Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) rodzicielski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj rodzicielski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

macierzysty (w gentyce)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. rodzicielski parental authority władza rodzicielskaparental care opieka rodzicielska parental consent zgoda rodzicielska parental representation przedstawicielstwo rodzicielskiedeprivation of parental authority pozbawienie władzy rodzicielskiej deprivation of parental rights pozbawienie praw rodzicielskich exercise of parental authority wykonywanie władzy rodzicielskiej loss of parental rights utrata praw rodzicielskich to entrust with the execution of parental authority powierzać wykonanie władzy rodzicielskiej

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rodzicielski
deprivation of parental authority: pozbawienie władzy rodzicielskiej
deprivation of parental rights: pozbawienie praw rodzicielskich
exercise of parental authority: wykonywanie władzy rodzicielskiej
loss of parental rights: utrata praw rodzicielskich
parental authority (power) : władza rodzicielska
parental care: opieka rodzicielska
parental consent: zgoda rodzicielska
parental representation: przedstawicielstwo rodzicielskie
penalty of deprivation of parental rights: kara pozbawienia praw rodzicielskich
strip of parental rights: pozbawienie praw rodzicielskich
to be under parental authority: być pod władzą rodzicielską
to entrust with the execution of parental authority: powierzać wykonanie władzy rodzicielskiej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Commissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.
Panie komisarzu, nie mówiłam o urlopie rodzicielskim, lecz o urlopie ojcowskim.

statmt.org

After all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.

statmt.org

How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?

statmt.org

Prevention is closely linked to the promotion of parental responsibility.
Zapobieganie jest ściśle związane z promowaniem rodzicielskiej odpowiedzialności.

statmt.org

In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
W lipcu 2008 r. wyrazili oni chęć przeprowadzenia rozmów na temat urlopu rodzicielskiego.

statmt.org

Professor Gail Heyman, of the University of California, San Diego, who conducted the study, concluded that even small white lies undermine the parental bond.

www.guardian.co.uk

Children who had scarcely experienced this strange new substance before tugged at parental sleeves and begged for sledges, such as they had read about in books or retained notions of in folk memory.

www.guardian.co.uk

What is the answer? Well, the government could do worse than to consider shared parental leave.

www.guardian.co.uk

Despite recent amendments, Britain still has one of the most unequal parental leave arrangements in Europe.

www.guardian.co.uk

When he was 14 and Raoul 11 his mother married, but while Angus and Brian Healey got on, parental inexperience and a clash of temperaments meant that the new stepfather and Raoul did not.

www.guardian.co.uk

That girl's only 13 years old, but she's still got her parental rights.
Ta dziewczyna ma tylko 13 lat, ale wciąż posiada prawa rodzicielskie.

My father doesn't care about parental rights. He has a rifle.
Myślisz, że mojemu ojcu bardzo zależy na tych prawach On ma strzelbę.

Trust me, I've got experience in the area of parental harassment.
Mam doświadczenie w dziedzinie nękania rodzicielskiego.

Okay, can that maybe be the last bit of parental advice we get tonight?
czy to może być ostatnia rodzicielska porada dzisiejszego wieczoru?

They can't go on a field trip without parental consent.
Nie mogą iść na spacer po polach bez zgody rodziców. Ok.

Parental care is not a luxury for a child, but a natural standard.
Opieka rodzicielska nie jest dla dziecka luksusem, ale naturalną normą.

Parental insurance is good for equality on the labour market.
Ubezpieczenie rodzicielskie jest korzystne dla równouprawnienia na rynku pracy.

You can't question her without parental consent, and I'm not giving it.
Nie możecie jej przesłuchiwać bez zgody rodziców, a ja jej nie dam.

We got to get total control, all parental rights.
Musimy mieć nad nim całkowią kontrolę uzyskać wszystkie prawa rodzicielskie.

I gave up my parental rights, but I see them sometimes.
Oddałem prawa rodzicielskie ale widzę je czasami.

Now he's in his house, but he lost his parental rights.
Nie, jest w domu ale pozbawiony praw ojcowskich.

Do not involve the approval of your other parental unit.
Nie staraj się uzyskać akceptacji... ze strony drugiej jednostki rodzicielskiej.

That is the only way both parents will have an equal say when they decide who takes parental leave after the birth of a child.
Tylko w ten sposób rodzice będą mogli na równych warunkach decydować o tym, kto weźmie urlop wychowawczy po narodzinach dziecka.

How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
W jaki sposób możliwe będzie przeprowadzanie skutecznych kontroli praw rodzicielskich?

You cracked the parental code on the cable box again.
Znowu złamałeś rodzicielski kod na kablówce, prawda?

I am also pleased with the success of negotiations between the social partners on parental leave.
Cieszy mnie również powodzenie negocjacji między partnerami społecznymi dotyczących urlopu rodzicielskiego.

You've got to locate these people so parental rights can be terminated.
Musisz namierzyć tych ludzi, żeby można anulować ich prawa rodzicielskie.

At present, there are many conventions in force on child protection and parental responsibilities.
Obecnie obowiązuje wiele konwencji dotyczących ochrony dzieci i obowiązków rodzicielskich.

