Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) aktualny, obecny;

(Noun) chwila obecna;

(Adverb) teraz, obecnie;
right now - w tej chwili;
good-bye for now - tymczasem, na razie;
every now and then - co jakiś czas; od czasu do czasu;
now fast, now slowly - raz szybko, raz wolno;
before now - wcześniej;
before now - wcześniej;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

teraz, obecnie
just ~ przed chwilą, dopiero co
right ~ (US) ~w tej chwili, już
it's ~ or never teraz lub nigdy
~ for sth/sb a teraz o czymś/kimś
any day/time ~ wkrótce
(every) ~ and then/again od czasu do czasu
~ then teraz więc

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv obecnie, teraz
~ and again od czasu do czasu
every ~ and again co chwilę
just ~ dopiero co, przed chwilą
otóż, przecież, no
s chwila obecna
by ~ już
od tego czasu
from ~ on odtąd
w przyszłości
till (until, =) up to>
~ dotąd, dotychczas
conj ~ (that) teraz gdy
skoro (już)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBECNIE

NASTĘPNIE

JUŻ

CZAS

OTÓŻ

PRZECIEŻ

PRZECIE

WŁAŚCIWIE

TERAZ GDY

CHWILA OBECNA

Wordnet angielsko-polski

(the momentary present
"Now is a good time to do it"
"it worked up to right now")
teraz

Słownik internautów

teraz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The EU should now send a very clear signal that it does not accept this conduct.
UE powinna wysłać bardzo czytelny sygnał, że nie akceptuje takiego postępowania.

statmt.org

The present compromise shows that Europe is now taking climate change seriously.
Obecny kompromis świadczy o tym, że Europa poważnie podchodzi do zmiany klimatu.

statmt.org

I hope that this is the sort of scientific cooperation we are now moving towards.
Mam nadzieję, że jest to rodzaj współpracy naukowej, w kierunku której podążamy.

statmt.org

Now, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Kiedy te objekty eksplodują, nie spowodują szkód ekologicznych na skalę globalną.

TED

I have had the opportunity to speak to Mr Milinkevich and Mrs Borys twice, now.
Miałem możliwość rozmawiać już dwukrotnie z panem Milinkiewiczem i z panią Borys.

statmt.org

Since then Britain has grown richer and the underclass has changed in character - and many of the then unmet needs of citizens are now being catered for by a private sector finding profit in providing health, education and transport services: services that it did not provide when the line was last drawn with the public sector.

www.guardian.co.uk

RMc: Who knows how the Booker jury operated this time? It's interesting to speculate.

www.guardian.co.uk

now it seems bonkers.

www.guardian.co.uk

But now there is growing evidence that family law has spectacularly failed to keep up with the changing role of men within the home and that children are suffering as a result.

www.guardian.co.uk

Because we now know from brain science that everything changes our brains.

www.guardian.co.uk

Now is the time for us to make our voice heard.
Teraz jest czas na to, by nasz głos został usłyszany.

I would now like to move on to the second point.
Chciałabym teraz przejść do drugiego punktu.

We now have two months in which to do so.
Od tej chwili mamy na to dwa miesiące.

We have done our part, now God can do his.
Wykonaliśmy swoją część, teraz Pan Bóg może wykonać swoją.

However, let us now look at what we could do in the future.
Spójrzmy jednak na to, co możemy zrobić w przyszłości.

Now we should go the rest of the way together.
Teraz powinniśmy resztę drogi pokonać wspólnie.

The time has now come for me to do something else.
Teraz przyszła pora, abym zajął się czymś innym.

Now I could go on but we would be here for some time.
Mógłbym kontynuować, lecz zabrałoby to sporo czasu.

I do not want any further points of order now.
Nie chcę już teraz żadnych głosów w kwestii formalnej.

Now let us turn to the future for a moment.
Zajmijmy się teraz przez chwilę przyszłością.

So now I do not know what we are talking about, after all.
Dlatego koniec końców nie wiem, o czym tu teraz mówimy.

I think all of you here know what the process is now.
Sądzę, że wszyscy państwo wiedzą, na jakim etapie obecnie znajduje się proces.

