Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ideał, niedościgniony wzór; dwugarmond; uosobienie, wzór, wcielenie, model;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wzór, uosobienie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wzór, model

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wzór (cnoty)
model

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WZÓR DOSKONAŁOŚCI

ARCHETYP

Wordnet angielsko-polski

(model of excellence or perfection of a kind
one having no equal)
doskonałość
synonim: ideal
synonim: nonpareil
synonim: saint
synonim: apotheosis
synonim: nonesuch
synonim: nonsuch

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wzór

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uosobienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przen. wzór
~ of bravery - wzór męstwa
~ of military virtues - wzór cnót wojskowych
~ of soldier - wzór żołnierza

Słownik techniczny angielsko-polski

dwugarmond (stopień czcionki) m

Słownik częstych błędów

Rzeczownik paragon oznacza wzór doskonałości, np. Many people think that he is a real paragon of virtue (Wielu ludzi uważa go za prawdziwy wzór wszelkich cnót). Kiedy mamy na myśli paragon, rachunek używamy rzeczownika receipt, np. Will I get a receipt for the goods I purchased? (Czy dostanę paragon na rzeczy, które kupiłem?)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dlatego też powinieneś zawsze zachowywać paragony sprzedaży i potwierdzenia dostawy.
If the seller agrees that your computer is faulty, they must repair or replace it free of charge. It is up to them to settle the matter with the manufacturer.

europa.eu

Więc zajęłam się pracą. ~~~ Paragon Space Development Corporation to firma, którą współzałożyłam w Biosferze, nie mając nic do roboty.
So I went about my business: Paragon Space Development Corporation, a little firm I started with people while I was in the Biosphere, because I had nothing else to do.

TED

To be fair, lots of perfectly sensible and good things are going to happen: there will be lectures by Andrew Motion, his biographer, and Anthony Thwaite, the editor of his letters, and Tom Courtenay has already performed his acclaimed one-man show about Larkin to help raise money for the statue of the poet that will be unveiled in December at Hull's paragon station, the starting point for the poet's train journey in The Whitsun Weddings.

www.guardian.co.uk

I read once that a commander has to act like a paragon of virtue.
Czytałam kiedyś, że dowódca musi zachowywać się jak wzór cnót.

He's a paragon of virtue in our town!
On jest wzorem cnót w naszym mieście.

The Commission, in short, is not only the guardian of the treaties; it must also be a paragon of sound financial management.
Krótko mówiąc, Komisja nie jest jedynie strażnikiem traktatów; musi być również wzorem dobrego zarządzania finansowego.

Not that I'm some paragon of virtue.
Nie żebym był wzorem cnót.

He adjusted to his new fate and became a paragon of docility and diligence.
Przywykł do swego losu i stał się wzorem potulności i pilności

(PL) Justice Goldstone certainly cannot be considered a paragon of objectivity.
(PL) Z całą pewnością sędzia Goldstone nie może być metrem Sèvres obiektywizmu.

Mr President, ladies and gentlemen, this House has to be a paragon in terms of financial transparency and internal budgetary control.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Parlament musi być wzorem przejrzystości finansowej i wewnętrznej kontroli budżetowej.

That paragon of husbands, Monsieur de Marigny...
Ten wzór męża, Monsieur de Marigny...

The Union is a world trade emporium, the largest donor of development assistance and also a paragon and model for other parts of the world when it comes to managing political, economic and social relations.
Unia jest światowym imperium handlowym, największym ofiarodawcą pomocy rozwojowej, a także wzorem i modelem dla innych części świata, jeśli chodzi o zarządzanie stosunkami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi.