Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) w dzisiejszych czasach, obecnie, teraz, ostatnio, dzisiaj;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv teraz
dzisiaj
obecnie
w obecnych czasach

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obecnie, dzisiaj

Nowoczesny słownik angielsko-polski

w dzisiejszych czasach

dzisiejsze czasy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adv o-becnie, w dzisiejszych czasach

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TERAZ

DZISIAJ

OBECNIE

CZAS: W DZISIEJSZYCH CZASACH

Wordnet angielsko-polski

(the period of time that is happening now
any continuous stretch of time including the moment of speech
"that is enough for the present"
"he lives in the present with no thought of tomorrow")
teraźniejszość, współczesność, dzisiejszość
synonim: present

Słownik internautów

w obecnych czasach

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nowadays, moreover, developments in this sector span western and eastern Europe.
Ponadto obecny postęp w tym sektorze rozciąga się na Europę Wschodnią i Zachodnią.

statmt.org

Nowadays, developing countries are strategic partners for the European Union.
Dziś kraje rozwijające się są partnerami strategicznymi Unii Europejskiej.

statmt.org

However, divorce is a social phenomenon nowadays and we must deal with it in reality.
Rozwód jest dziś jednakowoż zjawiskiem społecznym i wymaga traktowania go z realizmem.

statmt.org

We have so much technology nowadays that these interfaces should start conforming to us.
Mamy tyle nowoczesnych technologii - interfejs powinien być dopasowany do nas.

TED

Nowadays, no kid will let you drive if you're not wearing a seat belt.
Dziś, żaden dzieciak nie pozwoli wam jechać jeśli nie założycie pasów.

TED

In some ways nothing has changed, except that nowadays the SDP-lovers would be considered far too leftwing.

www.guardian.co.uk

In The Canterville Ghost (1887), Oscar Wilde wrote: "We have really everything in common with America nowadays except, of course, language.

www.guardian.co.uk

There's always the chance that they'll be armed, and nowadays firearms are more prevalent.

www.guardian.co.uk

nowadays what does it mean to be on the streets? To demonstrate? You swindle yourself.

www.guardian.co.uk

Not too many people read it nowadays, even in college.
Niewielu ludzi czyta to w naszych czasach, nawet na uniwersytecie.

He seems to like that car more than me nowadays.
Wydaje mi się, że bardziej lubi swój samochód ode mnie.

I think your music is much better than a lot of stuff nowadays.
Myślę, że twoja muzyka jest znacznie lepsza niż ta, którą teraz grają.

But these new kids nowadays, man, they got no respect for human life.
Ale ta dzisiejsza młodzież nie ma szacunku dla ludzkiego życia.

All you hear about nowadays is people making names. Not things.
Dzisiaj wszędzie słyszy się tylko o ludziach robiących sobie nazwiska,... nie rzeczy.

Sounds like from what I heard today, almost anything goes nowadays.
To brzmi jak coś, co dziś usłyszałam. Obecnie już nic nie można powiedzieć.

I don't know what scientists are trying to do nowadays.
Nie wiem co ci naukowcy chcą osiągnąć.

Yes, nowadays people don't even say hello to each other.
Tak, obecnie ludzie nawet nie witają się jeden z drugim.

Even if your heart stops, you go on living nowadays.
Twoje serce może stanąć, ale i tak będziesz żył.

It seems that nowadays anyone with money is a target.
W dzisiejszych czasach każdy, kto ma pieniądze, jest celem.

Nowadays, in democratic times, they cannot come to terms with the loss of absolute power.
Obecnie nie mogą się w dobie demokracji pogodzić z utratą całkowitej władzy.

Nowadays, it is not only a matter of giving flowers to women we know.
Obecnie to nie tylko kwestia dawania kwiatków znajomym kobietom.

Like in restaurants nowadays where you can't even hear yourself think.
Jak w dzisiejszych restauracjach gdzie nie możesz usłyszeć nawet własnych myśli

You need to go to a specialist but it's not a problem nowadays.
Musi pan do specjalisty. W dzisiejszych czasach to nie jest problem

For most people nowadays, the American dream doesn't really exist.
W dzisiejszych czasach dla większości ludzi, Amerykański Sen nie istnieje.

It must be hard to find a girl who can take a punch nowadays.
Na pewno ciężko znaleźć dziewczynę, która potrafi przyjmować ciosy, tato.

With the markets nowadays having the first and the last word, we need to ask ourselves why.
Rynki mają dziś pierwsze i ostatnie słowo i należy zapytać, dlaczego tak jest.

To think of it nowadays, that fire was a blessing.
Ten pożar okazał się szczęściem w nieszczęściu.

