Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) muzyka oktawa; ósemka, grupa ośmiu;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (music, interval of eight sounds) oktawa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oktawa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n muz. oktawa

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKTAWOWY

OKTAWA [MUZ., KOŚC.]

OŚMIOWIERSZ

Wordnet angielsko-polski


1. (a rhythmic group of eight lines of verse)
oktostych, ośmiowiersz


2. (a musical interval of eight tones)
oktawa: : synonim: musical octave

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig., muz. oktawa

Słownik techniczny angielsko-polski

oktawa f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And look, if you're adventurous, you go up the octave.
I jeśli jesteście na siłach, możecie spróbować oktawę wyżej.

TED

Incidentally, we see just one octave.
Jednak słyszymy tylko jedną oktawę.

TED

Your ears can hear 10 octaves.
Ucho rejestruje 10 oktaw.

TED

If you want the technical details, though they aren't essential, it is a chord of the note A, stretching across seven octaves and played with quietly throbbing pregnancy by the strings of a symphony orchestra.

www.guardian.co.uk

" His voice rises by an octave, before dropping back down.

www.guardian.co.uk

Everyone knows 7 notes of octave, but only monsieur Louli can write opera.
Każdy zna 7 linijek oktawy, ale tylko pan Louli potrafi napisać operę.

I'm serious! It dropped half an octave.
To było jakieś pół oktawy.

You bring us down whole octave.
Załatwiasz za nas całą oktawę.

Get yourself down an octave, Danny.
Zejdź o oktawę niżej, Danny.

Incidentally, we see just one octave.
Jednak słyszymy tylko jedną oktawę.

The octave passage, for instance.
Oktawa przejście, na przykład.

It's Iike half an octave higher.
Czyli o jakąś pół oktawy wyżej.