Wordnet polsko-angielski

(from 544 million to about 230 million years ago)
Paleozoic, Paleozoic era
synonim: era paleozoiczna