Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) listopad;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n listopad
(attrib) listopadowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

listopad

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s listopad

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LISTOPADOWY

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
Po 9 grudnia 1989 r. mówiono nam, że ludzkość zostanie wreszcie wyzwolona.

statmt.org

This also bodes well for a positive atmosphere at the conciliation meeting in November.
To również wróży dobrą atmosferę na listopadowym posiedzeniu uzgadniającym.

statmt.org

Subject: Unresolved issues in the Turkey-EU Joint Statement of 5 November 2009
Przedmiot: Nierozwiązane kwestie dotyczące wspólnego oświadczenia Turcji i UE (5.11.2009)

statmt.org

And they're here for a very short time, October, November, December. ~~~ That's it.
Okazuje się, że ważki są tu bardzo krótko, od października do grudnia.

TED

It looks like the cover of the November issue to me.
Wygląda mi to na okładkę z listopada.

The new decision is to be taken by 6 November this year.
Nowa decyzja ma zostać podjęta do 6 listopada bieżącego roku.

This area will be very difficult, and all the more so since 2 November.
Ta dziedzina, począwszy od 2 listopada, będzie jeszcze bardziej problematyczna.

There was only one trial took place in November '08.
Był tylko jeden proces w listopadzie 2008. To było straszne.

You have been in pain since November, and he's not helping?
Cierpisz od listopada, a on ci nic na to nie daje?

It all started with a crazy idea in November of2004.
Zaczęło się od pewnego szalonego pomysłu w listopadzie 2004roku.

So based on your analysis, the victim was killed November 1st?
Więc bazując na pańskiej analizie, ofiara została zabita 1 listopada?

That is what we expect from its communication of 26 November.
Oczekujemy, że takie założenia znajdą się w komunikacie Komisji z 26 listopada.

Following 9 November 1989, we were told that humanity would finally be set free.
Po 9 grudnia 1989 r. mówiono nam, że ludzkość zostanie wreszcie wyzwolona.

Expectations are therefore running high for the international conference in November.
A zatem oczekiwania w odniesieniu do listopadowej konferencji międzynarodowej są wysokie.

Parliament takes note of this decision with effect from today, 14 November 2007.
Parlament przyjmuje tę decyzję do wiadomości z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego tj. 14 listopada 2007 r.

This guidance should be provided by November 2009 at the latest.
Wskazówki te powinny być sformułowane najpóźniej do listopada 2009 r.

We look forward to receiving this communication between now and the end of November.
Cieszymy się z perspektywy otrzymania tego komunikatu do końca listopada.

November. Why haven't you asked me to untie your hands?
Dlaczego nie poprosiłaś mnie abym rozwiązał ci ręce?

Thinking about November 3. Not only to you or me.
Myślę o nas trojgu... nie tylko o tobie i mnie.

I saw him for the first time on November 9th
Widziałem go po raz pierwszy w dniu 9 listopada.

We somehow have to reach a consensus on this by the middle of November.
Do połowy listopada musimy w jakiś sposób osiągnąć konsensus w tej sprawie.

Duggan died at the age of two and a half on November 8, 1931.
Ponieważ Duggan zmarł w wieku dwóch i pół lat 8 listopada 1931.

One clause says that plans for reduction should begin before 30 November.
W jednej z klauzul zakłada się, że plany dotyczące redukcji powinny zacząć się przed dniem 30 listopada.

In, I think it would have been at November time of 2007.
Wydaje mi się ze było to w listopadzie 2007. Tak,w 2007.

This difficult decision is to be taken in November.
Ta trudna decyzja zostanie podjęta w listopadzie.

The country is in the process of preparing for the regional and local elections which will take place on 23 November.
Kraj ten przygotowuje się do wyborów regionalnych i lokalnych, które odbędą się 23 listopada.

We could also remain in the state of mind that unfortunately led to a disagreement on 15 November.
Możemy również pozostać w tym stanie ducha, który niestety doprowadził do niezgody w dniu 15 listopada.