The political and regulatory context in this area is different nowadays.
Kontekst polityczny i regulacyjny w tej kwestii uległ obecnie zmianie.

Look at how easy it is nowadays to download music from the internet.
Spójrzmy, jak łatwo można dziś pobierać z Internetu utwory muzyczne.

No, I mean nowadays, more people die at young age, isn't it?
Nie, to znaczy, w dzisiejszych czasach większość ludzi umiera w młodym wieku, prawda?

Worker stresses may be different nowadays, but they are no less serious.
Pracownicy być może poddawani są obecnie innym stresom, ale te nie są mniej poważne.

Global food stocks are much more restricted nowadays than in the past.
Światowe zapasy żywności są w dzisiejszych czasach ograniczone bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości.

We're not as passionate nowadays, but it could be worse.
Nie jest to już tak pasjonujące jak kiedyś, ale mogło być dużo gorzej.

They said that brave young men like you are rare nowadays.
Powiedzieli, że tacy młodzi, odważni ludzie jak ty są dzisiaj rzadkością.

Nowadays, people want to be happy even on someone else's sorrows.
Obecnie, ludzie chcą być szczęśliwi... Nawet kosztem czyichś smutków.

Nowadays mobility is essential to the running of European society.
Mobilność jest obecnie bardzo potrzebna społeczeństwu europejskiemu do normalnego funkcjonowania.

Nowadays, it is more important than ever for children's development and integrity to be protected in every possible way.
Dziś, bardziej niż kiedykolwiek do tej pory, zapewnienie dzieciom każdej możliwej ochrony jest niezmiernie ważne dla ich rozwoju i poczucia integralności.

Why does every man nowadays want to leave me?
Dlaczego chcesz iść? Dlaczego każdy facet dzisiaj mnie zostawia?

Nowadays, some of us daren't even go to the shops.
Teraz strach jest nawet wyjść do sklepu.

You young people nowadays don't know how to drive.
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie nie wiedzą jak jeździć.

The issue most talked about nowadays in this connection is that of climate change.
Obecnie najszerzej omawianą kwestią jest ich powiązanie ze zmianami klimatu.

Nowadays the Internet has become the basis for all our personal and institutional relations.
W dzisiejszych czasach Internet stał się podstawą wszystkich naszych stosunków osobistych i administracyjnych.

Nowadays, the only way to generate clean energy on a large scale is to use nuclear.
W dzisiejszych czasach jedyna droga do generowania czystej energii na dużą skalę wiedzie przez wykorzystanie surowców jądrowych.

Nowadays, a Chinese revolution is the only thing that can make exciting history.
Obecnie, chińska rewolucja jest jedyną rzeczą, która może być ekscytującą historią.

That it's rare to see a brave young man like you nowadays.
Powiedzieli, że tacy młodzi, odważni ludzie jak ty są dzisiaj rzadkością.

Nowadays, they are the only form of literature that keeps me awake.
Obecnie, gazety są jedyna formą literatury, które mnie pobudzają.

I hear yelling in English is the hottest thing nowadays.
Słyszałem że krzyczenie po angielsku jest ostanio bardzo modne.

Yes you should, but where do you find people who listen nowadays?
Tak, powinno się, ale gdzie dziś znajdzie się ludzi, którzy słuchają?

Nowadays all they want is to learn different skills in bed
Teraz, jedynie czego chcą to nauczyć się różnych umiejętności w łóżku.

However, divorce is a social phenomenon nowadays and we must deal with it in reality.
Rozwód jest dziś jednakowoż zjawiskiem społecznym i wymaga traktowania go z realizmem.

But nowadays no one believes in my secrets so I have to be careful.
Ale dziś nikt nie wierzy w moje sekrety, więc muszę uważać.

She's not top issue nowadays, but up she goes.
Nie powinna być już wywieszana. Ale wciągnij ją.

Nowadays, many people are facing psychological problems which sometimes trigger violence.
Obecnie wiele osób ma problemy psychologiczne, które czasami mogą rodzić przemoc.

But you see, I don't need you for these reasons nowadays.
Ale widzisz ja nie potrzebuję cię w tej chwili z tych powodów.

Nowadays young people turn that saying about appreciating parents to their own advantage.
Dziś młodzi mówią o docenianiu starszych dla własnej korzyści.

I don't seem to have much time for God nowadays, Doctor.
Ostatnio nie mam zbyt wiele czasu dla Boga, doktorze.

Nowadays you need a degree in computing to be a mechanic.
W dzisiejszych czasach potrzebujesz... stopni z matematyki by być mechanikiem.

They are right, because the people they don't speak like this nowadays.
Mają rację. W taki sposób mówili ludzie w dawnych czasach.