Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spokojny, pokojowy, cichy, pokojowo nastawiony;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pokojowe

pokojowa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj spokojny, pokojowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPOKOJNY

NIEWOJOWNICZY

NIEWOJENNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

spokojny
pokojowy

Wordnet angielsko-polski


1. (not disturbed by strife or turmoil or war
"a peaceful nation"
"peaceful times"
"a far from peaceful Christmas"
"peaceful sleep")
spokojny
synonim: peaceable

2. (peacefully resistant in response to injustice
"passive resistance")
bierny, pasywny: : synonim: passive

Słownik internautów

pokojowy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pokojowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pokojowy, pojednawczy
peaceful settlement of disputes: pokojowe załatwienie sporów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezkonfliktowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

statmt.org

On the contrary, they underline the necessity of finding a peaceful solution.
Wręcz przeciwnie, podkreślają one konieczność znalezienia pokojowego rozwiązania.

statmt.org

We support a peaceful, multi-ethnic Kosovo integrated in the bosom of the EU.
Popieramy ideę pokojowego, wieloetnicznego Kosowa zintegrowanego z sercem UE.

statmt.org

This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.

statmt.org

Without a compromise on a peaceful solution, the future looks gruesomely violent.
Bez kompromisu w sprawie pokojowego rozwiązania, przyszłość rysuje się makabrycznie.

statmt.org

In an unprecedented critique of Northern Ireland's political leadership, the Police Service of Northern Ireland's (PSNI) assistant chief constable, Alistair Finlay, said: "We need to see real joined-up strategic political leadership, backed up by everyone in communities making their peaceful voices heard.

www.guardian.co.uk

Balloting, in what was billed by the international community as a historic election, was largely peaceful but marred by confusion, apathy and reports of irregularities.

www.guardian.co.uk

Both the US and Israel are reported to be conducting covert operations aimed at slowing Iran's nuclear programme, which Tehran insists is for peaceful purposes but which western governments say is a cover for developing a nuclear warhead.

www.guardian.co.uk

He added: "We are determined to keep the pressure up through peaceful action.

www.guardian.co.uk

In those last months, he seemed more peaceful than I'd ever seen him.
W tych ostatnich miesiącach, wydawał się bardziej spokojny niż kiedykolwiek gdy go widziałam.

Each photograph is of something peaceful or beautiful, whatever the parents want.
I każda fotografia ukazuje coś spokojnego, pięknego...cokolwiek chcą rodzice.

If she can't make it after all, Why not give her a peaceful death?
Skoro i tak by umarła... to dlaczego nie umożliwić jej spokojnej śmierci?

I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since.
Zapadłem w głęboki sen i nie myślałem więcej o tobie.

But that was okay because I just wanted a peaceful life.
Ale było w porządku, bo chciałam spokojnego życia.

From now until you leave, we need to find a more peaceful atmosphere.
Od teraz aż do waszego odejścia, musimy znaleźć bardziej pokojową atmosferę.

In fact, you were so beautiful and peaceful I actually started to feel guilty.
Właściwie, wyglądałaś tak pięknie i spokojnie, że zacząłem czuć się winny.

But what a blessing to them, doctor, to be just peaceful.
Ale jakież to jest dla nich błogosławieństwo doktorze, żyć w końcu w spokoju.

I felt safe, because the sea was calm and peaceful.
Czułem się bezpiecznie, gdyż morze było ciche i spokojne.

And I'm willing to do whatever is necessary to find a peaceful solution.
I zrobię wszystko, co konieczne, by znaleźć pokojowe rozwiązanie.

We have the right to be here, this is a peaceful assembly!
Mamy prawo tu być, to jest pokojowe zgromadzenie!

I've met a very peaceful girl, she causes me no trouble.
Przy tej dziewczynie jest mi dobrze. Ona jest taka spokojna, nie robi problemów.

I was coming home from work, when they announced a peaceful protest.
Wracałam do domu z pracy, kiedy oni ogłosili swój pokojowy protest.

But how can it be peaceful when they try to take away your dignity?
Ale jak można to zrobić pokojowo, kiedy chcą odebrać ci godność.

There's no need to worry. It will be a very peaceful death.
Nie musisz się obawiać... to będzie bezbolesna śmierć.

It doesn't leave the same impression as in this peaceful community.
Nie robi na nas takiego wrażenia, jak na członkach tutejszej spokojnej społeczności.

A peaceful debate, where no one has a monopoly on the truth.
Debatę pokojową, gdzie nikt nie ma monopolu na prawdę.

