Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Connective) jako;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jako

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.

statmt.org

It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.

statmt.org

European governance is the sine qua non of the success of our common project.
Europejskie zarządzanie to warunek sine qua non powodzenia naszego wspólnego projektu.

statmt.org

Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.

statmt.org

This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.

statmt.org

Simmons even took his rap acronym from the title of a song by the sine qua non of Atlanta rap individualists, OutKast.

www.guardian.co.uk

This is a sine qua non of sustainable fisheries development.
Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa.

Indeed, this seems to me to be the sine qua non for an effective and transparent collaboration.
Co więcej, sądzę, że jest to warunek sine qua non skutecznego i przejrzystego współdziałania.

Financial stability is a sine qua non of a competitive and economically safe Europe.
Stabilność finansowa jest warunkiem koniecznym konkurencyjnej i gospodarczo bezpiecznej Europy.

European governance is the sine qua non of the success of our common project.
Europejskie zarządzanie to warunek sine qua non powodzenia naszego wspólnego projektu.

This is a sine qua non condition to attaining more authoritative and reliable media.
Jest to warunek sine qua non , aby media stały się lepiej poinformowane i bardziej wiarygodne.

Finding an appropriate scenario and implementing its provisions is a sine qua non to improvement.
Sztuka polega na znalezieniu odpowiedniego scenariusza i zrealizowaniu jego założeń.

I should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Pragnę podkreślić, iż utrzymanie tej równowagi jest dla nas kwestią najważniejszą.

This is required, for example, in the context of international agreements by third parties as a conditio sine qua non.
Jest ono niezbędne jako warunek sine qua non na przykład w kontekście porozumień międzynarodowych między krajami trzecimi.

It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Wydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.

Security of energy supply has to be the sine qua non of European energy policy as we go forward.
Bezpieczeństwo dostaw energii musi w przyszłości stanowić warunek sine qua non europejskiej polityki energetycznej.

That is a sine qua non.
To jest warunek sine qua non.

Political stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
Stabilność polityczna jest warunkiem koniecznym większego udziału w programach UE.

Their emancipation and protection are the sine qua non in putting a stop to the use of sexual violence as a weapon of war.
Ich emancypacja i ochrona stanowią warunek konieczny w działaniach mających położyć kres stosowaniu przemocy seksualnej jako instrumentu wojny.

Solidarity which is, in fact, a sine qua non for the future of European construction, on a par with the other truly fundamental principle, subsidiarity.
Solidarności, która w istocie stanowi waruneksine qua non dla budowy Europy przyszłości, wraz z drugą naprawdę fundamentalną zasadą - zasadą pomocniczości.

As for the peaceful settlement of the conflicts, this is obviously the condition sine qua non for lasting stability in the region.
Co się zaś tyczy pokojowego rozwiązania tych konfliktów, jest to oczywiście warunek sine qua non trwałej stabilności w tym regionie?

Appropriately trained officials are a sine qua non for effective implementation of the law and actual reduction of offences against the environment.
W celu skutecznego egzekwowania prawa i faktycznego ograniczenia przestępstw przeciwko środowisku, konieczne jest zapewnienie odpowiednio wyszkolonych służb.

Adequate safety guarantees will not work as a bargaining chip in relations with one or another economic block; they are a sine qua non for access to either.
Odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa nie będą kartą przetargową w stosunkach z tym czy innym blokiem gospodarczym; są one warunkiem sine qua non w każdym przypadku.

These actions are a sine qua non for improving catch storage conditions and the working and safety conditions of fishermen in these regions.
Działania te są warunkiem sine qua non dla poprawy warunków przechowywania złowionych ryb oraz warunków pracy i bezpieczeństwa rybaków w tych regionach.

An effective system of assessment of the impact of legal acts is a sine qua non for ensuring high quality and effective Community or national legislation.
Nieodłącznym elementem zapewniającym wysoką jakość i skuteczność prawa wspólnotowego czy krajowego jest efektywny system oceny wpływu aktów prawnych.

However, there is a sine qua non to all of this: compliance with the UN Convention on the Law of the Sea.
Dla tego wszystkiego istnieje jednak pewien warunek sine qua non: zgodność z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza.

The European Union has been a bastion of the defence of workers' social rights, respect for which is a sine qua non for negotiations with third countries.
Unia Europejska jest obrońcą praw socjalnych pracowników, których poszanowanie jest niezbędnym warunkiem podejmowania negocjacji z państwami trzecimi.

Unanimity is a sine qua non for the final settlement of visa issues to the advantage of all Member States of the European Union.
Do ostatecznego załatwienia spraw wizowych, pomyślnie dla wszystkich członków Unii Europejskiej, niezbędna jest jednomyślność.

