Słownik internautów

cechy szczególne

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zalety; własności
~, fighting - zadatki bojowe, zalety bojowe
~, handling - lotn. własności manewrowe
~ of character - zalety charakteru
~, sea-going - własności morskie (statku)
~, soldierly - zalety żołnierskie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Without wishing to detract in any way from the album's musical qualities - it could well be the best album released in the past 12 months - it's hard not to conclude that might have been a deciding factor in its victory.

www.guardian.co.uk

The New York Times said that Palin went on to say that "her decision would involve evaluating whether she could bring unique qualities to the table".

www.guardian.co.uk

All these qualities tend to be objects of admiration by non-Jews (even if there is something mildly patronising in Jewishness being seen as a performance for the goyim).

www.guardian.co.uk

By contrast, David's supporters believe that he has showed his finest qualities in defeat, performing in a way that will stand him in good stead whatever the future might hold.

www.guardian.co.uk

These are the qualities that can help a girl become a model.
To są cechy, które pomagają dziewczynie stać się modelką.

I'm a man who can recognise the human qualities in a woman.
Jestem człowiekiem, który potrafi rozpoznać ludzkie wartości w kobiecie.

I'm not quite so far out there, but I was born with certain qualities.
Nie wiem czy to nie zaszło za daleko, ale już się taka urodziłam.

We need more children, and another group of adults with special qualities.
Potrzebujemy więcej dzieci i kolejną grupę dorosłych ze specjalnymi zdolnościami.

That boy has all the qualities of an ideal husband.
Ten chłopak ma wszystkie cechy idealnego męża. 6 stóp.

But what happens if these qualities are not used for their higher purpose?
Ale co jeśli te cechy, - Nie służą dobremu celowi,

In its own way, it showed all these qualities I admire.
I na swój sposób pokazuje cechy, które w nim podziwiam.

She's got so many nice qualities, but one of them is a penis.
Ona ma wiele miłych cech, ale jedną z nich jest penis.

It's one of the qualities that drew me to you.
To jedna z zalet, które mnie do ciebie przyciągały.

In fact, Jordan has all the qualities of a natural born leader.
W rzeczywistości, Jordan ma wszystkie cechy naturalnego, urodzonego lidera.

You have none of the physical qualities I look for in a male lover.
Nie masz żadnych cech fizycznych, których szukam u męskiego kochanka.

Specifically, what qualities are you looking for from these gentlemen?
Specyficzne, na jakie cechy szczególne zwracacie uwagę u tych panów?

These qualities may be tested many more times in this decade.
W tej dekadzie te cechy jeszcze wiele razy zostaną wystawione na próbę.

The qualities you lack, I expect it is my fault.
Brakuje ci pewnych cech i to moja wina.

Without those qualities, magic, as an art form, would no longer exist.
Bez tych cech, magia jest sztuką która przestaje istnieć.

In other words, exactly the same qualities you get with the Panda.
Innymi słowy, dokładnie to samo co dostajesz z nową Pandą.

That candidate - who, by the way, is a woman - has the qualities required.
Ten kandydat - którym, nawiasem mówiąc, jest kobieta - ma wymagane cechy.

So I believe they have the qualities to fulfil their responsibilities.
Sądzę zatem, że posiadają kwalifikacje, by sprostać powierzonym im obowiązkom.

They can also contribute to the use of personal qualifications and qualities in a successful business.
Mogą się one także przyczynić do wykorzystania indywidualnych kwalifikacji i umiejętności w dobrze prosperujących firmach.

Well, being impossible is one of my best qualities.
Bycie niemożliwą jest moją mocną stroną.

Well, I wanted to talk to you about your daughter's many fine qualities...
Więc... Chciałam porozmawiać z Tobą o wielu zaletach Twojej córki...

Well, it appears we can add impertinence to their many qualities.
Wygląda na to, że możemy dodać bezczelność do ich wielu cech.

In all essential qualities, we are less than nothing.
Ze wszystkich podstawowych cech, znaczymy mniej niż nic.

