Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) chemia droga/ścieżka przemian; biologia ścieżka; przejście, ścieżka, droga;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ścieżka, droga, przejście

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dróżka

alejka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ścieżka f, szlak m, droga f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

ścieżka, szlak, droga

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚCIEŻKA

DROGA

DROŻYNA

CHODNIK

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przejście

Słownik środowiska angielsko-polski

droga f

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przejście n
2. chodnik obchodowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You think that the Pathway has something to do with what Conrad did to himself?
Myślisz że " The Pathway " ma coś wspólnego z tym co zrobił sobie Conrad?

OpenSubtitles

However, I am unable to subscribe to the pathways and options described in this report.
Mimo to nie mogę zgodzić się na metody i opcje określone w przedmiotowym sprawozdaniu.

statmt.org

"I think community-based treatment as part of a sentence would work for a lot of people as long as there is a clear pathway once they leave.

www.guardian.co.uk

Behind the cottages there is an incline down towards open land; a darkening pathway that leads past a paddock and the cricket club, its verges filled with dandelions, red berries, leaf mulch, while above stretch the dun-coloured bare branches and pale patches of sky.

www.guardian.co.uk

Telling people that you are transsexual is difficult in any circumstance: it is impossible to get onto the NHS pathway without coming out to your GP, and for some people, the GP may be the first person s/he tells.

www.guardian.co.uk

At stake, too, is the preservation of the Ridgeway, Britain's oldest road - a pathway followed since prehistoric times by herdsmen, travellers and soldiers, running from Wiltshire, along the chalk ridge of the Berkshire Downs and on to the River Thames at the Goring Gap.

www.guardian.co.uk

A pathway for these and other kids to move ahead.
Droga dla tych i innych dzieci by ruszyły do przodu.

Do you see a pathway up to the house anywhere?
Widzisz jakąś ścieżkę do domu?

The opening scene, we come down this pathway in front of us here.
W początkowej scenie, jedziemy tą ścieżką, tą przed nami.

The pathway to justice is a long and winding one.
Ścieżka do sprawiedliwości jest długa i kręta.

Gate allows us to find the pathway to personal freedom.
pozwala nam na odkrycie tej ścieżki. Do osobistej wolności.

You just made love to me because the Pathway told you to?
Kochałaś się ze mną bo The Pathway tak Ci kazało?

You'd like to reverse this pathway and you have access to his e-mail account.
Moge sprawić by role się odwróciły i masz dostęp do jego poczty.

Sounds like she was stalked down that pathway away from the crowd.
Wygląda na to, że została odciągnięta tą ścieżką z dala od tłumu.

If you change this hormone pathway in flies, they livelonger.
Jeśli u much zmienimy działanie tego hormonu, będą żyćdłużej.

And I hope that God has sent me to radiate your pathway through life.
I mam nadzieję, że Bóg zesłał mnie bym oświetlała ścieżki twego życia.

They never made any sense to me... then I found the Pathway.
Nigdy nie miały dla mnie żadnego sensu... wtedy znalazłem ścieżkę.

I had no time to replace them, so I added a new pathway to
Nie miałem czasu aby je wymienić, więc dodaję nową ścieżkę do

You used the Pathway to find me?
Użyłeś Pathway, żeby mnie znaleźć?

When did you start playing the Pathway?
Od kiedy grasz w The Pathway?

He's got the pathway on his body.
On ma ścieżkę na swoim ciele.

Each neural pathway in my brain is duplicated in hers.
Każde połączenie nerwowe w moim mózgu zostało skopiowane w jej mózgu.

It is not supposed to be a pathway
To Nie ma być ścieżka.

Is there a pathway to your bedroom?
Jest jakaś ścieżka do twojej sypialni?

No, Jake, I fucked you because the Pathway told me to.
Nie Jake, pieprzyłam cię bo The Pathway tak mi kazało.

Does this pathway work both ways?
Czy to działa w obie strony?!

This the pathway you talking about?
O tym przejściu mówiłeś?

but when the pathway gets dark and it's difficult to see the way...
Ale kiedy ścieżka staje się ciemna, to trudno dostrzec drogę.

A pathway to another dimension!
Przejście do innego wymiaru!

The Commission will also engage in developing an analysis of milestones on our pathway to 2050, including the necessary scenarios of the ambition level for 2030.
Komisja włączy się również w opracowywanie analizy najważniejszych kroków na naszej ścieżce do 2050 roku, w tym niezbędnych scenariuszy określających poziom ambicji dla 2030 roku.

The Commission will therefore now undertake work to outline a pathway up to 2050 for the European Union's transition to becoming a low-carbon economy.
Dlatego Komisja podejmie działania na rzecz wytyczenia ścieżki aż do 2050 roku, służącej przestawieniu Unii Europejskiej na gospodarkę niskoemisyjną.

Every lie is another brick... ...in the pathway to hell.
Każde kłamstwo to kolejny krok... na drodze do piekła.

Visceral attitudes, condemnation and insults will not be the way to help Venezuela to find the way onto a democratic, pluralist and free pathway.
Nieprzemyślane postawy, oskarżenia i obelgi nie pomogą Wenezueli w odnalezieniu drogi do stworzenia państwa demokratycznego, pluralistycznego i wolnego.

Turkey does not therefore wish to come into line with Western democratic standards; it has chosen a pathway of re-Islamification, which will lead it ever further away from accession.
Turcja nie chce więc spełnić standardów zachodniej demokracji; wybrała ścieżkę ponownej islamizacji, która odwiedzie ją jeszcze dalej od przystąpienia do UE.