Common definitions, methods and standards in the area of combating illegal immigration are a sine qua non in the process of creating a common European policy on migration.
Wspólne definicje, metody i normy w zakresie zwalczania nielegalnej imigracji są niezbędne w procesie ustalania wspólnej europejskiej polityki migracyjnej.

I hope, however, that more attention will be paid to the measures for public supervision and transparency of innovative financing systems, since these are a sine qua non for their introduction.
Liczę, że zostanie położony większy nacisk na środki kontroli publicznej i przejrzystość innowacyjnych systemów finansowania, gdyż stanowi to nieodzowny warunek wprowadzenia tych systemów.

This is true of all areas of European policy, and is a sine qua non of issues relating to consumer rights, their protection and the related matter of security.
Dotyczy to wszystkich obszarów polityki europejskiej, na pewno jednak w stopniu decydującym kwestii praw konsumenta, ich ochrony i związanego z tym bezpieczeństwa.

Europe must remind Poland that the fight against the death penalty is laid down in the a priori principles of justice which are the sine qua non of being European.
Europa musi przypomnieć Polsce, że walka przeciw karze śmierci jest wpisana w zasady a priori sprawiedliwości, które stanowią warunek sine qua non bycia Europejczykiem.

But for us to develop a common energy policy as we have a common trade regime, the sine qua non of external policy is also required, namely a liberalised internal market.
Lecz byśmy mogli stworzyć wspólną politykę energetyczną, tak jak mamy wspólne zasady handlowe, konieczne jest spełnienie warunku sine qua non polityki zewnętrznej, czyli zliberalizowanie rynku wewnętrznego.

As dialogue is very much a sine qua non for success, I would like to say to you, on behalf of my group, that you represent the personification of dialogue.
Ponieważ dialog to w dużej mierze warunek sine qua non sukcesu, chciałbym panu powiedzieć w imieniu mojej grupy, że jest pan uosobieniem dialogu.

This is an unquestionable right and a sine qua non for attaining the quality of life that we all aspire to, and which the Treaty of Lisbon reflects.
Jest to niepodważalne prawo i sine qua non zapewnienia warunków życia, do jakich wszyscy dążymy, co znajduje odzwierciedlenie w Traktacie z Lizbony.

The adoption of a sound European legal framework is a sine qua non if the Union wishes to introduce a common European asylum system in an adequate and effective manner.
Przyjęcie solidnych europejskich ram prawnych jest warunkiem sine qua non, jeżeli Unia chce stworzyć odpowiedni i skuteczny wspólny europejski system azylowy.

This is a sine qua non for enabling the EU to fulfil its stated aim: phasing in a consistent European energy policy and speaking with a single voice on the international scene.
Jest to warunek sine qua non, jeśli chodzi o umożliwienie UE realizacji deklarowanego celu: wprowadzenia spójnej polityki energetycznej oraz mówienie jednym głosem na arenie międzynarodowej.

We in the EU believe in open borders and free trade as a sine qua non for peace and stability on our continent and also in the South Caucasus.
My w UE wierzymy, że w otwarte granice i wolny handel są warunkami sine qua non pokoju i stabilności na naszym kontynencie, a także w regionie Kaukazu Południowego.

Nonetheless, it is important to point out at every opportunity that the sine qua non to achieving the targets set in the Europe 2020 Strategy is their endorsement by the Member States.
Mimo to trzeba podkreślać przy każdej okazji, że warunkiem koniecznym do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 jest poparcie państw członkowskich.

Full use of structural funds pursuant to Community legislation is a sine qua non for reducing social and economic disparities between European regions. This applies especially to the new Member States.
Warunkiem zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i społecznych miedzy regionami europejskimi jest pełne i zgodne z prawem wspólnotowym wykorzystanie funduszy strukturalnych, w szczególności w nowych krajach członkowskich, które napotykają wiele problemów.

It is clear that continued support for this renewal is a sine qua non without which it will be impossible adequately to secure working and safety conditions and the conservation of fish stocks.
Oczywiste jest, że dalsze wsparcie dla tego odnowienia jest warunkiem sine qua non, bez którego odpowiednie zabezpieczenie warunków pracy i bezpieczeństwa oraz ochrona zasobów rybnych byłyby niemożliwe.

From the outset, the raison d'être, the sine qua non of the lifting of internal border controls was the existence of compensatory measures designed to prevent the much-feared security deficit.
Od samego początku raison d'être, sine qua non zniesienia wewnętrznych kontroli granicznych było istnienie środków wyrównawczych, mających zapobiegać niedostatkowi bezpieczeństwa, którego się tak obawiano.

