Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ojcostwo, pochodzenie po ojcu;
acknowledge paternity - przyznać się do ojcostwa;
deny paternity - nie przyznać się do ojcostwa;
establish paternity - ustalać ojcostwo;
establish paternity - ustalać ojcostwo;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ojcostwo: to establish ~ustalać ojcostwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ojcostwo, pochodzenie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ojcostwo paternity case spraw o ustalenie ojcostwa paternity test badanie krwi mające na celu wykluczenie ojcostwa paternity unknown ojcostwo nieznane ascertainment of paternity stwierdzenie ojcostwa denial of paternity zaprzeczenie ojcostwa establishment of paternity ustalenie ojcostwa presumption of paternity domniemanie ojcostwa time limit to deny paternity termin do zaprzeczenia ojcostwa to admit paternity uznać ojcostwo, przyznać się do ojcostwa to deny paternity zaprzeczać ojcostwu

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

prawo do autorstwa utworu, ojcostwo n

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ojcostwo n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ojcostwo

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCHODZENIE

AUTORSTWO

Wordnet angielsko-polski

(the kinship relation between an offspring and the father)
ojcostwo
synonim: fatherhood

Słownik internautów

autorstwo, prawo do autorstwa
ojcostwo

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

ojcostwo

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ojcostwo
ascertainment of paternity: stwierdzenie ojcostwa
denial of paternity: zaprzeczenie ojcostwa
establishment of paternity: ustalenie ojcostwa
paternity case: sprawa o ustalenie ojcostwa
paternity test: badanie krwi mające na celu wykluczenie ojcostwa
paternity unknown: ojcostwo nieznane
presumption of paternity: domniemanie ojcostwa
time limit to deny paternity: termin do zaprzeczenia ojcostwa
to admit paternity: uznać ojcostwo, przyznać się do ojcostwa
to deny paternity: zaprzeczać ojcostwu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Commissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.
Panie komisarzu, nie mówiłam o urlopie rodzicielskim, lecz o urlopie ojcowskim.

statmt.org

We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

statmt.org

I cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nie mogę się jednak zgodzić z sugestią dotyczącą obowiązkowego urlopu ojcowskiego.

statmt.org

Fathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Także ojcowie muszą mieć prawo do dwutygodniowego, pełnopłatnego urlopu ojcowskiego.

statmt.org

The Commission therefore rejects the amendments relating to paternity leave.
W związku z tym Komisja odrzuca poprawki dotyczące urlopu ojcowskiego.

statmt.org

Cameron declined the offer, citing expected paternity leave for the birth of his fourth child.

www.guardian.co.uk

In his first full interview since becoming party leader, and marking his return to work after two weeks of paternity leave, he discloses:.

www.guardian.co.uk

Was that the right age to be a father? Not in the sense of the zeitgeist: paternity leave, staying overnight when a child is in hospital, being able to take a child on to licensed premises - such privileges were still being fought for then.

www.guardian.co.uk

In Nordic nations, women live longer, have high employment rates and often enjoy generous maternity and paternity schemes.

www.guardian.co.uk

I would like to say a few words about paternity leave.
Chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów na temat urlopu ojcowskiego.

Testing for or paternity is going to take a day.
Badanie na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy albo na ojcostwo potrwa co najmniej dzień.

He said it never occurred to him either, to do a paternity test.
Powiedział, że także nigdy nie przyszło mu na myśl, żeby zrobić test na ojcostwo.

It was a guy to serve you with a paternity suit.
A to był facet z pozwem do sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa.

Fathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Także ojcowie muszą mieć prawo do dwutygodniowego, pełnopłatnego urlopu ojcowskiego.

The matter of paternity leave has yet to be resolved.
Należy również uregulować kwestię urlopu ojcowskiego.

The additional costs would be even higher if there were also two weeks' paid paternity leave for every father.
Te dodatkowe koszty byłyby jeszcze wyższe, gdyby dołączyć jeszcze dwa tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego.

At that time, did you ask for a sample to determine paternity?
W tym momencie, poprosił go pan o próbkę dla ustalenia ojcostwa?

Today, we have strengthened women's rights, but also those of men, with this paternity leave.
Dzisiaj wzmocniliśmy prawa kobiet, ale również prawa mężczyzn za pomocą przedmiotowego urlopu ojcowskiego.

We want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

I do not think that paternity leave has a place in this directive.
Nie sądzę, by miejsce urlopu ojcowskiego było w tej dyrektywie.

Studies show that fathers who have taken paternity leave continue to take greater responsibility for the home, family and children in later life.
Badania dowodzą, że ojcowie, którzy skorzystali z urlopu ojcowskiego, podejmują potem większą odpowiedzialność za dom, rodzinę i dzieci.

I want proof that my son acknowledged paternity of this boy.
Chcę dowodu, że mój syn przyznał się do ojcostwa.

Your brother claimed paternity, but I think we all know that's highly unlikely.
Pański brat przyznał się do ojcostwa, ale wiemy, że to jest wysoce nieprawdopodobne.

We finally want legislative action to be taken to further the sharing of care between men and women, with a call for paternity leave.
Chcemy też podjęcia działań legislacyjnych w sprawie podziału odpowiedzialności między mężczyzn i kobiety, wzywając do wprowadzenia urlopu ojcowskiego.

What's the story behind this paternity suit against you?
Co to za historia z tym procesem o ustalenie ojcostwa przeciwko panu?

What if I took a paternity test? Will that shut you up?
Jeśli zrobię test na ojcostwo w końcu się zamkniesz?

The report said there wasn't enough in the fetal bones to determine paternity.
Raport mówi, że nie było wystarczająco dużo materiału w embrionie by określić ojcostwo.

