Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) współuczestnictwo; biznes współudział; partnerskie stosunki, partnerstwo; duet, para; biznes spółka cywilna, spółka; zespół;
limited partnership - biznes spółka komandytowa; biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
unlimited partnership - biznes spółka handlowa jawna;
acting partnership - duet aktorski, para aktorska;
sporting partnership - duet sportowy, para sportowa;
industrial partnership - partnerskie stosunki przemysłowe;
be in partnership - być wspólnikami;
working partnership - zespół roboczy;
limited liability partnership - biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
economic partnership - partnerskie stosunki gospodarcze;
articles of partnership - biznes statut spółki;
articles of partnership - biznes statut spółki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
partnerstwo.
2.
spółka cywilna.
3.
duet, para, zespół

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

spółka cywilna ~ assets aktywa spółki~ capital kapitał spółki

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. spółka cywilna
2. partnerstwo
3. para, duet partnership agreement umowa spółkipartnership assets aktywa spółkipartnership capital kapitał spółki partnership certificate świadectwo zawarcia spółkipartnership deed umowa spółki osobowej partnership debt dług spółki partnership firm spółka jawna partnership in commendam spółka komandytowapartnership interest udział w spółcepartnership limited by shares spółka komandytowa partnership profits zyski spółkipartnership property majątek spółkipartnership share udział w spółcearticles of partnership status spółkicode of obligations relating to partnership kodeks zobowiązań o spółce commadite partnership spółka komandytowa commercial partnership spółka handlowacurrent business of the partnership interesy bieżące spółki deed of partnership statut spółkidissolution of partnership rozwiązanie spółkieconomic partnership partnerskie stosunki gospodarcze general partnership spółka handlowa jawnaillegal partnership spółka nielegalna in partnership with sb do spółki z kimś industrial partnership przemysłowe stosunki gospodarcze legal partnership spółka prawnalimited liability partnership spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąlimited partnership spółka komandytowa professional partnership spółka zawodowa trading partnership spółka handlowato be in partnership with sb być wspólnikiem kogośto dissolve a partnership rozwiązywać spółkito enter into partnership wchodzić do spółkito form a partnership tworzyć spółkęto go into partnership with sb zawiązywać z kimś spółkę, przystępować z kimś do spółkito manage the affairs of a partnership prowadzić sprawy spółki to set up a partnership zakładać spółkęto take sb into partnership dopuszczać kogoś do spółki to withdraw from a partnership występować ze spółki

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

spółka partnerska, spółka f, spółka osobowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n współudział
spółka
partnerstwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSPÓŁPRACA

Wordnet angielsko-polski


1. (a cooperative relationship between people or groups who agree to share responsibility for achieving some specific goal
"effective language learning is a partnership between school, teacher and student"
"the action teams worked in partnership with the government")
partnerstwo


2.
partnerskość: :

Słownik internautów

spółka

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

współudział, współuczestnictwo, spółka
articles of partnership: statut spółki
civil partnership: spółka prawa cywilnego
code of obligations relating to partnerships: kodeks zobowiązań o spółce
commandite (limited) partnership: spółka komandytowa
commercial partnership: spółka handlowa
current business of the partnership: interesy bieżące spółki
deed of partnership: umowa spółki (cywilnej)
different contents of the deed of partnership: odmienne brzmienie umowy spółki
dissolution of a partnership: rozwiązanie spółki
dissolved partnership: spółka rozwiązana
general partnership (registered//unlimited) : spółka jawna
illegal partnership: spółka nieprawna
joint-stock partnership: spółka akcyjna
joint venture partnership: spółka joint venture
limited liability partnership: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited partnership: spółka komandytowa
partnership assets: aktywa spółki
partnership contract: umowa spółki
partnership deed: statut spółki
partnership formed for an indefinite period: spółka zawarta na czas nie oznaczony
partnership formed for the partner's lifetime: spółka zawarta na czas życia wspólnika
partnership's estate: majątek spółki
registered partnership: spółka jawna
to dissolve a partnership: rozwiązać spółkę
to enter into a partnership: przystąpić do spółki
to form a partnership: założyć spółkę
to give sb a partnership: dopuścić kogoś do spółki
to go into a partnership: zawiązać spółkę
to manage the affairs of a partnership: prowadzić sprawy (spółki)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

partnerować

wspólnota

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

partnerstwo

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

partnerstwo
~, defensive - partnerstwo obronne
~ for peace - polit. Partnerstwo dla Pokoju (1994)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The current rotating presidency gives priority to strengthening this partnership.
Obecna rotacyjna prezydencja za priorytet uznaje wzmocnienie tego partnerstwa.

