Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nowość, innowacja, nowatorstwo; nowinka, oryginalność, świeżość, atrakcja; drobiazg pod choinkę; tani drobiazg, błyskotka; biznes nowość na rynku;

(Adjective) zabawny;
novelty value - walor nowości, nowość, świeżość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C (newness) nowość
(new thg) innowacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nowość, innowacja, nowatorstwo, nowinka, drobiazg pod choinkę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rzecz nowa

nowina

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

nowość f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s nowość
oryginalność

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n nowość
oryginalność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NOWINKA

NOWATORSTWO

NOWOCZESNOŚĆ

ODKRYWCZOŚĆ

ORYGINALNOŚĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

nowość
nowatorstwo
nowinka

Wordnet angielsko-polski

(cheap showy jewelry or ornament on clothing)
błyskotka, świecidełko
synonim: bangle
synonim: bauble
synonim: gaud
synonim: gewgaw
synonim: fallal
synonim: trinket

Słownik internautów

nowość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

innowacja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The greatest novelty lies in new power to enforce subsidiarity.
Najważniejsze zmiany dotyczą kontroli stosowania zasady pomocniczości.

europa.eu

The implementation of this Lisbon Treaty novelty looks pretty disgraceful, but I must say I am not surprised.
Uruchamianie tej nowej instytucji na mocy traktatu lizbońskiego wygląda dość kiepsko, ale mnie to nie dziwi.

statmt.org

Novelty is a concept of commerce, not an aesthetic concept.
Nowatorstwo to pojęcie komercyjne, nie estetyczne.

TED

People are naturally curious and like to buy novelties, especially when they are financially accessible.
Człowiek ma naturalną ciekawość i taką tendencję do kupowania nowinek, zwłaszcza wtedy kiedy są one finansowo dostępne.

statmt.org

We must work to create a pluralistic world that keeps its capacity for creation intact and that is able to give rise to novelty and diversity.
Musimy pracować na rzecz budowania pluralistycznego świata, który zachowuje bez uszczerbku swoje zdolności twórcze i może stanowić źródło nowatorstwa i różnorodności.

statmt.org

It could have been the novelty of the celebrity-in-hiding let loose on the New York social circuit: Rushdie met Lakshmi at a Tina Brown party, and was friends with lots of famous people.

www.guardian.co.uk

And you'd have thought the novelty of difficult-to-find names might have worn off with !!!, the Californian dance band who went to great pains to explain that the three exclamation points could be pronounced by repeating any three identical monosyllabic sounds.

www.guardian.co.uk

This vampire tale was a refreshing novelty in the first film: with the fourth and fifth now on the way, it could be time to sharpen the wooden stake.

www.guardian.co.uk

Studying drama at Birmingham University, she won ITV's New Faces talent show in 1973, and became a regular novelty act on That's Life!.

www.guardian.co.uk

A new generation has brought novelty to Egypt, but social media skills are not enough.
Nowe pokolenie wprowadziło w Egipcie nowości, ale umiejętności w zakresie mediów społecznych nie wystarczą.

But for them, guys like me were a novelty?
Ale dla nich, tacy jak ja byli nowością.

Hey, your knife goes real well with my novelty alien hand.
Twój nóż dobrze komponuje się z moją sztuczną ręką kosmity.

You've become a novelty freak, and you're not that young anymore.
Stałeś się nowoczesnym wariatem, a nie jesteś już taki młody.

Now that would be a novelty in this temple of political correctness.
Teraz byłaby to nowość w tym przybytku poprawności politycznej.

Yes, peasant food is good for novelty to you.
Tak, to jedzenie jednak to była nowość dla ciebie.

Would it be possible, to get a discount from Western Novelty products?
Czy jest możliwe dostać zniżki na produkty Western Novelty?

The shipment from Western Novelty has gone to the wrong city.
Przesyłka od Western Novelty poszła do innego miasta.

This institutional novelty therefore constitutes an important anchorage of the new approach.
Ta nowość instytucjonalna stanowi zatem istotny punkt oparcia nowego podejścia.

And the... you know child preacher was a great novelty.
Kościół będzie chciała wiedzieć ... i ... wiesz, kaznodzieja dziecko było wielką nowością.

