Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kwakać, kwaknąć, zakwakać; uprawiać szarlatanerię;

(Noun) kwakanie, kwaknięcie; kwa; szarlatan(ka), konował, znachor(ka);

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (sound) kwaknięcie
kwak
kwakanie

n C (bogus doctor etc.) konował
znachor

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwakać
kwakanie, (pot.) znachor

Nowoczesny słownik języka angielskiego

odgłos wydawany przez kaczkę
kwaknięcie
kwakać
znachor

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

znachor m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vi kwakać
n kwakanie

1. - n (także quack doctor - znachor, szarlatan

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KWAK

KWAKANIE

SZALBIERZ

KWAKAĆ

TRAJKOTAĆ

ZNACHORSTWO: UPRAWIAĆ ZNACHORSTWO

PEROROWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V kwakać
N kwakanie
N znachor

Wordnet angielsko-polski

(an untrained person who pretends to be a physician and who dispenses medical advice)
szarlatan

Słownik internautów

znachor

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

łapiduch, konował (lekarz neg.)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

konował

szarlatan

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

E: Quack, quack, quack.
E: Kła, kła, kła.

TED

And so many low-income people have seen so many failed promises broken and seen so many quacks and sporadic medicines offered to them that building trust takes a lot of time, takes a lot of patience.
Ludzie o niskich dochodach widzieli już tyle niedotrzymanych obietnic, tylu znachorów i jednorazowo oferowanych leków, że do zbudowanie zaufania potrzeba dużo czasu i wiele cierpliwości.

TED

And to them, it says: Come on! You've seen It'll Be Alright On the Night! "Bloopers" happen! And besides, we all make mistakes! We've all been there! Long day at the office, you're tired, you get distracted, the next thing you know - quack quack oops! - you've accidentally broadcast an hour of virulent antisemitism to 22 countries across the Middle East!.

www.guardian.co.uk

It does make a difference if medical advice is being given by a quack or the Surgeon General.

www.guardian.co.uk

Man! I thought you didn't want him to go back to that quack.
Myślałem, że nie chcesz wracać z nim do tej szarlatanki!

Young quack thinks I can't take care of my wife.
Młody konował uważa, że nie potrafię zadbać o żonę.

No Arab quack is going to tell me how to doctor.
Żaden arabski szarlatan nie będzie mi mówił... ...jak leczyć.

You've let that quack experiment on you for over a month.
Już pracujesz nad tym szarlatańskim eksperymentem od ponad miesiąca.

Get a quack to tell us what to do?
Jakiś szarlatan ma nam mówić co mamy robić?

Not that the quack knows what he's talking about.
Ten konował nie wie, co mówi.

Only this time, we're going to some magical quack that Leo knows.
Tylko tym razem, idziemy do jakiegoś konowała, którego zna Leo.

A medium where no quack medicine or therapy could ever compete with.
lekarstwo czy... szarlatańska terapia nie będą mogły nigdy konkurować.

Damn quack. I can t tell whether I'm getting better or worse.
Nie wiem, czy jest mi lepiej czy gorzej.

Want to show you I'm not a quack.
Chcę ci pokazać, że nie jestem szarlatanem.

You mean that quack from the papers? Publicity pulls punters.
Myślę, że mógłby mnie wyleczyć. znaczysz tego znachora z gazet? reklama przyciąga klientów.

I will not endanger this crew for some quack remedy. Ha!
Nie będę narażać załogi dla jakiegoś zielska.

Instead you go to some quack in Tibet.
A ty idziesz do jakiegoś znachora w Tybecie.

Way swifter than that diet that quack put me on.
To lepsze niż cała, tak zwana dieta, którą polecił mi znachor.

Your father took me to the quack.
Ojciec zabrał mnie do znachora.

I'm not talking to any quack doctor and I'm not talking to you.
Nie będę rozmawiał z żadnym konowałem i z tobą też.

Shut up, you pandering quack, and get me Betty Ross!
Zamknij się kretynie, i sprowadź tu Betty Ross.

Now take your quack and get.
Teraz zabierz swoją ciotę i idź.

And I'm not just a quack.
A ja nie jestem byle kwoką.

Let me guess... the cow says moo and the duck says quack.
Pozwól że zgadnę-- krowa mówi muuuu a kaczka mówi kwa, kwa.

Who is this quack?
Kim jest ten szarlatan?

Follow them, you dozy quack!
Jedź za nimi, ty mięczaku!

All right, Gunner Gourvitch, quack three times.
W porządku, Kanonierko Gourvitch, kwaknijcie trzy razy.

You quack, people shoot you.
Jak będziesz kwakał, ludzie cię zastrzelą.

How would you feeI if some quack told you you had supernaturaI powers?
Jak byś się czuła gdyby jakiś konował powiedział ci że posiadasz zdolności paranormalne?

As I thought... he's a quack.
Jak myślałem... to był znachor.

We became the Quack Attack, the Flying Vand the Bash Brothers.
Staliśmy się Atakiem Znachora, Latanie Vand Walnij Braci.

On paper. You walk like on of her science pukes... You quack like one...
Na papierze. chodząc jako naukowiec! zachowując się jak jeden z nich

Qyack, quack, quack, Mr. Goalie Boy.
Qyack, znachor, znachor, Pan Goalie Chłopiec.