statmt.org

There are also other financing mechanisms through public private partnerships.
Istnieją również inne mechanizmy finansowe przez partnerstwa publiczno-prywatne.

statmt.org

It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Działa aktywnie w ramach polityki sąsiedztwa a także Partnerstwa Wschodniego.

statmt.org

Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (
Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między WE a Republiką Mołdowy (

statmt.org

According to its partnership philosophy, that is not the European Union's position.
Zgodnie z filozofią partnerstwa Unii Europejskiej, nie jest to jej stanowisko.

statmt.org

Zachary, who weighed 7lb 15oz, is John's first child with Furnish, with whom he formalised a civil partnership in 2005.

www.guardian.co.uk

They've simply got to wake up to the fact that it's no longer viable to have their own chief executives, legal departments, education departments - and they've got to look at ways of doing these things in partnership with local communities," he said.

www.guardian.co.uk

Gove said he was "delighted to be building a stronger education partnership with the Chinese", adding: "This is not just about fostering a better understanding of China among our young people.

www.guardian.co.uk

Instead, faced with an aggressive opening partnership of 78 that threatened to set the tone for the day, not only did they recover their equilibrium, but they did so with such controlled cricket that the Australian batting was subdued as if dosed with Nightnurse Super Strength.

www.guardian.co.uk

You didn't care nothing about our partnership back there on the river.
Ty się o nic takiego jak partnerstwo nie troszczyłeś tam na rzece.

I think this could be the start of a very interesting partnership.
To może być początek bardzo interesującej współpracy.

We want a good partnership with our American friends, above all, in the area of security.
Pragniemy dobrych stosunków z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi, przede wszystkim w dziedzinie bezpieczeństwa.

And if this deal goes well, it could be a start of a partnership.
Jeśli ta umowa wypali, może to być początek współpracy.

And if I don't support you, what happens to my senior partnership?
A jeśli ciebie nie poprę, dalej będe starszym wspólnikiem?

Partnership is about telling the truth, even when it's not easy.
W partnerstwie chodzi o szczerość, nawet gdy nie jest to takie łatwe.

Many things have changed in the years since, which is why we need a new partnership agreement.
W międzyczasie wiele się zmieniło, dlatego też potrzebujemy nowego porozumienia o partnerstwie.

For your white children and mine, I hope it's in partnership.
Dla dobra waszych białych dzieci i moich, miejmy nadzieję, że będzie to pokojowe przejście.

Things changed from when my client said partnership was likely.
Sprawy się zmieniły od kiedy mój klient powiedział, że wspólnictwo jest możliwe.

Partnership means respect for the country which needs to carry out economic and social development.
Partnerstwo oznacza szacunek dla kraju, który potrzebuje osiągnąć gospodarczy i społeczny rozwój.

Actually, in the long run this partnership is more important for Russia itself.
W rzeczywistości z perspektywy długoterminowej partnerstwo to ma większe znaczenie dla samej Rosji.

I wrote out an agreement about our partnership, a contract.
Napisałem umowę, dotyczącą naszej spółki. Kontrakt.

Actually, our partnership does make it difficult to form other bonds.
Właściwie, nasze partnerstwo stwarza utrudnienia w kreowaniu innych więzi.

I've known for some time you wanted to dissolve our partnership.
Od dłuższego czasu czuję, że chcesz rozwiązać naszą spółkę.

Building a political, economic and social partnership forms part of our strategy.
Budowanie partnerstwa politycznego, ekonomicznego i społecznego stanowi część naszej strategii.

The economic partnership is a particularly important forum for us.
Forum partnerstwa gospodarczego ma dla nas szczególne znaczenie.

It is a good beginning to our partnership and cooperation.
To dobry początek naszego partnerstwa i współpracy.

On the subject of economic partnership agreements, however, I believe we have a real problem.
Jeśli jednak chodzi o umowy o partnerstwie gospodarczym to sądzę, że mamy prawdziwy problem.

One very important point is that the partnership principle must be taken to a new and better level.
Bardzo ważną kwestią jest zapewnienie lepszego funkcjonowania zasady partnerstwa.

You don't see how that might relate to your partnership?
Naprawdę nie widzicie, jak to może wypłynąć na wasze partnerstwo?

That's just one of many skills he brings to this business partnership.
To jedna z umiejętności, którą wnosi do tej spółki.

