Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka pięciokąt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C pięciokąt
(US War Dept): the P~ Pentagon

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

budynek Departamentu Obrony USA

pięciobok, pięciokąt

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pięciościan

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

Pentagon m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pięciokąt, pięciobok
am. the Pentagon - Pentagon

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIĘCIOKĄT

PIĘCIOBOK

PENTAGON

Wordnet angielsko-polski

(a five-sided polygon)
pięciokąt, pięciobok, pentagon

Słownik internautów

pięciokąt
(Pentagon) Pentagon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

US Pentagon

Słownik techniczny angielsko-polski

pięciokąt m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So as a naive New Zealander I thought, well I'll go to the Pentagon.
Jako naiwny Nowozelandczyk pomyślałem, że udam się do Pentagonu.

TED

I used to give this brief inside the Pentagon in the early 1990s.
Miewałem takie pogadanki w Pentagonie na początku lat 90-tych.

TED

(Laughter) Please tell me that you're not taking phone calls from the Pentagon, say.
(Śmiech) Powiedz, że nie odbierasz telefonów z Pentagonu.

TED

I get asked a lot what the difference between my work is and typical Pentagon long-range strategic planners.
Często pytają mnie o różnicę pomiędzy moją pracą a pracą typowych strategów Pentagonu.

TED

This is a concept which gets me vilified throughout the Pentagon.
Ta koncepcja psuje mi opinię w Pentagonie.

TED

I thought we had people at the pentagon who do that.
Myślałem, że mieliśmy ludzi w Pentagonie, którzy to robią.

It's just hard to believe the Pentagon paid for this.
Po prostu trudno uwierzyć, że Pentagon za to płacił.

The question should be, if flight 77 hit the Pentagon, then is it?
Pytanie powinno brzmieć: Jeśli lot 77 uderzył w Pentagon to gdzie on jest?

The Pentagon said we had the evidence that could prove it.
Pentagon powiedział, że mamy na to dowody.

He's the director of advanced combat systems for the pentagon.
Jest dyrektorem czołowego systemu walki dla Pentagonu.

I'd have heard about it from the pentagon. we know that, sherman.
Usłyszałbym o tym z Pentagonu. Wiemy, Sherman.

They already want togive half my budget to the Pentagon.
Chcą już dać połowę mojego budżetu Pentagonowi.

The Pentagon agreed to pay a salary and other expenses.
Pentagon zgodził się wypłacać mu pensję i pokrywać wydatki.

Look,I heard how things ended for you over at the Pentagon.
Wiem w jaki sposób zakończyła się sprawa w Pentagonie.

If the Pentagon found out, they'd have to ground their entire drone fleet.
Jeśli Pentagon dowiedziałby się, musieliby uziemić całą swoją flotę dronów.

The pentagon is using three tell himher that they send one for us.
Pentagon używa trzech powiedz im żeby wysłali reszte do nas.

But then again, I didn't say that flight 77 hit the Pentagon.
Ale znowu, ja nigdy nie twierdziłem, że lot 77 uderzył w Pentagon

The Pentagon would prefer to call it a strategic withdrawal.
Pentagon woli nazywać to strategicznym odwrotem.

They started repairs on The Pentagon the day after 911.
Bzdura. Zaczeli naprawiać Pentagon dzień po 911.

The Pentagon has directed me to request transportation across the channel, sir.
Pentagon przysłał mnie żebym poprosił o transport przez kanał, sir.

This car, well, it's got enough parts, it'd make the Pentagon wet.
Ten samochód jest złożony z takich części, że Pentagon przy nim wymięka.

The Pentagon is denying that there was a ship.
Pentagon zaprzecza, że tam był statek.

It was a plane that crashed at the Pentagon.
To był samolot, który rozbił się o Pentagon.

By now your Pentagon has changed then, no?
Pentagon już je pewnie zmienił.

