Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) świrowaty, świrnięty;
go nuts - świrować, dostawać świra; zwariować, oszaleć;

(Noun) jaja;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n stuknięty, wariat

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) ~zwariowany, stuknięty

Nowoczesny słownik angielsko-polski

orzeszki

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

szalony, zwariowany, głupi, durny, puknięty, stuknięty, trafiony, kopnięty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

durny

głupi

kopnięty

puknięty

stuknięty

szalony

trafiony

wariat

zbzikowany

zwariowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In my view, we should scrutinise the statistical data for NUTS3, and not just NUTS2.
Sadzę, że warto przypatrzeć się danym statystycznym na poziomie NUTS3, nie tylko NUTS2.

statmt.org

Finally, what is the underlying reason for the EPP being against NUTS 4?
Na koniec, jaki jest główny powód tego, że grupa PPE sprzeciwia się poziomowi NUTS 4?

statmt.org

(Laughter) Indeed, it drives me so nuts, let me just change this little fact here.
(Śmiech) Tak mnie to denerwuje, że pozwolę sobie zmienić ten szczególik.

TED

Well, this is, again, it's just a ring, a steel ring with steel nuts.
A to znowu coś prostego, stalowa obręcz ze stalowymi nakrętkami.

TED

I want to hear you... but we'll go nuts if you start with this shit.
Chcę cię wysłuchać...... ale oszalejemy zaczynając z tym gównem.

OpenSubtitles

Meanwhile in Shreveport, there was the music of the local baptist church: "I started going to black church," he explains, "just because the white church where I was growing up everything was so judgmental, everybody looked around at what everybody was wearing, there were whispers going round the room, you know? But the black church - they sing their asses off there, and nobody cares, they jump around and go nuts and they're all there for the same reason - worship, and that's it.

www.guardian.co.uk

As a young man hawks bags of nuts from a plastic crate, Kholoud says: "It's hard growing up in Gaza.

www.guardian.co.uk

Steadman was married to Leigh when she made Abigail's Party (she also played gorgeously gormless Candice Marie, complete with prim speech impediment and bobble hat, in 1976's nuts in May').

www.guardian.co.uk

My own personal suspicion is that while some young people are wearing large knickers (contrary to any impression you may have gleaned from nuts magazine and shoots involving The Saturdays, not all ladies spend their days in diamant?© g-strings), only the particularly lazy ones are swimming in them.

www.guardian.co.uk

And you can go back to being the general of my nuts.
A Ty będziesz mógł wrócić do bycia sobie generałem.

Think you're better than me because you've got both your nuts?
Myślisz że jesteś lepszy ode mnie bo masz oba jaja?

I want to feel like you're not nuts to be in love with me.
Chcę czuć, że nie jesteś szalony bo jesteś zakochany we mnie.

These women may be nuts, but they might know something you don't.
Te kobiety mogą być stuknięte, ale mogą wiedzieć coś, czego nie wiesz.

And the ones with the nuts are in here too?
I te z orzechami są także tutaj?

I can't even ask a question, without you two going nuts.
Nie mogę nawet zadać pytania, żebyście wy dwie nie wariowały.

We have been together for ten years, you said I am nuts!
Jesteśmy ze sobą 10 lat, a ty teraz mówisz, że jestem stuknięta!

When John looked at you, it used to drive me nuts.
Kiedy John patrzył na ciebie, doprowadzało mnie to do szaleństwa.

I've got to talk to you about something because it's making me nuts.
Muszę o czymś z tobą pogadać, bo nie daje mi to spokoju.

Make yourself at home. Just don't hit me any more in my nuts.
Czuj się jak w domu, tylko nie uderzaj mnie więcej w moje orzeszki.

I was walking down the street and she went nuts.
Szedłem spokojnie ulicą a ona zaczęła szaleć.

And, you know, they were always a little bit nuts.
A wiesz, że oni zawsze byli małymi świrami.

But if you figure on getting married with my rock, you're nuts.
Ale jeśli liczycie, że weźmiecie ślub z moim kamieniem, to wy zwariowaliście.

But nuts isn't all bad, so maybe it was a good play.
Wariactwo nie jest takie złe... więc może potraktujemy to jako dobrą zabawę.