But now let us look at the situation a year on.
Ale teraz musimy się przyjrzeć sytuacji po roku.

These things need to be done now, not some time in the future.
Działania te należy podjąć teraz, a nie kiedyś w przyszłości.

Now is the time to tell things as they are.
Teraz jest czas, żeby przedstawić sprawy tak, jak one wyglądają.

I would now like to look further down the road with you.
Chciałabym teraz spojrzeć wraz z Państwem dalej w przyszłość.

That is all I have to say on the matter for now.
To wszystko, co mam w tej chwili do powiedzenia na ten temat.

The matter is now in the hands of the Council.
Ta sprawa znajduje się teraz w rękach Rady.

I should now like to consider a few specific points.
Teraz chciałabym odnieść się do kilku szczegółowych spraw.

We now move on to a very different subject area.
Skupimy się teraz na zupełnie innym temacie.

Now at last it is time to open our eyes.
Teraz wreszcie nadszedł czas, by otworzyć oczy.

Now you cut it down to less than 15 minutes.
19.00 - teraz jest godz. 21.40 - tylko po to, aby uzyskać możliwość przemawiania przez jedną minutę.

This being the case, we now have questions to ask.
W związku z tym chciałem zadać pytania.

My friends, there are major areas where action must begin now.
Moi przyjaciele, są ogromne obszary, w których działania należy rozpocząć natychmiast.

I think it is too early to take a decision now.
Uważam, że teraz jest zbyt wcześnie na decyzję.

Now this is the least we should do in the coming years.
Przynajmniej tyle powinniśmy zrobić w nadchodzących latach.

But that is not what I want to talk about now.
Ale nie o tym chcę teraz mówić.

The situation is now more serious than it was in 2001.
Obecnie sytuacja jest poważniejsza niż w 2001 roku.

Therefore, I am now going to thank you in your own language.
Dlatego obecnie kieruję podziękowania w waszym ojczystym języku.

Europe should indeed come up with an action plan now.
Rzeczywiście Europa powinna już teraz stworzyć plan działania.

I would now like to turn to a different subject.
Chciałabym teraz przejść do innego tematu.

I now come to the second question, on the difference.
Przechodzę do odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące różnicy.

There is now a need and a use for such people.
Potrzeba obecnie takich ludzi i jest dla nich zajęcie.

However, things have changed now, and the money is running out.
Obecnie jednak sytuacja uległa zmianie, a pieniądze się kończą.

It is kind of you to bring me on now.
To miło z pana strony, że udziela mi pan teraz głosu.

We now have to find a way out of this situation.
Musimy zatem znaleźć wyjście z tej sytuacji.

Now is the time to bring this process finally to an end.
Teraz nastał czas, aby wreszcie doprowadzić ten proces do końca.

However, now you have the opportunity to look to the future.
Teraz jednak macie panowie okazję spojrzeć w przyszłość.

We are now in 2009 and exactly that has happened.
Teraz mamy rok 2009 i sytuacja się powtarza.

I believe we now have the conditions to go to work.
Mamy teraz odpowiednie warunki do pracy.

The results of this policy are now quite clear to see.
Rezultaty tej polityki widać teraz gołym okiem.

From now on, it will be possible to do so.
Odtąd stanie się to możliwe.

We are now talking about around 30% of the costs.
Mówimy teraz o około 30 % kosztów.

We have worked hard on this matter for nearly a year now.
Nad tą sprawą pracowaliśmy intensywnie przez prawie rok.

This work has been going on for several months now.
Prace w tej sprawie toczą się już od kilku miesięcy.

We have done quite a lot in Europe up to now.
Jak dotąd udało się nam dość dużo zrobić w Europie.

Now, finally, the door will open for them to get out.
Teraz otworzą się przed nimi wreszcie drzwi, by mogli wydostać się na zewnątrz.

I think this is really what we have to do now.
Moim zdaniem to właśnie powinniśmy teraz zrobić.

You will tell me that we are in 2010 now.
Powiedzą mi państwo, że mamy już rok 2010.

No, it was clear and I am not going back now.
Nie, kwestia ta była jasna i nie będę do niej wracać.