Friendship, partnership, investment in your project has all been for this.
Przyjaźń, współpraca... inwestycja w twój projekt, wszystko zmierzało do tego samego.

It is right to talk about a partnership of equals.
Słusznie mówimy o partnerstwie równych sobie.

The third reason is the importance of fishing to local development in the partnership countries.
Trzecim powodem jest znaczenie rybołówstwa dla lokalnego rozwoju w państwach będących stronami umowy o partnerstwie.

It is only fair to do so, if we recognise social partnership.
To jedyne sprawiedliwe rozwiązanie, jeśli mamy szanować partnerstwo społeczne.

We will talk in a minute about a privileged partnership.
Za chwilę będziemy rozmawiać o partnerstwie uprzywilejowanym.

That is why we need this spirit of partnership in Europe.
Oto dlaczego potrzebujemy ducha partnerstwa w Europie.

That is the responsibility of all the Union's institutions, in the best possible partnership.
To zadanie należy do wszystkich instytucji unijnych w najlepiej pojętym partnerstwie.

A partnership and cooperation agreement has been in place for 10 years.
Umowa o partnerstwie i współpracy obowiązuje od 10 lat.

As the report rightly points out, the partnership has been a success.
Jak słusznie napisano w sprawozdaniu, partnerstwo to okazało się sukcesem.

We must make this partnership a positive and constructive one.
Musimy sprawić, by to partnerstwo było partnerstwem pozytywnym i konstruktywnym.

And without trust, it would mean breach of partnership between us.
I bez zaufania, to znaczy3oby naruszenie spó3ki miêdzy nami.

You and Richie should never have broken up your partnership.
Ty i Richie nie powinniście byli nigdy zerwać waszego partnerstwa.

I would call for active support to be given to local democratic authorities in these countries through partnership programmes.
Wzywam do aktywnego wsparcia lokalnych władz demokratycznych w tych krajach poprzez programy partnerskie.

Europe itself would not have come into being if it had been confined to partnership, as some wanted at the time.
Europa w ogóle by nie powstała, gdyby została ograniczona do partnerstwa, jak w tamtym czasie chcieli niektórzy.

It was set up about 10 years ago by a partnership between business and environmentalists, which, I think, is always good.
Założono ją około 10 lat temu w ramach partnerstwa przedsiębiorców i ekologów, które uważam za bardzo dobre.

Having done that, we offer partnership opportunities as part of an overall agreement.
Następnie oferujemy możliwość nawiązania partnerstwa w ramach całościowego porozumienia.

Under these circumstances, it is very important for the partnership agreement to be successful.
W tych okolicznościach bardzo ważne jest, aby umowa o partnerstwie osiągnęła sukces.

African countries have the right to make partnership agreements with the Chinese too.
Kraje afrykańskie mają prawo podpisywać umowy o partnerstwie również z Chinami.

We have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.
Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.

In particular, I agree with the need to strengthen political leadership and partnership.
W szczególności zgadzam się z potrzebą wzmocnienia przywództwa politycznego i partnerstwa.

Why does this House attach so much importance to the partnership?
Dlaczego ta Izba przywiązuje tak wielką wagę do tego partnerstwa?

Honourable Members, what does the strategic partnership mean for us?
Szanowne panie i panowie posłowie! Co partnerstwo strategiczne oznacza dla nas?

The partnership with Afghanistan should instead be strengthened in every way.
Partnerstwo z Afganistanem należy wzmacniać wszelkimi sposobami.

The course of events in Japan highlights the need for this partnership.
Przebieg wypadków w Japonii wskazuje na potrzebę takiego partnerstwa.

Partnership agreement states that we both have to agree on a dismissal.
Umowa partnerska mówi, że oboje musimy się zgodzić na zwolnienie.

Our relationship with Russia is strategic, certainly, but it cannot be described as a partnership.
Nasze stosunki z Rosją mają oczywiście charakter strategiczny, ale nie można ich określić mianem partnerstwa.

I have always wondered what this approach has to do with partnership agreements.
Zawsze się zastanawiałem, co to podejście ma wspólnego z porozumieniami o partnerstwie.

And we believe that in the days after peace, our partnership can only soar higher.
Jesteśmy też przekonani, że w dniach, jakie nadejdą po zawarciu pokoju, nasze partnerstwo będzie mogło tylko rozkwitać.

But a strategic partnership is not about thinking alike on each and every matter.
Ale partnerstwo strategiczne nie polega na jednomyślności w każdej kwestii.