It is rare to come across someone embodying so many qualities.
Rzadko spotyka się kogoś, kto utożsamia swą osobą tak wiele cech.

I also welcome the appointment of a man who has all the qualities required to fill such a post.
Z zadowoleniem przyjmuję też mianowanie osoby, która posiada wszystkie cechy wymagane na tym stanowisku.

They only have good qualities Except the fact that they use drugs.
Nic im nie można zarzucić, z wyjątkiem używania narkotyków.

His successor will have to show the same qualities and be just as uncompromising.
Jego następca będzie również musiał posiadać takie same cechy i powinien być równie nieustępliwy.

Indeed, it is our human qualities that give meaning to our political life.
W istocie to nasze cechy jako człowieka nadają znaczenie naszemu życiu politycznemu.

It is essential to create European projects designed for pupils with special physical qualities.
Zasadnicze znaczenie ma stworzenie projektów europejskich przeznaczonych dla uczniów o szczególnych zdolnościach fizycznych.

My son has many good qualities, but patience is not one of them. Yah!
Mój syn ma wiele zalet, ale cierpliwość nie jest jedną z nich.

You should look for their moral qualities too Not just well they can drink
Powinieneś ujrzec także ich moralne wartości nie tylko to że mogą pic

You and your brother have the same vocal qualities.
Ty i twój brat macie takie same cechy głosu.

All I'm saying is that Evan has good qualities, too.
Jedynie mówię, że Evan ma również dobre cechy.

I'm sure you didn't hire her for her professional qualities.
Jestem pewien, że nie zatrudniłeś jej ze względu na profesjonalizm.

And I'm fed up with both the young lady and her qualities!
Mam już dość i młodej damy, i jej przymiotów.

Maybe it has elastic qualities we don't know about.
Może miało właściwości plastyczne, o których nie wiemy.

Tracy, you're a very intelligent girl. You have a lot of admirable qualities.
Jesteś bardzo inteligentną dziewczyna z wieloma zaletami godnymi podziwu.

All those really good qualities, even if you don`t have them...
Wszystkie te naprawdę dobre cechy, nawet jeśli o nich nie wiesz...

It seems you have other qualities that can make a great Family Wizard.
Wygląda na to, że masz inne zdolności, przez które możesz być świetną czarodziejką rodziny.

Fausto Correia was a man of fine political and human qualities.
Fausto Correia był wspaniałą osobą zarówno jako polityk, jak i człowiek.

He has again shown his qualities as a negotiator.
Po raz kolejny wykazał się jako negocjator.

For this reason, it is crucial that the members of its executive committee are equipped with exceptional qualities and experience.
Dlatego członkowie jego zarządu muszą wykazywać się nadzwyczajnymi predyspozycjami i doświadczeniem.

But Vasa was a man full of noble qualities and virtues.
Ale Waza była mężczyzną pełnym szlachetnych jakości i cnót.

How could you have associated with Jeff for so long... and not gotten some of his fine qualities?
Jak mogłyby połączyłeś się z Jeffem dla tak długo... i nie dostany kilka z jego pierwszorzędnych jakości?

I'm sure he bought the black gum root to look into its medicinal qualities.
Jestem pewna, że kupił czarny korzeń, by zbadać jego medyczne właściwości.

The finest qualities of our nature, like the bloom on fruits, can be preserved.
Najwspanialsze cechy naszej natury jak kwiat na owocach, mogą zostać zachowane.

I'm trying to weave the bio-fictional qualities into my novel.
Próbuję wprowadzić biofikcyjne elementy do mojej powieści.

Those very qualities might get in your way.
Te same cechy mogą ci przeszkodzić.

Well, he must have had some good qualities.
Musiał mieć chyba jakieś dobre cechy.

That is why I am convinced that he has the qualities required for this post.
Dlatego właśnie jestem przekonana, że posiada on kwalifikacje wymagane na tym stanowisku.