrało mi dwa lata.

For example, we cannot demand that a novel food has no negative impact on the environment.
Na przykład nie możemy domagać się, by nowa żywność nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

But if he likes your novel, then you get it published, right?
Ale jeśli spodobała mu się powieść... -...to zostanie opublikowana.

The problem is that you've published a novel with cartoons.
Chodzi o to, że wydawałeś powieści z rysunkami.

What is this? They're figure studies for a graphic novel.
Co to jest? Moje prace do powieści graficznej.

Which oddly enough is the title of my next novel.
To będzie tytuł mojej następnej powieści.

You get inspired, maybe write another novel, one that can sell.
W międzyczasie dostaniesz natchnienia... Napiszesz kolejną powieść, która się sprzeda.

I need to be available to the critics and journalists for my novel.
Ze względu na moją powieść powinnam być dostępna dla krytyków i dziennikarzy.

And it will be novel to see your Indian goods brought home.
I nowością będzie widzieć twoje indyjskie skarby sprowadzone do domu.

My old assistant is the of development at a graphic novel company.
Mój stary asystent pracuje w firmie zajmującej się powieściami animowanymi.

Those notes you found were fragments of a novel that I'm writing.
Te notatki to fragment powieści, którą piszę.

You know, he's very clever and busy with his novel.
Wiesz, jest bardzo mądry i zajęty swoją powieścią.

Maybe they'll give you an idea for a novel.
Może to da ci pomysł na nowelę.

I've got a subject of a novel for you.
Mam dla ciebie temat na powieść.

Sam, did you tell them this is an existential novel?
Sam, powiedziałeś im, że to powieść o ludzkiej egzystencji?

If he broke up now, Lillian would think it's because of the novel.
Jeśli zerwie z nią teraz, Lillian pomyśli, że to z powodu powieści.

In any case, I don't have much to tell you about the novel today
W każdym razie, nie musze ci wiele mówić o tej powieści

Well, I'm actually still working on my first novel.
Pracuję dopiero nad moją pierwszą powieścią.

By the way, is that what your novel is about?
Przy okazji, czy ta nowela nie jest o tym?

Then he steals my ideas and puts them in his novel.
A wtedy kradnie moje pomysły i spisuje je w swojej książce.

Well, the novel's already published but there's always room for a sequel.
No cóż, powieść już wydana, ale zawsze jest miejsce na dalszy ciąg.

She told you about my first novel, my memory book.
W każdym razie powiedziała wam o mojej, pierwszej powieści, moim pamiętniku.

I mean, there is so much in that novel.
To znaczy, tyle jest tego w tej powieści.