This new control grid is administered by the Pentagon.
Ta nowa sieć kontroli jest administrowana przez Pentagon.

Don't those Pentagon pencil-pushers know we're stretched to the limit down here?
Czy ci Pentagońscy popychacze ołówków nie wiedzą, że jesteśmy tu rozciągnięci do granic wytrzymłości?

Since the Pentagon won't approve our programme, we have no choice...
Dopóki Pentagon nie zaakceptuje naszego programu, nie mamy wyboru...

Hey, listen, there was an explosion at the Pentagon.
Hej, słuchaj, była eksplozja w Pentagonie.

Every inch of the Pentagon is under video surveillance!
Każdy cal Pentagonu jest pod stałym nadzorem kamer

The Pentagon should use her hormones for chemical warfare!
Pentagon mógłby użyć jej hormonów do wojny chemicznej!

Jay got it from a cheerleader at the Pentagon.
Jay dostał go od cheerleaderki w Pentagonie.

I told you that I could not get out of the Pentagon!
Mówiłem wam, że nie mogłem się wydostać z Pentagonu!

Major Davis will be arriving from the Pentagon to coordinate.
Major Davis przybędzie tu wkrótce z Pentagonu jako koordynator.

I mean, assuming your ex-girlfriend is an imaging expert at the Pentagon.
Pod warunkiem, że twoja była dziewczyna jest ekspertem od obrazowania w Pentagonie.

Two trips to the Pentagon in four years.
Dwie wycieczki do Pentagonu w ciągu czterech lat.

There's a program that Pentagon has funded through one of their subsidiary front companies
Jest program który sponsorował Pentagon, przez jedną z większych spółek.

Sir, the Pentagon has proposed we use our Al to scan the infrastructure.
Sir, Pentagon zaproponował abyśmy użyli naszego do przeskanowania całej infrastruktury.

This is the Pentagon, and that is an enemy combatant.
To jest Pentagon, a to jest wrogi bojownik.

I think the Pentagon is testing our readiness.
Pentagon sprawdza chyba naszą gotowość.

We got clearance to land at the Pentagon.
Mamy pozwolenie na lądowanie z Pentagonu.

They already wanna takehalf my budget and give it to the Pentagon.
Jeszcze się dobrze nie zadomowiłem, a już chcą dać połowę mojego budżetu Pentagonowi.

American military headquarters in Vietnam, once known as Pentagon East.
amerykańska wojskowa kwatera główna w Wietnamie, znana niegdyś jako Pentagon Wschód.

You know, I have friends at the Pentagon.
Wiecie co mam przyjaciół w Pentagonie.

In reference to the attack on the Pentagon, on page 194 it states,
W odniesieniu do ataku na Pentagon, na stronie 194 czytamy

Well, I've been getting reamed by and the Pentagon.
No cóż, byłem rozrywany przez Ministerstwo Obrony i Pentagon.

I was planning to hit the Pentagon.
Planowałem uderzyć na Pentagon.

There's no Pentagon, it's just you and me.
Nie Pentagon, to tylko ty i ja.

The Pentagon re-evaluates our presence here every year.
Pentagon co roku sprawdza zasadność naszej obecności tutaj.

In spite of what the Pentagon said.
W przeciwieństwie do tego co mówił Pentagon...

I got into a fistfight with a Pentagon general... and broke his goddamn jaw.
Wdałem się w walkę wręcz z generałem Pentagonu. Rozwaliłem mu tę cholerną szczękę.

You spend it quicker than the Pentagon.
Wydajecie je szybciej, niż Pentagon.

After the Vietnam war the Pentagon began studying.
Po wojnie w Wietnamie Pentagon zaczął sie uczyć.

Other buildings targeted the Pentagon and the World Trade Center.
Inne budynki na celowniku: Pentagon i World Trade Center.

No, no, no, these are taken directly Pentagon database.
Nie, nie, nie, są one bezpośrednio Pentagon bazy danych.