The prerequisite for this, however, is that there must be no revival of the hazardous nuclear energy, which is why the production of renewable energy is the conditio sine qua non.
Jednakże warunkiem wstępnym dla takiej sytuacji musi być niepowracanie do niebezpiecznej energii jądrowej, dlatego też produkcja energii odnawialnej stanowi warunek sine qua non.

That is the condition sine qua non for the political secularisation that is provided for in the Taif Agreements and that a growing majority of the Lebanese people want to happen.
To warunek sine qua non świeckości politycznej, którą zapewnia porozumienie z Taif i czego domaga się coraz większa część społeczeństwa libańskiego.

Moreover, the publication of annual accounts safeguards transparency and is the sine qua non for access by micro-entities to the credit market and to public procurement contracts and to their inter-company relations.
Ponadto publikacja sprawozdań rocznych służy przejrzystości i jest warunkiem sine qua non dostępu mikropodmiotów do rynku kredytowego i kontraktów przyznawanych w ramach zamówień publicznych oraz funkcjonowania w kontaktach z innymi spółkami.

A sine qua non condition is that Libya allows the United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) to operate in the country again with an extended mandate.
Warunek sine qua non jest taki, że Libia musi ponownie umożliwić Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) działanie na swoim terytorium, z rozszerzonym mandatem.

Continued support for the renewal and modernisation of the fishing fleets is a sine qua non for improving the working and safety conditions of fishermen and the conditions of conservation of fish stocks.
Stałe wsparcie na odnowienie i modernizację flot rybackich to warunek konieczny dla poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa rybaków oraz warunków zachowania zasobów rybnych.

It is the sine qua non for realising objectives that are in both sides' interests, that is, a guarantee of security and stability and the promotion of values such as respect for human rights and full democracy.
Jest to podstawowy warunek realizacji celów, które leżą w interesie obu stron, a więc gwarancji bezpieczeństwa i stabilizacji, promowania wartości takich, jak poszanowanie praw człowieka i pełnej demokracji.

Of course, the problems are not only military and strategic, but a total victory over the Taliban remains, of course, the conditio sine qua non for the construction of a viable state with an independent judiciary and critical media.
Problemy nie mają wyłącznie charakteru wojskowego i strategicznego, ale całkowite pokonanie Talibów pozostaje oczywiście warunkiem sine qua non budowy państwa z niezawisłymi sądami i opozycyjnymi środkami masowego przekazu.

Therefore, the full withdrawal of Turkish troops from the Republic of Cyprus and the return of the city of Famagusta are sine qua non conditions of Turkey's accession to the European Union.
Dlatego całkowite wycofanie tureckich wojsk z Republiki Cypryjskiej i oddanie miasta Famagusta są nieodzownymi warunkami przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.

The economic situation and its improvement is of paramount importance for achieving stability, so the effective management and mobilisation of Kosovo's own resources is a condition sine qua non there, as is sound administration and mobilisation of international resources.
Sytuacja gospodarcza i jej polepszenie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia stabilności, tak więc skuteczne zarządzanie i mobilizacja własnych zasobów Kosowa jest tam warunkiem sine qua non, podobnie jak zdrowa administracja i mobilizacja zasobów międzynarodowych.

My own experience is that in China now there is a large degree of freedom of thought but not freedom to organise, because that still is the sine qua non in terms of what China and the Chinese authorities actually forbid.
Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że w Chinach panuje obecnie w dużym stopniu wolność przekonań, ale nie swoboda organizowania się, ponieważ w dalszym ciągu jest to warunek sine qua non w odniesieniu do tego, czego Chiny i władze chińskie faktycznie zabraniają.

I have not consulted with Mr Antunes, the representative of the Portuguese Presidency, or with Mr Van Hecke, but I wish to emphasise that cooperation with local African entities is a sine qua non for financial aid to be effective.
Bez konsultacji z przedstawicielem prezydencji portugalskiej, Lobo Manuelem Antunesem ani z kolegą Johanem Van Hecke powiem tak, aby pomoc finansowa była skuteczna, to konieczna jest współpraca z podmiotami lokalnymi w Afryce.

A sine qua non for the European Union in addressing all these issues is to ensure that the same standards of regulation, the same checks and balances, and the same stringent enforcement applies to products coming in from third countries as to our own producers within the European Union.
Warunkiem sine qua nona dla Unii Europejskiej w rozwiązywaniu tych wszystkich problemów jest dopilnowanie, aby do produktów pochodzących z krajów trzecich miały zastosowanie takie same standardy w zakresie przepisów, takie same mechanizmy kontrolne i tak samo rygorystyczny system regulacyjny, jak do naszych producentów w Unii Europejskiej.