Nowoczesny słownik angielsko-polski

uprawnienia

Słownik internautów

kwalifikacje

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kwalifikacje
~, military - kwalifikacje wojskowe
~, professional - kwalifikacje zawodowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Four out of five of the kids getting this grant in London were living in families earning less than Â?21,000 a year and it made the difference between them being able to stay at school and get their qualifications and get the chance to move on up through further education, and a better job.

www.guardian.co.uk

"The reality is that there will be large numbers of former students without any higher education qualifications with large loans," Hepi says.

www.guardian.co.uk

Most of what is done in other lessons goes over your head, and you end up disaffected and disruptive, leaving school with no qualifications and no prospect of work.

www.guardian.co.uk

A Department for Education spokesman says: "Young people should be entered for the qualifications and combination of subjects that are in their best interests - not simply to boost the league table position of the school.

www.guardian.co.uk

You may very well ask, what are my qualifications for higher office?
Możecie się zastanawiać jakie są moje kwalifikacje na wyższe stanowisko.

So, you really think I have all the necessary qualifications?
Naprawdę pan sądzi, że mam potrzebne kwalifikacje?

Major emphasis should also be given to training and programmes which support a change of qualifications.
Duży nacisk należy położyć także na szkolenia oraz programy wspierające zmianę kwalifikacji.

On the one hand, there is the very necessary fight to stop people leaving education systems without any qualifications.
Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo potrzebną walką, aby zatrzymać ludzi kończących edukację bez żadnych kwalifikacji.

When I was growing up everybody had a job, specially someone with your qualifications.
Kiedy byłam młoda, każdy miał pracę, a zwłaszcza ktoś z twoimi kwalifikacjami.

We should prevent people leaving the education system with no qualifications.
Należy przeciwdziałać porzuceniu nauki bez uzyskania kwalifikacji.

This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.

However, for this, Europe must have standards when it comes to qualifications.
Jednak w tym celu Europa musi posiadać normy dotyczące kwalifikacji.

We must also bear in mind that the same person can have several qualifications at various levels.
Trzeba również pamiętać, że ta sama osoba może posiadać kilka kwalifikacji na różnych poziomach.

This is a particularly necessary and sensitive issue for professional qualifications.
Jest to szczególnie potrzebne i delikatne zagadnienie, jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe.

Because you have all the qualifications to make a great receptionist.
Bo masz wszystkie kwalifikacje, żeby być dobrym recepcjonistą.

Teachers should, at all events, have the necessary qualifications, which are so important for a multicultural environment.
Nauczyciele powinni w każdym razie dysponować niezbędnymi kwalifikacjami, które są tak ważne w wielokulturowym środowisku.

Where must farmers show this in order to obtain their qualifications?
Gdzie rolnicy muszą się zgłosić, by zdobyć kwalifikacje?

On the phone you said you had some special qualifications?
Przez telefon mówiłeś, że masz wyjątkowe kwalifikacje?

Very often their qualifications are not recognised by employers or institutions.
Bardzo często ich kwalifikacje nie są uznawane przez pracodawców lub instytucje.

Do they want to find themselves permanently between training and employment, or to be able to use their qualifications?
Czy chcą stale znajdować się pomiędzy szkoleniem i pracą, czy też chcą mieć możliwość wykorzystywania swych kwalifikacji?

It is qualifications that should be decisive here, not gender.
W tej dziedzinie decydujące znaczenie powinny odgrywać kwalifikacje, a nie płeć.

Today, one third of Europeans do not have vocational qualifications.
Dzisiaj 1/3 obywateli europejskich nie ma kwalifikacji zawodowych.

In the majority of cases these are educated women, who cannot find work appropriate to their qualifications.
Są to najczęściej osoby wykształcone, które nie mogę znaleźć pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom.

The European economy very much needs vocational qualifications in the next decade.
Gospodarka europejska w najbliższej dekadzie będzie bardzo potrzebowała wykwalifikowanych zawodowo osób.

Someone with your qualifications could easily find a good job -
Ktoś z twoimi kwalifikacjami bez problemu znalazłby pracę -

You're getting qualifications and you're coming to me on the building.
Załatwiasz sobie kwalifikacje i idziesz do mnie na budowę.

Optimism about the future of Europe means young people with opportunities, skills and qualifications.
Optymizm co do przyszłości Europy oznacza zapewnienie młodzieży odpowiednich możliwości, umiejętności i kwalifikacji.

