Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Palermo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Università degli studi di Palermo
Università degli studi di Palermo

europa.eu

No car drove from here to Palermo in the last week.
W tym tygodniu nie odjeżdżał stąd do Palermo żaden samochód.

How come you didn't be like him and be with your mother in Palermo.
Dlaczego nie jesteś taki jak on i nie jesteś ze swoją matką w Palermo?

I need you to get me in to see Judge Palermo.
Muszę się spotkać z sędzią Palermo.

The baron screws her once a week and then goes back to Palermo.
Baron pieprzy ja raz na tydzień a potem wraca do Palermo.

We have to go to Palermo for the funeral.
Musimy jechać do Palermo na pogrzeb.

They sent him to Palermo to get rid of him.
Wysłali go do Palermo, żeby go się pozbyć.

Go back to your easy life in Palermo.
Wracaj do swojego łatwego życia w Palermo.

And how did they welcome you in Palermo?
A jak przyjęto panią w Palermo?

Cut across the fields to the Palermo road.
Przejdź przez pola do drogi na Palermo.

And in Palermo, 10,000 gallons of the finest ltalian olive oil.
A w Palermo 3000 litrów najlepszej oliwy z oliwek.

You have a suspicious death at the Palermo.
Dostajesz podejrzaną śmierć w Palermo.

So, what's with you and this Connie Palermo chick?
A więc co cię łączy z Connie Palermo?

Look what he did to Palermo.
Spójrz na Palermo.

Is your family still in Palermo?
Twoja rodzina ciągle jest w Palermo?

In Palermo I was with my husband.
W Palermo byłam z mężem.

Someone who works at the Palermo.
Ktoś, kto pracuje w Palermo.

Hit on your fingerprint from the Palermo.
Zidentyfikowałam twoje odciski z Palermo.

We're moving to Palermo, because of university
Przeprowadzamy się do Palermo. Z uwagi na uniwersytet

That's how we do in Palermo.
Tak to robimy w Palermo.

In the bathroom at the Palermo ?
W łazience w Palermo?

Bontate told me that Andreotti went to Palermo to meet him,
Bontate powiedział, że Andreotti przybył do Palermo, żeby się z nim spotkać,

Get Eagle and Palermo to that window.
Niech Orzeł i Palermo kryją okno.

And I am crazy because I am here in Palermo with you.
A ja oszalałam przyjeżdżając z tobą do Palermo. Chcę do domu.

I'm very honoured, Don Altobello, that you've come from Palermo to visit me.
Jestem zaszczycony, że przybył pan do mnie aż z Palermo.

Take this scum back to Palermo.
Zabierzcie tą szumowinę do Palermo.

One time, in Palermo.
Pewnego razu, w Palermo.

This ain't Palermo, this is my city.
Tak jak ich Palermo, to jest moje miasto.

Palermo - Anti-mafia maximum security court
Palermo - Anty-mafijny Sąd - maksymalny poziom bezpieczeństwa

Palermo Central court
Palermo Sąd Główny

The Milan also has Palermo.
A także Milan i Palermo.

Discipline, obedience... It was all set up in Rome, in Palermo.
Dyscyplina, posłuszeństwo... tak postanowiono w Rzymie, a tak postanowiono w Palermo...

I'm gonna go to Palermo.
Idę na Palermo.

cloudy over Palermo, things like that.
chmury nad Palermo, takie rzeczy

Livia, the Palermo Judges sent notification that I'm under investigation for Mafia connections.
Livia, Sędziowie z Palermo przysłali zawiadomienie, iż jestem podejrzewany o kontakty z mafią

Not like some I know, who went to amuse themselves... ...down in Palermo
Niektórzy nieźle się zabawili w Palermo. - Kto taki?

Here's the Archbishop of Palermo Saverio Cincotta, this is his third Conclave.
Oto Arcybiskup Palermo Saverio Cincotta, to jego trzecie Konklawe.

We may be on a plane to Palermo, Sicily tonight... ...if we're still walking.
W nocy może będziemy w drodze do Palermo. Jeśli dożyjemy.

When it comes to the longest trans-European axis - from Palermo to Berlin - this should be extended further via Rostock in the direction of Scandinavia.
Najdłuższa oś transeuropejska - z Palermo do Berlina - powinna zostać przedłużona, przebiegać przez Rostock i ciągnąć się w kierunku Skandynawii.

(IT) Madam President, I would like to report to Parliament that last Sunday, during the Pope's visit to Palermo, the Italian Constitution and the Charter of Fundamental Rights of the European Union were suspended.
(IT) Pani przewodnicząca! Chciałabym poinformować Parlament, że w ostatnią niedzielę, podczas wizyty papieża w Palermo, zawieszono obowiązywanie włoskiej konstytucji oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.