Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kwalifikować, zaliczyć, zdobywać/uzyskać dyplom/kwalifikacje, zakwalifikować się; ograniczać, modyfikować; uściślać, precyzować; określać; uprawniać, upoważniać;
qualify for sth - móc ubiegać się o coś, kwalifikować się do czegoś, mieć prawo do czegoś, spełniać warunki konieczne do uzyskania czegoś;
qualify sb for sth - dawać komuś prawo do ubiegania się o coś, kwalifikować/upoważniać/uprawniać kogoś do czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

vt
1.
(render fit) usprawniać, upoważniać.
2.
(limit, modify) uściślać
warunkować.
3.
(describe) określać.vizdobywać potrzebne kwalifikacje
kwalifikować się
otrzymać dyplom
zdawać egzamin

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwalifikować (się), zaliczyć (egzaminy, testy), uzyskać dyplom, uzyskać kwalifikacje, ograniczać, uściślać, precyzować
~ sb (for sth) zakwalifikować kogoś (do czegoś)
~ for sth kwalifikować się, nadawać się do czegoś

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. uprawniać 2. kwestionować 3. zdobywać dyplom to ~ the accounts kwestionować rachunki

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt 1. uprawniać, upoważniać 2. spełniać warunki 3. kwestionować 4. precyzować, uściślać 5. zdobywać dyplom to qualify for unemployment pay kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych to qualify sb for a job uprawniać kogoś do objęcia posady to qualify the accounts kwestionować rachunkito qualify to do sth nadawać się do robienia czegoś

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt kwalifikować
określać
warunkować
modyfikować
vi zdobyć kwalifikacje zawodowe
o-trzymać dyplom

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKREŚLIĆ

PRZYSPOSABIAĆ

OGRANICZAĆ

ROZCIEŃCZAĆ

KWALIFIKACJA: ZDOBYĆ KWALIFIKACJE

WYKWALIFIKOWAĆ

ZAKWALIFIKOWAĆ

DYPLOM: ZDOBYĆ DYPLOM

NADAĆ SIĘ

UZDOLNIĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łagodzić

modyfikować

określać

otrzymywać

upoważniać

uściślać

uzyskać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, it cannot be solely highly qualified workers who enter through this door.
Jednakże nie mogą być to drzwi wyłącznie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.

statmt.org

This is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.

statmt.org

When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
Gdy patrzę na sprawy, które jestem kompetentny oceniać, bilans jest pozytywny.

statmt.org

Do they have to factor in the availability of suitably qualified applicants?
Czy należy brać pod uwagę dostępność stosownie wykwalifikowanych kandydatów?

statmt.org

It's a shame India didn't qualify - I once had a bottle of Godfather beer, which had an ABV of "between 5.

www.guardian.co.uk

Originally they had to be studying 33% of their time to qualify for full loan support.

www.guardian.co.uk

But any part-time student who is doing less than that - for example, working four days a week but studying one day a week (20%) - will not qualify for help.

www.guardian.co.uk

Another problem - will this caretaker qualify for jobseeker's allowance, or will the jobcentre say he made himself intentionally unemployed? And has he made himself "intentionally homeless" when he throws his family on the mercy of the council to be rehoused?.

www.guardian.co.uk

Uribe's battle against corruption and impunity, and the work he does in defending the marginalised and excluded, would qualify him as a hero.

www.guardian.co.uk

By their nature, such activities do not qualify as development assistance.
Działania te z natury nie kwalifikują się jako pomoc rozwojowa.

The girls who work here do not qualify as ladies, then?
Te dziewczyny, które tu pracują, nie kwalifikują sie do dam?

I'm not sure how to qualify what I see in descriptive terms.
Nie jestem pewna czy mogę określić to co widze w konkretnych terminach.

Well, based on your father's income, you should qualify for loans.
Więc, bazując na dochodzie ojca, powinieneś zakwalifikować się do pożyczki.

You have to draw a few lines to qualify for sucking.
Musisz narysować kilka lini żeby zakwalifikować się do ssania.

Far too dumb to qualify as an engineer, he was certainly sure of that.
O wiele za tępy, by zostać inżynierem, tego był pewny.

I believe a structural fund should be available to all regions across Europe if they qualify post-2013.
Uważam, że fundusz strukturalny powinien być dostępny dla wszystkich regionów w Europie, jeśli kwalifikują się po 2013 roku.

But she only likes the seriously wounded, so let us know when you qualify!
Ale ona lubi tylko poważnie rannych, więc daj znać jak się będziesz kwalifokwać!

You have to be human first. They don't qualify.
Do tego trzeba być człowiekiem, nie kwalifikują się.

No, to qualify there can't be anything else around.
Nie, żeby coś tak zakwalifikować nie może być nic dookoła.

Wonder if I have to have a job to qualify.
Ciekawe, czy muszę mieć pracę, żeby zaakceptowali.

But how does that qualify him to be Mayor?
Ale jak go to uprawnia do bycia burmistrzem?

Listen, playing our money on craps table doesn't qualify as helping.
Słuchaj, przegrywanie naszych pieniędzy w kości nie kwalifikuje się jako pomoc.