In addition, it is important that there be independent evaluation of those qualifications.
Ponadto istotna jest niezależna ocena tych kwalifikacji.

Our decision should not rely on the observations of a man without any scientific qualifications.
Nasza decyzja nie powinna opierać się na obserwacjach człowieka beż żadnych naukowych kwalifikacji.

Division had someone available with the qualifications and experience.
Wydział znalazł kogoś z kwalifikacjami i doświadczeniem.

In 1985 the Council decided to introduce a system to match different countries' professional qualifications.
W 1985 r. Rada postanowiła wprowadzić system mający zharmonizować kwalifikacje zawodowe różnych państw.

They can also contribute to the use of personal qualifications and qualities in a successful business.
Mogą się one także przyczynić do wykorzystania indywidualnych kwalifikacji i umiejętności w dobrze prosperujących firmach.

With your qualifications, you won't need to do that.
Z twoimi kwalifikacjami, nie będziesz musiała tego robić.

People with low qualifications are increasingly at risk of unemployment and social exclusion.
Osoby o niskich kwalifikacjach są w coraz większym stopniu zagrożone bezrobociem i wyłączeniem społecznym.

This undermines the stock of qualifications that Europe will need in the future.
Osłabia to zasoby kwalifikacji, których Europa będzie potrzebowała w przyszłości.

That we transfer men with special qualifications to augment the staff here in Chicago.
Chciałbym o coś prosić. Przenieśmy ludzi ze specjalnymi kwalifikacjami, żeby zastąpili personel w Chicago.

The Union should offer citizens not only the potential for free movement, but also recognition of their occupational qualifications.
Unia powinna zapewnić obywatelom nie tylko możliwość swobodnego przemieszczania się, ale również uznawania ich kwalifikacji zawodowych.

Women need to be able to gain access to higher education; professional qualifications are of relevance here.
Kobiety muszą uzyskać dostęp do szkolnictwa wyższego - kwalifikacje zawodowe są niezbędne.

Today in Europe, one in six young people still leaves school without qualifications.
Dziś w Europie jedna na sześć młodych osób odchodzi ze szkoły bez żadnych kwalifikacji.

Young people with degrees and qualifications are increasingly affected by unemployment.
Młodzi ludzie dysponujący dyplomami i kwalifikacjami coraz częściej padają ofiarami bezrobocia.

Same thing without all the training, credentials or qualifications.
To samo bez wszystkich szkoleń, referencji czy kwalifikacji.

I have as much qualifications for that as teaching the ballet.
Znam się na tym tak, jak na prowadzeniu baletu.

This report deals with the certification at Community level of lifelong learning qualifications.
Wspomniane sprawozdanie dotyczy certyfikacji kwalifikacji uczenia się przez całe życie na szczeblu wspólnotowym.

This is why women are still worse paid than men for the same work and with the same qualifications.
Właśnie dlatego kobiety są wciąż gorzej wynagradzane niż mężczyźni za tę samą pracę i za te same kwalifikacje.

We need to increase the transparency of vocational qualifications and lifelong learning.
Powinniśmy zwiększyć przejrzystość w dziedzinie kwalifikacji zawodowych i uczenia się przez całe życie.

There is no insurance qualifications, but it is not a charity.
Nie trzeba spełniać żadnych wymogów, ale nie jest to instytucja charytatywna.

There is also the need for both employers and European citizens to understand the practical importance of qualifications.
Pojawia się także potrzeba, aby zarówno pracodawcy jak i obywatele Europy zrozumieli praktyczne znaczenie kwalifikacji.

There are no research instruments for determining shortages of qualifications in the labour market.
Brak jest instrumentów badawczych określających niedobory kwalifikacji na rynku pracy.

Then three of your men of impeccable qualifications came up the next day. No.
I następnego dnia przybyło tu trzech waszych ludzi, o niebudzących wątpliwości kwalifikacjach.

I have no qualifications for something like this.
Ja się nie nadaję do takiej sprawy.

It's a little late to start quibbling over qualifications.
Trochę za późno na dyskusje o kwalifikacjach.

What qualifications do you have for police work?
A jakie posiada pan do tego kwalifikacje?

He doesn't care about our qualifications or ideas.
House nie dba o kwalifikacje. Lub pomysły.

And what qualifications has he that entitle him to aspire to such great office?
I jakie to kwalifikacje uprawniają go do aspirowania do tak świetnego urzędu?