Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) spiczasty; wystający; blady, źle wyglądający;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

spiczasty, wystający (daszek u czapki), blady, źle wyglądający

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ostro zakończony

z daszkiem

mizerny

wychudły

zmarniały

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wyposażony w daszek
~ cap czapka z daszkiem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPICZASTY

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

daszkowy

szpiczasty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Gasoline consumption in the U.S. probably peaked in 2007 and is declining.
Największe zużycie benzyny w USA miało miejsce 2007 roku i od tego czasu maleje.

TED

So I say, let's do it: let's bring back customs officers complete with traditional peaked caps.
A zatem powiadam - zróbmy to: przywróćmy celników wraz z tradycyjnymi szpiczastymi czapkami.

statmt.org

Deaths actually peaked at a bit over five million in the 1930s.
Liczba zgonów sięgnęła nieco ponad pięć milionów w latach 30-tych.

TED

♫ Orson Welles peaked at twenty-five, below before our eyes.
♫ Orson Welles szczytował mając 25 lat, wzlatywał na chwilę przed naszymi oczami.

TED

Where communities of musicians do still exist, they tend to be more diverse and short-lived, such as the group that coalesced around Way Out West, a DIY club night in west London that peaked around 2007 with gigs by Jamie T, Noah and the Whale, Mystery Jets and Laura Marling.

www.guardian.co.uk

2% growth next year and we believe unemployment has peaked at 8.

www.guardian.co.uk

In 2007, the year Blair left No 10, it peaked at Â?3.

www.guardian.co.uk

It's a model that is strictly limited, because Yahoo isn't able to get more people to use its email or come to its home page, and that's what Yahoo's revenues show: they peaked at the end of 2008, at around $1.

www.guardian.co.uk

I have never seen you looking so peaked in your entire life.
Nigdy nie widziałam cię tak załamanej przez całe twoje życie.

It peaked two months ago at 62, but has been on the decline since.
lt osiągnął dwa miesiące temu na 62, ale był na spadek od.

My mother always said you'd peaked in high school.
Moja matka zawsze mówiła że chcesz wejśćna szczyt liceum.

Does she know your career peaked a year afteryou got out of school?
Wie, że osiągnąłeś szczyt kariery rok po tym, jak rzuciłeś szkołę?

Oh, you have fun... being the girl who peaked in high school.
O, to ty się baw dobrze... będąc dziewczyną, która szczytowała w liceum.

In 2007, the Japanese population peaked and entered decline.
W 2007 roku liczba ludności Japonii osiągnęła szczyt i zaczęła maleć.

Food prices have peaked for the seventh consecutive month between 2010 and 2011, reaching the highest levels since 1990.
W latach 2010 i 2011 ceny żywności rosły przez siedem kolejnych miesięcy, osiągając najwyższy poziom od roku 1990.

As far as I'm concerned, progress peaked with frozen pizza.
No tak, jeśli o mnie chodzi, to szczytem postępu była mrożona pizza.

So I say, let's do it: let's bring back customs officers complete with traditional peaked caps.
A zatem powiadam - zróbmy to: przywróćmy celników wraz z tradycyjnymi szpiczastymi czapkami.

This peaked at the end of February.
Szczyt został osiągnięty na koniec lutego.

He don't look very peaked.
Nie wydaje się w szczytowej formie.

It is also important to ensure that CO2 output will have peaked by the year 2015 so that we can then set about reducing these emissions.
Ważne jest także zapewnienie, że emisja CO2 osiągnie swoje apogeum w 2015 r., więc będziemy mogli wtedy rozpocząć proces rzeczywistego zmniejszania emisji tego gazu.

The vogue peaked in 1945 in Spellbound and The Enchanted Cottage.
Moda osiągnęła szczyt w 1945 r. w Spellbound i The Enchanted Cottage.

Although inflation was far above the ECB's self-imposed ceiling when it peaked at 4% in June and July 2008, inflation rates have since tumbled.
Choć inflacja była znacznie powyżej pułapu narzuconego przez sam EBC, kiedy w czerwcu i lipcu 2008 roku osiągnęła poziom 4 %, od tego czasu stopa inflacji spadła.

His land reform, which started chaotically, has finally peaked in the expropriation of the white farmers, the country has become a wasteland and 94% of the population is unemployed.
Jego reforma gruntów, rozpoczęta w sposób chaotyczny, doprowadziła w końcu do wywłaszczenia białych rolników, kraj pokryły nieużytki, a 95 % ludności pozostaje bez pracy.