Well, my first novelty seems to have failed.
Cóż, mój pierwszy nowy pomysł nie wypalił.

That is certainly a novelty - something that I think virtually none of us have encountered before.
To z pewnością nowość, coś, z czym praktycznie nikt z nas nigdy wcześniej się nie zetknął.

You were selling novelty products in Wichita when I was born.
Sprzedawałeś nowe produkty w Wichita kiedy się urodziłem.

I have the novelty mug to prove it.
Mam kubek pod choinkę, żeby tego dowieść.

Tell me, Brainstorm, what do you think of the novelty up here in Vermont?
Czy masz zaburzenia umysłowe, jaką nowość można wprowadzić w górach w Vermont?

If it's me, don't get a stupid novelty gift.
Jeśli masz mnie, nie kupuj mi jakiegoś głupiego innowacyjnego prezentu.

Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.
Może nowość, wrogość i zakazane owoce nie muszą prowadzić do katastrofy.

Miss Novotni and I can manage the novelty window by ourselves.
Pani Novotni i ja poradzimy sobie sami z nową witryną.

Something unusual, some kind of a novelty.
Coś niecodziennego, trochę odmiany, jakiejś nowości.

I'm chained in a bathtub drinking pig's blood from a novelty mug.
Leżę skuty łańcuchami w wannie, piję świńską krew z kubka.

This is truly a novelty for me.
To dla mnie naprawdę nowość.

I have a great appetite for novelty.
Mam duży apetyt na nowości.

You've got to admit, it'd be a novelty.
Musisz przyznać, że to byłaby nowość.

Very low novelty standard, anybody can registeranything.
Bardzo niski standard nowości, każdy może zarejestrowaćcokolwiek.

It's on the borderline, where magic meets novelty.
Jest na pograniczu, magii i innowacji.

That would be a novelty!
Byłaby to nowość!

But the novelty is here.
Ale nowość znajduje się tutaj.

Thank you for shopping at Western Novelty.
Dziękuję za zakupy w Western Novelty.

A novelty in our program.
Nowość w naszym programie.

It must be the novelty.
To musi być nowość.

h, I'd say the novelty will wear off soon.
Powiedziałabym, że niedługo nowością będzie zacieranie.

Give me novelty, give me familiarity.
Daj mi nowość i zażyłość.

It's a nice... novelty for me, though.
To miła... nowość dla mnie.

Seismic and volcanic activity are not a novelty to the world, and other volcanic eruptions are possible in the future.
Aktywność sejsmiczna i wulkaniczna nie jest nowością w świecie i w przyszłości możliwe są następne wybuchy wulkanów.

The implementation of this Lisbon Treaty novelty looks pretty disgraceful, but I must say I am not surprised.
Uruchamianie tej nowej instytucji na mocy traktatu lizbońskiego wygląda dość kiepsko, ale mnie to nie dziwi.

Someone slippedone of those novelty ice cubes... ...with a fake fly in my drink.
Ktoś najwyraźniej wślizgnąłjedną z tych nowiutkich kostek lodu... ...z podrabianą muchą domojego drinka.

I'm Todd Anderson from Western Novelty... and I'm here to help integrate you into our business.
Jestem Todd Anderson z Western Novelty... i jestem tu żeby pomóc w zintegrowaniu was z naszym przedsiębiorstwem.

We have also inserted in the Work Programme the communication priorities, but have added a novelty in this respect: we propose a number of those priorities to the other institutions so that we can work together to promote them.
W programie prac zamieściliśmy priorytety dotyczące komunikacji, ale dodaliśmy też nowy aspekt w tym kontekście: kilka z tych priorytetów proponujemy innym instytucjom, abyśmy mogli wspólnie pracować przy ich promocji.

As far as centralised customs clearance is concerned, we have another novelty in that the Council has introduced a new Article 106, taking the view that it is more logical and transparent for all of the provisions of the Code related to this concept to be encompassed within a single article.
Jeśli chodzi o scentralizowane odprawy celne, nowością wprowadzoną przez Radę jest nowy art. 106, w którym zawarty jest pogląd, że w odniesieniu do wszystkich przepisów Kodeksu dotyczących tego pomysłu bardziej logiczne i klarowne jest zawarcie ich wszystkich w pojedynczym artykule.