Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biologia poczwarka, nimfa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(myth) nimfa.
2.
(zool) poczwarka, nimfa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

nimfa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n nimfa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOGINKA

POCZWARKA [ZOOL.]

Wordnet angielsko-polski

( (classical mythology) a minor nature goddess usually depicted as a beautiful maiden
"the ancient Greeks believed that nymphs inhabited forests and bodies of water")
nimfa, kamena

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

mitol. nimfa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So we've all heard about fairies and we've all heard about nymphs, but how many people outside of India know about their Indian counterparts, the Apsaras?
Wszyscy słyszeliśmy o wróżkach i o nimfach, ale jak wielu ludzi spoza Indii wie o ich indyjskich odpowiednikach - Apsarach?

TED

On other occasions - as when he gets a woman costumed as a Greek nymph to walk endlessly up and down stairs holding a teacup so that he can study the locomotive processes involved, or persuades wrestlers to mime sodomy in a set of images that predictably fascinated Francis Bacon - he is either whimsical or frankly weird.

www.guardian.co.uk

Not until you turn me back into a wood nymph.
Nie dopóki nie zmienisz mnie w leśną nimfę.

You probably think I'm some sort of nymph.
Pewnie myślisz, że jestem jakąś nimfomanką.

That is no worse than asking me if my girlfriend's a nymph,
To nie jest gorsze, niż pytanie, czy moja dziewczyna jest boginią seksu (a nymph).

Come on. Don't play games, you nymph of the Net.
Nie baw się ze mną, Nimfo z Internetu.

All right then, my little water nymph, we'il stay.
W porządku, moja mała nimfo wodna, zostajemy.

I am no angel or fairy nor any celestial nymph
Nie jestem aniołem ani wróżką ani niebiańską istotą

What is your promise to this nymph?
Jaka jest twoja obietnica dla tej nimfy?

So, do you want beetles, ants, or wet nymph?
A więc co chcecie? żuki, mrówki czy mokre nimfy?

Who knows what a nymph is?
Kto mi powie, czym jest nimfa?

I'm just a woodland nymph with five lines, so...
Jestem tylko nimfą leśną z pięcioma kwestiami...

Some nymph from heaven must stop him...
Jakaś wróżka z niebios musi go powstrzymać..

You're really into this nymph.
Ty naprawdę zabujałeś się w tej nimfie.

Our story concerns a nymph named Justine,
Nasza historia opowiada o nimfie zwanej Justine,

Oniy then wiii you reveai the nymph within you.
Tylko wtedy, ujawni się nimfa wewnątrz ciebie.

again proof positive that she's a nymph and unqualified to be an editor.
znowu dowód że jest rusałką i nie ma kwalifikacji na redaktora.

Your name means nymph
Twoje imię znaczy nimfa.

This Nymph... is from... Where are you from? Britain, Lord.
A ta nimfa. - Skąd jesteś? - Z Brytanii, panie.