That is a far better way to build a peaceful Europe based on cooperation.
To znacznie lepszy sposób budowy Europy pokojowej i opartej na współpracy.

Everything was peaceful for a few days, thanks to Gandhi.
Wszystko było takie spokojne przez parę dni, dzięki Gandhiemu.

It is important to reach a peaceful solution to the conflict.
Ważne jest osiągnięcie jego pokojowego rozwiązania.

No, you answer to genocide committed against a peaceful people.
Nie, odpowiedź na ludobójstwo wobec pokojowego ludzi.

I have reason to believe that these invaders are anything but peaceful.
Mam powody, by wierzyć, że ci przybysze nie mają pokojowych zamiarów.

We should aim to create a peaceful, democratic and stable society.
Powinniśmy dążyć do stworzenia pokojowego, demokratycznego i stabilnego społeczeństwa.

They vowed to keep the past a secret and build a peaceful future.
Przysięgli trzymać przeszłość w tajemnicy i budować spokojną przyszłość.

We are on a peaceful mission, but can be ready for battle, instantly.
Wykonujemy misję pokojową, ale jesteśmy gotowi do walki.

Do you think you can still live a peaceful life?
Czy sądzisz, że dalej mógłbyś wieść spokojne życie?

You don't want to live in a peaceful world?
Nie chcesz żyć w pokojowym świecie?

As friends, we share the dream of a peaceful utopia.
Pokojowa utopia do marzenie, które my wszyscy mamy.

We're running this coaching centre in a legal and peaceful manner.
Prowadzimy to centrum nauczania w legalny i spokojny sposób.

A traveller could not wish for more peaceful a spot to rest.
Podróżnik nie może sobie wyśnić... ...spokojniejszego miejsca na odpoczynek.

This was a peaceful expression of opinion by a few elected Members.
Było to wszakże pokojowe wyrażanie stanowiska przez niektórych deputowanych.

Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.
Żadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.

What a lovely, peaceful garden, I really liked this place.
Cóż za piękny ogród, to miejsce naprawdę mi się podoba.

I am a peaceful man. This is my home.
Jestem człowiekiem pokoju, a to mój dom.

And finally, Mantu, your people were once a peaceful race.
Oraz Mantu. Twój lud był niegdyś pokojowy.

It is why we are a peaceful people who reject violence on principle.
Dlatego jesteśmy narodem miłującym pokój, który... z zasady odrzuca przemoc.

Everything was perfect in our peaceful little village until the day the devil arrived.
Wszystko szło świetnie w naszym małym miasteczku. Aż do dnia gdy pojawił się diabeł.

The time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
Musi nadejść czas pokojowego współistnienia podobny do tego, jaki mamy w Europie.

I wish I could be peaceful and good like you.
Chciałabym być taka spokojna i dobra jak ty.

We were once a peaceful race of intelligent, mechanical beings.
Niegdyś byliśmy pokojowo nastawioną rasą... ...inteligentnych istot mechanicznych.

Looks like the Senator isn't living in a village of peaceful shepherds, after all.
Wygląda na to, że nasz senator nie mieszka w wiosce spokojnych pasterzy.

But there's a whole race of dazzling, peaceful human beings up there.
Ale na górze jest cała rasa zachwycających, pokojowych ludzi!

They showed me this peaceful world, happy, like Phoebe saw in her vision.
Pokazali mi ten radosny świat, tak wesoły, jak Phoebe widziała w swojej wizji.

Can't I even have a peaceful conversation with friends?
To już nawet nie wolno mi spokojnie porozmawiać z przyjaciółmi?

Back when times were peaceful, you said you didn't want to teach.
Wcześniej, gdy było spokojnie, mówiłeś, że nikogo nie chcesz uczyć.

Only the integration of all the countries in the region will create the conditions needed by Kosovo for peaceful development.
Jedynie integracja wszystkich państw regionu stworzy warunki konieczne do pokojowego rozwoju Kosowa.

In addition, we call for the changes to be peaceful in character.
Wzywamy, by zmiany te miały równocześnie pokojowy charakter.

And then he said, real peaceful but to the point...
A potem powiedział, spokojnie ale stanowczo...

Let us remember how a peaceful Kenya became drenched in blood within the space of a few days.
Pamiętamy, jak spokojna Kenia w ciągu kilku dni spłynęła krwią.

This agreement requires all parties to settle their differences by peaceful means.
To porozumienie zobowiązuje wszystkie strony do rozwiązywania sporów na drodze pokojowej.