Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) łupina orzecha, skorupa orzecha; kwintesencja;
in a nutshell - krótko mówiąc;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skorupa orzecha, kwintesencja
in the ~ krótko mówiąc

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łupinka orzecha

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s łupina orzecha
in a ~ jak najkrócej, w paru słowach

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n łupina orzecha
fig. pot. in a nutshell - jak najkrócej, w paru słowach

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁUPINA OD ORZECHA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

w kilku słowach

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łupina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
Jednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.

statmt.org

In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Mówiąc krótko, sprawa zmiany klimatu na konferencji na Bali to tylko fasada.

statmt.org

In a nutshell, this report stands for a militarised and imperialist Europe.
Od samego początku sprawozdanie oznacza zmilitaryzowaną i imperialistyczną Europę.

statmt.org

In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
Zasadniczo postulaty te to najważniejsza część preambuły rezolucji.

statmt.org

In a nutshell, Commissioner, Europe's future will be decided by knowledge and work.
Mówiąc w największym skrócie, Panowie Komisarze, o przyszłości Europy zadecyduje wiedza i praca.

statmt.org

And that, in a nutshell, is why I'm not putting the moves on you.
I to, w skrócie, jest powód dlaczego cię nie podrywam.

In a nutshell, these links are vital to a region's development.
Stanowi po prostu o rozwoju regionu.

In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
Zasadniczo postulaty te to najważniejsza część preambuły rezolucji.

In a nutshell, Commissioner, Europe's future will be decided by knowledge and work.
Mówiąc w największym skrócie, Panowie Komisarze, o przyszłości Europy zadecyduje wiedza i praca.

He's depressed! Denmark's a prison and he'd rather live in a nutshell.
Jest przygnębiony! Dania jest więzieniem i wolałby żyć w łupinie orzecha.

In a nutshell, this report stands for a militarised and imperialist Europe.
Od samego początku sprawozdanie oznacza zmilitaryzowaną i imperialistyczną Europę.

In a nutshell, climate change at the Bali conference was mere window-dressing.
Mówiąc krótko, sprawa zmiany klimatu na konferencji na Bali to tylko fasada.

So that's the breathing loop in a nutshell.
Tak wygląda w pigułce pętla oddychania.

This will perhaps allow us to fight together still more effectively against clandestine immigration and to promote the development, in a nutshell, of democracy.
Być może dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspólnie walczyć z nielegalną imigracją oraz wspierać rozwój demokracji.

Well, there it is, in a nutshell.
Well, to jest to, w skrócie.

The whole truth in a nutshell.
Cała prawda w jednym zdaniu.

That's my story in a nutshell.
Tak w skrócie wygląda moja historia.

In a nutshell it would increase the burden on the British taxpayer by the EU.
Jednym słowem, UE nałożyłaby jeszcze większe obciążenia na podatnika brytyjskiego.

Our life in a nutshell.
Nasze życie jest do dupy.

Cracks into The Universe in a Nutshell as well as any bank account!
Produkt typo Wszechświat w skrócie jak również jakikolwiek rachunek bankowy!

This is the EU in a nutshell. There is a lot of talk, but very little action when it really counts.
To pokrótce jest właśnie UE - dużo gadania, ale mało działania, kiedy jest ono naprawdę potrzebne.

The Czech ''three E'' priorities - economy, energy and external relations - are Europe's needs in a nutshell.
Czeskie priorytety w postaci trzech "E”: "Ekonomia”, "Energetyka”, "Europa w świecie” ("Economy”, "Energy”, "External Relations”) dobrze opisują europejskie potrzeby.

In a nutshell, guaranteeing EU citizens' security.
Mówiąc krótko, musi objąć kwestie związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa europejskich obywateli.

In a nutshell, that's it.
po tym, jak ukradł je tobie!

Vice-President of the Commission. - Madam President, in a nutshell, the case against France has not been dropped.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Pani przewodnicząca! W wielkim skrócie powiem, że postępowanie przeciwko Francji nie zostało umorzone.

So, in a nutshell, ultimately the pace of progress of Croatia towards the European Union will be determined by its own ability to meet all necessary conditions.
Tak, mówiąc w skrócie, ostateczne tempo akcesji Chorwacji do Unii Europejskiej będzie uzależnione od jej zdolności do spełnienia wszystkich niezbędnych warunków.

In a nutshell, Bosnia and Herzegovina today needs urgently to overcome the current political stalemate, to move seriously towards the European Union.
Krótko mówiąc, dziś Bośnia i Hercegowina musi pilnie pokonać obecny polityczny impas i na poważnie zwrócić się ku Unii Europejskiej.

In a nutshell, this is not about moralising but about the European Union making an effective contribution to resolving this problem in Afghanistan.
Jednym słowem, nie chodzi o to, żeby moralizować, lecz żeby rzeczywiście Unia Europejska mogła skutecznie przyczynić się do rozwiązania tego problemu w Afganistanie.

In a nutshell, this depends on a strong Europe, a goal also expressed in the motto of the European Council's Hungarian Presidency.
Krótko mówiąc, warunkiem jest silna Europa, czyli cel zawarty również w dewizie prezydencji węgierskiej Rady Europejskiej.

To put it in a nutshell: people in Greece, Ireland and Portugal have the feeling that they are suffering because the structure of our bank system is weak.
Krótko mówiąc, mieszkańcy Grecji, Irlandii i Portugalii odnoszą wrażenie, że cierpią z uwagi na słabą strukturę naszych banków.

This, in a nutshell, provided the main impetus for our decision to resume the negotiations on the new EU-Russia agreement, despite what happened in Georgia last August.
Krótko mówiąc, te właśnie względy stanowiły główny bodziec do podjęcia decyzji o wznowieniu negocjacji w sprawie nowej umowy UE-Rosja, pomimo wydarzeń w Gruzji z sierpnia zeszłego roku.

As regards future objectives, in a nutshell, two things are needed: to ensure the organisational legal autonomy of the European Police College and the development opportunities required for its renewed operation.
Jeżeli chodzi o przyszłe cele, to krótko mówiąc, potrzebne są dwie rzeczy: zapewnienie organizacyjnej autonomii prawnej Europejskiego Kolegium Policyjnego i rozwój możliwości wymaganych dla jego nowych działań.

Mrs Fallaci was a distinguished Italian intellectual renowned for being uncompromising and controversial She believed Islamic terrorists essentially represent Islam in a nutshell, and are the quintessence of Islam.
Ta wybitna włoska intelektualistka, bezkomopromisowa i nonkonformistyczna, uważała bowiem, że islamscy terroryści to po prostu islam w soczewce, to kwintesencja islamu.

I get the impression that no one is questioning the effectiveness of extradition, of the European Arrest Warrant, the reduction in the length of proceedings and therefore, in a nutshell, the fight against crime.
Mam wrażenie, że nikt nie kwestionuje skuteczności ekstradycji, europejskiego nakazu aresztowania, skrócenia czasu trwania postępowania, czyli jednym słowem mówiąc, sensu zwalczania przestępczości.

This sums up in a nutshell the major plan for investing EUR 1 000 billion that I have been calling for since the beginning of the current term of office and which is an essential condition for our continent's development through competitiveness and for equal opportunities for European citizens wherever they are in the Union.
W ten sposób podsumowano w kilku słowach plan inwestycji w kwocie 1 miliarda euro, o który apelowałem od samego początku bieżącej kadencji i który jest zasadniczym warunkiem rozwoju naszego kontynentu za sprawą konkurencyjności oraz równych szans dla obywateli europejskich niezależnie od miejsca ich zamieszkania w Unii Europejskiej.