Take this, put it on the ground, close your eyes and go nuts.
Weź to, połóż na ziemi, zamknij oczy i zaszalej.

I'd rather eat my own nuts than have dinner with your parents.
Wcześniej zjem moje własne jaja niż zjem obiad z twoimi rodzicami.

Mom and Dad went nuts when we couldn't find you.
Mama i Tata poszły orzechy kiedy nie moglibyśmy znaleźć cię,

I know you guys think I'm nuts, but there's something else.
Wiem, że myślicie, że jestem stuknięty... ale muszę wam jeszcze coś powiedzieć.

My hours are nuts, and I have to work some stupid party.
Pracuje zwariowaną liczbę godzin, a w dodatku muszę obsługiwać na jakiejś durnej imprezie.

Just you try and stick your face into a can of nuts.
Tylko spróbuj wetknąć swoją twarz do puszki z orzechami.

If you get the chance, shoot him in the nuts.
Jeśli będziesz miał okazję... Strzel mu w jaja.

There's no point being nuts if you can't have a little fun.
Nie ma sensu być świrem, jeśli nie możesz się trochę zabawić.

Your sister would cut my nuts off if you start smoking.
Siostra obcięłaby mi jaja gdybyś zaczął palić.

You got to be nuts to dive in the east river.
Trzeba mieć świra, żeby nurkować w East River.

In boarding school I went nuts when my team lost.
W szkole z internatem wściekałem się gdy moja drużyna przegrywała.

Get them by the nuts, if you pardon my French.
Wybacz mój język. Złap ich poprostu za jaja.

My boss is going to go nuts on me if we're late, so please?
My boss is going to go nuts on me if we're late, so please?

He's in love with you, and you're nuts about him.
On cię kocha a ty szalejesz za nim.

Yeah, he's been writing poetry and it made him nuts.
Pisał poezję i to doprowadziło go do szaleństwa.

I think they designed all the toys to hit you in the nuts.
Chyba zaprojektowali wszystkie zabawki by waliły cię w jaja.

Hey, five bucks if you hit him in the nuts.
Pięć dolców jeśli trafisz go w jaja.

Marines around this world would gives their left nuts to be where you are!
Marines z całego świata oddaliby swoje lewe jajo, żeby być tu, gdzie wy jesteście!

Nuts are always writing in anonymous letters on every case.
Świry zawsze piszą anonimowe listy w takich przypadkach jak ten.

Hey, uh, could she have met one of the nuts in your office?
Hej, mogła spotkać jednego z tych czubków u pana w gabinecie?

I know I'm too old to act like this, it's nuts.
I wiem, że jestem za stara, żeby się tak zachowywać. To szaleństwo.

This body wants to sell off these 500 000 tonnes of nuts in January 2010.
Chce ona sprzedać te 500 tysięcy ton w styczniu 2010 roku.

Hot chicks on the beach are going nuts for me!
Gorące panienki na plaży wciąż puszczają do mnie oczka.

Well, Donald may be nuts, but he's got the right idea.
Dobrze, Donald możesz być szalony, ale on ma dobry pomysł.

Most of them died instantly, but a few had time to go quietly nuts.
Większość z nich umarła natychmiast, ale niektórzy mieli czas aby zwariować.

Hell, the camera's there 'cause one of these nuts is likely to kill me.
Ta kamera tam jest. bo jest możliwość, że któryś z tych stukniętych mnie zabije.

I mean, until he lost his mind and his nuts?
To znaczy do momentu kiedy stracił rozum i orzeszki ?

For us, to live any other way was nuts.
Dla nas, każdy inny sposób życia to była głupota.

So you tell me which one of you is nuts.
Więc powiedz mi, który z Was jest świrem?.

So, uh, your girlfriend must be going nuts right now.
Więc twoja dziewczyna musi teraz odchodzić od zmysłów

And if that doesn't work, then, you know, just kick her in the nuts.
A jeśli to nie zadziała... To wiesz, po prostu kopnij ją w jaja.

I remember when you got arrested for kicking that boy in the nuts.
Pamiętam, jak cię aresztowali za kopnięcie tamtego chłopca w jaja.

This time you may have your nuts in a wringer.
Tym razem możecie się wpakować w tarapaty.

Mom was nuts to say I could have one.
Mama była szalona mówiąc, że mogę go mieć.