Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) płatnik/płatniczka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C płatnik

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

płatnik

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n płatnik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

płatnik m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TRASANT

Wordnet angielsko-polski

(a person who pays money for something)
płatnik
synonim: remunerator

Słownik audio-video Montevideo

płatnik, wystawca czeku/weksla, trasat

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

For a long time the European Union has been seen as 'a very big payer but not a player'.
Przez długi czas Unię Europejską uważano za "bardzo ważnego płatnika, ale nie gracza”.

statmt.org

I absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Zdecydowanie pragnę, byśmy już nigdy więcej nie usłyszeli wyrażenia "płatnik, nie gracz”.

statmt.org

Mr Gawronski is right: this is about spending tax payers' money.
Poseł Gawroński ma rację: chodzi o wydawanie pieniędzy naszych podatników.

statmt.org

Which country's tax payers are going to risk their own money, if a large European group has problems?
Podatnicy którego kraju mają ryzykować własne pieniądze, jeżeli duża grupa europejska ma problemy?

statmt.org

I think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.
Uważam, że opinia publiczna, czyli innymi słowy podatnicy, ma często co do tego uzasadnione wątpliwości.

statmt.org

I think that public opinion, the tax payer in other words, often questions this, with good reason.
Uważam, że opinia publiczna, czyli innymi słowy podatnicy, ma często co do tego uzasadnione wątpliwości.

Well, there was the American tax payer to consider.
Trzeba było brać pod uwagę amerykańskiego podatnika.

I absolutely want us to move away from ever hearing the phrase 'payer, not a player' again.
Zdecydowanie pragnę, byśmy już nigdy więcej nie usłyszeli wyrażenia "płatnik, nie gracz”.

For a long time the European Union has been seen as 'a very big payer but not a player'.
Przez długi czas Unię Europejską uważano za "bardzo ważnego płatnika, ale nie gracza”.

If it is introduced at national level to control risk in the financial services industry, the costs will inevitably be passed on to the tax payer.
Jeśli podatek zostanie wprowadzony na szczeblu krajowym w celu kontrolowania ryzyka w sektorze usług finansowych, koszty zostaną nieuniknienie przerzucone na podatnika.

Then the European Union will have the opportunity to move from being a global payer towards becoming a global player.
Wtedy Unia Europejska zyska szansę na przejście od roli płatnika do roli wielkiego gracza na arenie międzynarodowej.

The need is obvious: it is time the EU was acknowledged more clearly not just as a global payer, but also as a global actor.
Potrzeba jest oczywista: nastał czas, aby bardziej zdecydowanie pokazać, że UE jest nie tylko globalnym płatnikiem, lecz również globalnym graczem.

If we want the EU to become, as you have said, not merely a payer but also a player in world affairs, then we must take this step.
Jeśli chcemy, aby UE była, mówiąc pana słowami, nie tylko płatnikiem, ale i graczem światowym, musimy zrobić ten krok.

It is also a disgrace that the Netherlands is the third largest payer, after Germany and Italy, when it comes to the net contribution for 2008.
Hańbą jest również to, że Holandia jest trzecim co do wielkości płatnikiem, po Niemczech i Włoszech, jeżeli chodzi o składki netto za rok 2008.

It was also said that the Union must be a player and not just a payer, because the European Union is the one institution in the Quartet which everyone trusts.
Mówiono jednocześnie, że Unia musi być player and not just a payer, dlatego że Unia Europejska jest jedyną instytucją z tego kwartetu, której wszyscy ufają.

(PL) Mr President, Mrs Ashton, when I talked with politicians in the Middle East, I often heard them say that the European Union is a payer, not a player.
Pani Wysoka Przedstawiciel! Rozmawiając z politykami na Bliskim Wschodzie, często słyszałam zdanie: Unia Europejska jest płatnikiem, a nie graczem - it's a payer not a player.

It will offer the EU the opportunity to act in line with its ambitions, underpinning the Lisbon Treaty's CFSP provisions - to be not only a payer in conflict situations, but also a player.
Dostarczy UE sposobność do postępowania zgodnie z jej ambicjami, wzmacniając postanowienia WPZiB traktatu lizbońskiego - bycia w konflikcie nie tylko stroną płacącą, lecz także graczem.