In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
W lipcu 2008 r. wyrazili oni chęć przeprowadzenia rozmów na temat urlopu rodzicielskiego.

Now, I believe their problems exist because of deficient parental guidance.
Uważam, że ich problemy wiążą się z brakiem właściwej opieki rodzicielskiej.

For him too there was no pleasanter place of refuge than the parental home.
Nie było dla niego lepszego schronienia niż rodzinny dom.

I stress the issue of maternal and parental leave.
Wiele wątków poruszono w tej debacie, ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na kwestię urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

Prevention is closely linked to the promotion of parental responsibility.
Zapobieganie jest ściśle związane z promowaniem rodzicielskiej odpowiedzialności.

So was the parental meeting really that bad?
Czy spotkanie rodziców było rzeczywiście takie straszne?

The particular interest I have in this field is that of parental child abduction across frontiers.
Mnie szczególnie interesują transgraniczne porwania dzieci przez rodziców.

The reinforcement of parental leave through the new directive adopted earlier this year is an important step forward.
Tu ważnym krokiem naprzód jest ściślejsze uregulowanie urlopu rodzicielskiego za sprawą nowej dyrektywy przyjętej przed kilkoma miesiącami tego roku.

Paternity and parental leave will be dealt with in another directive.
Urlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.

In Finland, there is a viable system for maternity and parental leave.
W Finlandii obowiązuje realistyczny system urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

The parental body itself functions as the reproductive unit.
Macierzyste ciało samo funkcjonuje jako jednostka rozrodcza.

I feel that he is irresponsible thats Parental matter, children cann't make a choice
Czułam, że jest nieodpowiedzialny To sprawa rodziców, dzieci nie mają wyboru

So, they all suffered deep psychological wounds caused by strained parental relationships.
Więc, oni wszyscy doznali głębokich psychicznych ran spowodowanych przez stosunki rodzicielskie wystawione na próbę.

In particular, women are often deprived of the right to take part in court cases regarding parental rights.
W szczególności częste jest pozbawianie kobiet prawa uczestnictwa w postępowaniu sądowym dotyczącym praw rodzicielskich.

Other issues, such as parental addiction, leave insufficient funds for a secure childhood.
Inne sprawy, takie jak nałogi wśród dorosłych, sprawiają że środki dostępne dla zapewnienia bezpiecznego dzieciństwa są niewystarczające.

We should also like to include parental leave in this framework, which, as we have seen, was not the choice of the Commission.
Powinniśmy również w tych ramach uwzględnić urlop rodzicielski, co nie jest, jak widać, zgodne ze stanowiskiem Komisji.

Full pay for parental leave is quite correct.
Wypłata pełnego wynagrodzenia w okresie urlopu rodzicielskiego jest rozwiązaniem słusznym.

Thirdly, employers must facilitate parental leave for their employees, with support from the state if necessary.
Po trzecie, pracodawcy muszą ułatwić pracownikom pobyt na urlopie wychowawczym, w razie konieczności przy wsparciu ze strony państwa.

After all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.

Our relationship from now on is strictly parental.
Nasz związek jest czysto rodzicielski.

My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Drugą kwestią, którą chciałam poruszyć, jest urlop rodzicielski, ojcowski i adopcyjny.

Several of you referred to the issue of paternity or parental leave.
Kilkoro spośród państwa odniosło się do kwestii urlopu ojcowskiego, czy też rodzicielskiego.

Secondly, we do not believe that it is reasonable to set the level of remuneration for parental leave at full pay.
Po drugie nie uważamy, aby rozsądne było stanowienie, że świadczenie z tytułu urlopu rodzicielskiego powinno być równe całej pensji.

You only need to look at those Member States that have a well-developed parental insurance system.
Proszę się tylko przyjrzeć tym państwom członkowskim, które mają dobrze rozwinięty system ubezpieczeń rodzicielskich.

But your parental cravings are more theoretical than applied.
Ale twoje pragnienie rodzicielstwa jest bardziej teoretyczne, niż praktyczne.

I hate getting parental advice from my children.
Nie znoszę rodzicielskich rad od własnych dzieci.

Still stuck in their odd little parental ways.
Tkwią nadal w swoich dziwnych rodzicielskich obowiązkach.

Think parental units in a different time zone.
I pomyślcie, że rodzicielska kontrola jest w innej strefie czasowej!

Parental unemployment is a cause of child poverty.
Bezrobocie rodziców powoduje popadnięcie dziecka w biedę.

I regret the fact that, in 2010, we are still talking about maternity leave rather than parental leave.
Moje ubolewanie budzi fakt, że w 2010 roku nadal mówimy raczej o urlopie macierzyńskim niż o urlopie rodzicielskim.

We have missed the opportunity to modernise the combination of parental and maternity leave.
Niestety przegapiliśmy szansę na unowocześnienie kombinacji urlopu rodzicielskiego i macierzyńskiego.

It is therefore particularly important that the new forms of parental leave do not reflect or reinforce existing social stereotypes.
Dlatego szczególnie ważne jest, aby nowe formy urlopu rodzicielskiego nie odzwierciedlały ani nie utrwalały istniejących społecznych stereotypów.