A cruel murder mystery, which caused police problems in November 1954.
Okrutne, tajemnicze morderstwo, które sprawi3o k3opoty policji w listopadzie 1954 roku.

I assume that you have devised November insult to today.
Zakładam, że masz opracowane Listopad zniewaga do dzisiaj.

The idea was almost ripe back in November 1942.
Pomysł był niemal gotowy w listopadzie 1942.

You will recall that the country was placed under emergency rule on 3 November.
Pamiętają państwo, że 3 listopada w Pakistanie wprowadzono stan wyjątkowy.

I believe this will be possible within the context of the November plenary.
Sądzę, że uda się to uczynić podczas sesji plenarnej w listopadzie.

This is why we are moving that the vote be adjourned until November.
Dlatego też przedkładamy wniosek dotyczący odroczenia głosowania do listopada.

The vote will take place on Tuesday, 13 November 2007.
Głosowanie odbędzie się we wtorek, 13 listopada 2007 r.

When Noah's father died in November, the house was all he had.
Kiedy w listopadzie zmarł ojciec Noah'a, dom był wszystkim, co mu pozostało.

And then one Tuesday night in November, it all went away.
A potem w jedną noc wtorkową, w listopadzie, wszystko zdechło.

November 7, and we were ready, all who volunteered.
Jest 7 listopada. Wszyscy są gotowi, sami ochotnicy.

That's me mother and father. The cats got them two years ago November.
To jego matka a to ojciec. koty dostały ich dwa lata temu w listopadzie.

As we all know, it never rains in November.
Jak wiemy, w listopadzie nigdy nie pada.

Thus, on 21 November, the ball will be in the Council's court.
Tak więc, w dniu 21 listopada następny ruch będzie należał do Rady.

It is only since November last year, in fact, that it looks as if things will work out after all.
Dopiero istotnie od listopada ubiegłego roku wydaje się, że jednak się uda.

I hope the three institutions will be able to reach an agreement during the November conciliation.
Mam nadzieję, że w czasie listopadowego postępowania pojednawczego nasze trzy instytucje zdołają osiągnąć porozumienie.

The provisions of this regulation will be enforced from 1 November 2012.
Przepisy tego rozporządzenia wejdą w życie dnia 1 listopada 2012 r.

I recommend that we make our decision in November.
Zalecam, abyśmy przyjęli decyzję w listopadzie.

Portuguese workers also contributed to this positive result, through the general strike of 24 November.
Do tego pozytywnego wyniku przyczynili się także portugalscy robotnicy poprzez zorganizowany w dniu 24 listopada strajk generalny.

Here's a red.letter date in the history of science. November 5, 1955.
A to data przełomowa w historii nauki... 5 listopad, 1955.

The next opportunity will be at the foreign ministers' troika in November.
Kolejna okazja nadarzy się podczas listopadowego spotkania trojki ministrów spraw zagranicznych.

The vote will take place tomorrow, Thursday 12 November 2009.
Głosowanie odbędzie się jutro, w czwartek 12 listopada 2009 roku.

They have been imprisoned since 3 November and they are yet to be tried.
Zostali uwięzieni 3 listopada i dotąd nie mieli procesu.

However, as we said back in November, the bilateral and the multilateral are not enemies.
Jak jednak wspominaliśmy w listopadzie, podejście dwu- i wielostronne nie muszą się wykluczać.

Can I get a copy of those tapes from November 10th?
Mógłbym dostać kopię taśm z 10 listopada?

It is due to meet again in November to ensure smooth application and start work on important issues such as competition or security.
Kolejne zaplanowano na listopad, aby zapewnić płynne wdrożenie i rozpoczęcie prac nad najważniejszymi zagadnieniami, np. konkurencją czy bezpieczeństwem.

This is true in particular of the November 2005 proposals on the third maritime safety package.
Dotyczy to szczególnie wniosków z listopada 2005 w sprawie pakietu środków w zakresie bezpieczeństwa na morzu.

These are also mentioned in the Commission's November 2010 opinion.
Zostały one również wymienione w opinii Komisji z listopada 2011 roku.