The next step must be to provide paternity leave, too, so that we can ensure genuine equality.
Następnym krokiem musi być przyznanie również urlopu ojcowskiego, byśmy mogli zapewnić prawdziwe równouprawnienie.

Paternity and parental leave will be dealt with in another directive.
Urlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.

I have the results of the paternity test.
Mam wyniki badania ojcostwa.

The regulation of paternity leave must be flexible - that is the only way we can achieve a positive result.
Uregulowania dotyczące urlopu ojcowskiego muszą być elastyczne - to jedyny sposób osiągnięcia pozytywnych rezultatów.

I hope that plenary supports the importance of paternity leave.
Mam nadzieję, że ważna kwestia urlopów ojcowskich zyska poparcie na posiedzeniu plenarnym.

Therefore, it is very important that this directive should lay down the right for men to take at least two weeks paternity leave.
Dlatego ogromne znaczenie ma ustanowienie w przedmiotowej dyrektywie podstaw prawnych dla występowania przez mężczyzn o co najmniej dwutygodniowe urlopy ojcowskie.

When my baby comes, I'm gonna go on paternity leave.
Gdy dziecko przyjdzie na świat, udam się na urlop ojcowski.

I cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nie mogę się jednak zgodzić z sugestią dotyczącą obowiązkowego urlopu ojcowskiego.

The first was the issue of paternity leave.
Pierwszą była kwestia urlopu ojcowskiego.

Paternity leave not only sends an important signal that children are the responsibility of both parents, but also has other positive consequences.
Urlop ojcowski to nie tylko istotny sygnał, że za dziecko odpowiedzialni są oboje rodzice, lecz rozwiązanie to ma również inne pozytywne skutki.

The demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
Właściwe jest również życzenie, aby prawnie uregulować na szczeblu europejskim sprawę urlopów ojcowskich.

I do not understand why people say that paternity leave does not benefit the health of working mothers.
Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie twierdzą, że urlop ojcowski nie wpływa korzystnie na zdrowie pracujących matek.

The Commission therefore rejects the amendments relating to paternity leave.
W związku z tym Komisja odrzuca poprawki dotyczące urlopu ojcowskiego.

My second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Drugą kwestią, którą chciałam poruszyć, jest urlop rodzicielski, ojcowski i adopcyjny.

If we truly wish to move towards real equality, then paternity leave must be introduced at European level.
Jeśli naprawdę chcemy dążyć do prawdziwej równości, należy wprowadzić urlop ojcowski na szczeblu europejskim.

Several of you referred to the issue of paternity or parental leave.
Kilkoro spośród państwa odniosło się do kwestii urlopu ojcowskiego, czy też rodzicielskiego.

The text we have adopted also provides a right to 20 days' paternity leave (more than the 11 days granted at the moment in France).
W przyjętym przez nas tekście znalazło się również prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 20 dni (czyli więcej, niż obecnie obowiązujące we Francji 11 dni).

We consider that maternity leave must be linked to paternity leave.
Uważamy, że urlopy macierzyński i ojcowski powinny być powiązane.

Firstly, the recommendation for paternity leave at European level.
Pierwszy to zalecenie dotyczące przepisów w sprawie urlopu ojcowskiego na szczeblu europejskim.

There are countries such as Spain that have already implemented independent and transferable paternity leave.
Są bowiem kraje, jak Hiszpania, które już wdrożyły prawo do niezależnego i zbywalnego urlopu ojcowskiego.

The debate tends to become diluted as a result of the reference made to paternity or parental leave.
Debata wydaje się nam rozmywać w wyniku odniesień do urlopu ojcowskiego lub rodzicielskiego.

The Swedish version of Amendment 125 states that paternity leave should be on full pay.
W szwedzkiej wersji poprawki nr 125 stwierdza się, że urlop ojcowski powinien być pełnopłatny.

I also welcome the inclusion of both paternity leave and leave related to adoption.
Przyjmuję również z zadowoleniem uwzględnienie zarówno urlopu ojcowskiego, jak i urlopu związanego z adopcją.

Moreover, I am also in favour of introducing fully paid paternity leave, although a different legal basis should be chosen for this.
Ponadto opowiadam się również za wprowadzeniem pełnopłatnego urlopu ojcowskiego, chociaż w tym celu należy przyjąć odmienną podstawę prawną.

Just until they get Sir Roger's confession of paternity.
Do chwili gdy oni dostaną przyznanie się pana Rogera do ojcostwa.

And a request for a paternity test.
Jak również wniosek na badanie na ojcostwo.

Do I represent you in a paternity suit, Coleman?
Mam cię reprezentować w pozwie o ojcostwo?

Similarly - since this is another point to consider - the social partners are currently discussing a directive on paternity leave.
Podobnie - jako że jest to kolejny punkt, który warto rozważyć - partnerzy społeczni omawiają obecnie dyrektywę w sprawie urlopu ojcowskiego.

The inclusion of two weeks of paternity leave is also an important step in the struggle for equality between men and women.
Uwzględnienie dwóch tygodni urlopu ojcowskiego także jest istotnym krokiem w walce o równość między kobietami a mężczyznami.

You want to test for paternity? Yep.
Chcesz zrobić test na ojcostwo? Tak.

If this is not implemented, then all attempts to provide paternity or parental leave will fail, on account of the financial realities.
Jeśli nie wprowadzimy tej zasady, to wszelkie próby stworzenia urlopów ojcowskich lub wychowawczych zakończą się niepowodzeniem, ze względu na rzeczywistość finansową.

I therefore propose that two weeks' paternity leave should be mandatory, non-transferable and paid at 100%, without the loss of any professional rights.
Proponuję zatem, by dwutygodniowy urlop ojcowski był obowiązkowy, niezbywalny i w 100% płatny, bez utraty jakichkolwiek praw związanych z zatrudnieniem.