That is to say, those who qualify are accepted.
Oznacza to, że ci, którzy się kwalifikują, są przyjmowani.

There's a new early release programme and I qualify.
Dzisiaj jest szansa na nowy program zwolnień, i ja się kwalifikuję.

Now the benchmark will qualify as a criterion once it has been through the Council.
Teraz model referencyjny przyjęty przez Radę będzie uznany za kryterium.

You couldn't ask for a more representative group to qualify for the final stage.
Nie mogliście prosić o bardziej reprezentatywną grupę kwalifikująca się do finałowego etapu.

You can qualify my offer any way you want.
Możesz zakwalifikować moją ofertę tak jak chcesz.

I don't qualify for the job any more.
Nie nadaję się do tej pracy. Już nigdy.

I would qualify this in the area of concussion.
Zakwalifikowałbym to do obszaru wstrząsu psychicznego.

There are some very good reasons to qualify trade, especially when public policy wants to put in place controls for social, health or environmental reasons.
Istnieje kilka dobrych powodów do zakwalifikowania handlu, zwłaszcza że polityka publiczna chce wprowadzić kontrole z przyczyn społecznych, zdrowotnych lub środowiskowych.

In doing so, we make an active contribution, qualify workers and take all kinds of regional initiatives for the years following the crisis.
Czyniąc to, dajemy aktywny wkład, podnosimy kwalifikacje pracowników i podejmujemy wszelkie rodzaje inicjatyw regionalnych na lata, które nastąpią po kryzysie.

It says 'you have a duty yourself to put your country in order if you want to continue to qualify for these benefits'.
Przekaz jest następujący: "Macie obowiązek uporządkować sprawy w waszym kraju, jeżeli chcecie nadal kwalifikować się do tych świadczeń”.

Now, in what way does that qualify you as an expert in automobiles?
I w jaki sposób czyni to z pani eksperta od samochodów?

It doesn't qualify if you let her in.
Nie, jeśli sam ją pan wpuścił.

So, that you can qualify for your employmeny program.
Przyjaciół. Będziesz mógł się zakwalifikować do programu zatrudnienia.

They don't seem to think that you qualify.
Chyba uznali, że pani się nie kwalifikuje.

And if you conceive, then you qualify to marry him.
I jeśli to się powiedzie, będziesz miała prawo poślubić go.

Working in fantasyland don't qualify you to run iraq.
Praca w krainie czarów nie kwalifikuje cię do biegania po Iraku.

Three years of house-warming should qualify this as your home
Trzy lata oblewania, powinien zakwalifikować szkołę jako twój dom

However, we must eventually give all countries in the western Balkans an equal opportunity to achieve this status if they qualify for it.
Musimy jednak zapewnić równe szanse uzyskania tego statusu wszystkim krajom na Zachodnich Bałkanach, które spełnią kryteria kwalifikujące.

I'm not even sure I qualify for unemployment.
Nie wiem nawet, czy kwalifikuję się do bezrobocia.

That should qualify as Unwanted obsessive attention including harassment and intimidation.
To powinno kwalifikować się jako niepożądane natręctwo... włącznie z molestowaniem i zastraszaniem.

We have questions that the patient has the right to have answers to. Do I qualify?
Mamy pytanie na które pacjent ma prawo uzyskać odpowiedź: Czy się kwalifikuję?

Yet despite these positive signs the overall result is not yet satisfactory and the Court still had to qualify its opinion for 2009.
Jednak pomimo tych pozytywnych oznak ogólny rezultat nie jest jeszcze zadowalający, a Trybunał musiał opatrzyć swoją opinię za rok 2009 zastrzeżeniem.

And I qualify to become an father!
A ja przygotowuję się do bycia ojcem.

And here'sall you need to do to qualify.
A teraz to, co musicie zrobić.

Does he qualify as a foreign power?
Czy on kwalifikuje się jako obce mocarstwo?

Ofcourse I have to administer a few small tests beforeyou qualify.
Oczywiście będę musiał cię poddać kilku małym testom zanim się zakwalifikujesz.

It is something you can quantify and qualify.
To coś, co można oszacować i zakwalifikować.

You two do not qualify as good police
Wy obaj nie jesteście dobrymi policjantami.

You don't qualify for any of these.
Nie kwalifikuje się pan do żadnej z tych kategorii.

But you both qualify: same rank, seniority, service rating.
Ale obaj się kwalifikujecie: Ten sam stopień, staż, ocena służby.

I think she'd qualify as young and pretty,
No tak, chyba łapie się na młodą i ładną.

Surely this would qualify as a mass influx.
Z pewnością taki napływ kwalifikowałby się do kategorii masowego.

No, I'm pretty sure the blind qualify, too.
Nie, jestem raczej pewna, że niewidomi też się kwalifikują.

Since when does Mišo qualify as a pop?
Od kiedy Miszo kwalifikuje się jako pop?

In order to qualify, you'il need to answer 30 questions in 30 minutes.
Żeby się zakwalifikować, musicie odpowiedzieć na 30 pytań w ciągu 30 minut.

I could qualify that as a riot.
Mógłbym to zakwalifikować jako zamieszki.

I know he didn't qualify that shit.
Wiem że nie brał pod uwage tego gówna.