Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jakość; przymiot, właściwość, gatunek, cecha; zaleta;

(Adjective) jakościowy, dobrej/wysokiej jakości, dobry jakościowo;
quality assurance - zapewnienie jakości;
quality time - najcenniejszy czas, czas przeznaczony dla rodziny;
fine quality - doskonała jakość;
quality level - poziom jakości;
quality inspection - kontrola jakości;
quality papers - poważne gazety;
quality control - kontrola jakości; sterowanie jakością;
quality controller - kontoler(ka) jakości, brakarz/brakarka;
lady of quality - dama z wyższych sfer;
quality certificate - świadectwo jakości; atest;
quality factor - współczynnik dobroci, współczynnik jakości;
man of quality - człowiek z wyższych sfer;
good quality - dobrej jakości;
standard quality - jakość odpowiadająca normom;
the qualities - poważna prasa;
quality of reported earnings - finanse jakość zysku księgowego, jakość wykazanego zysku;
the quality - wyższe sfery;
quality standard - norma jakościowa;
quality standard - norma jakościowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(degree of merit) jakość
gatunek
of poor ~ w kiepskim gatunku
kiepskiej jakości
(excellence) wysoka klasa
cechy dobrej jakości.
2.
(faculty, characteristic, attribute) zaleta
cecha
przymiot
właściwość.adj jakościowy
dobry jakościowo.~ cpd ~ control n kontrola jakości

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jakość, wysoka jakość, cecha, własność, właściwość, zaleta

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'kwÁl@ti(też quality newspaper) n Poważna gazeta
renomowana gazeta Buy a quality newspaper each week (Co tydzień kupcie sobie jakąś poważną gazetę) - BBC Online Service (2001)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

jakość ~ cost koszty jakości Quality Function Development (QFD method) metoda rozwinięcia funkcji jakości~ inspection kontrola jakości~ of insurance service jakość usługi ubezpieczeniowej~ rating ocena jakości~ standard standard jakości~ supervision kontrola jakościadequate ~ jakosć odpowiedniaaverage ~ jakość średniabad ~ zła jakośćbest ~ najwyższa jakośćhigh ~ wysoka jakośćinitial ~ jakość początkowalow ~ niska jakośćrequired ~ jakość wymaganaselected ~ jakość wyborowashipped ~ jakość załadowanastandard ~ jakość standardowa

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. jakość 2. cecha, właściwość, przymiot quality charge zmiana jakościquality control kontrola jakościquality controller kontroler jakości quality inspection kontrola jakościquality product produkt wysokiej jakościquality rating ocena jakościquality requirement wymagania dotyczące jakościquality restrictions ograniczenia jakościquality sample próbka jakościquality standard standard jakościquality test test jakościappropriate quality odpowiednia jakośćarbitration of quality ustalenie parametrów jakościaverage quality jakość średniabad quality zła jakośćbest quality najwyższa jakośćbottom quality najgorsza jakośćcertificate of quality świadectwo jakościcontract quality jakość zastrzeżona w kontrakciedecline in quality spadek jakościestablished quality jakość ustalonafirst-class quality jakość pierwszorzędnagood quality dobra jakośćguarantee of quality gwarancja jakościhigh quality wysoka jakośćlow quality niska jakośćQuality of life and management of living resources EU Jakość życia i zarządzania żywymi zasobamioptimal quality jakość optymalnapoor quality zła jakość product quality jakość produktusampled quality jakość według próbkistandard quality jakość standardowawarranted quality jakość gwarantowanato gain in quality zyskać na jakościto lose in quality tracić na jakości

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

jakość f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jakość
ga-tunek
cecha, właściwość, za-leta
~ assurance kontrola jakości
flying qualities właściwości lotne

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jakość
gatunek
cecha, zaleta
adj attr dobrej jakości
fine quality - doskonała jakość
standard quality - jakość odpowiadająca normom

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JAKOŚCIOWY

JAKOŚĆ

GATUNEK

MARKA

CECHA

ZALETA

PRZYMIOT

WALOR

WARTOŚĆ

WŁAŚCIWOŚĆ

CHARAKTER

BARWA [JĘZ.]

Wordnet angielsko-polski

( (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)
"the timbre of her soprano was rich and lovely"
"the muffled tones of the broken bell summoned them to meet")
tembr, timbre
synonim: timbre
synonim: timber
synonim: tone

Słownik internautów

jakość
elitarny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. qualities)] ] jakość
zaleta
cecha

Słownik audio-video Montevideo

jakość, gatunek
właściwość, cecha charakteru, zaleta

Słownik dla poszukujących pracy angielsko-polski Krzysztof Czekierda

jakość
~ of job applications - jakość podań o pracę
~ of the performed work - jakość wykonywanej pracy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. qualities -) fiz. jakość; wysoka klasa
~, armament; ~, arms - jakość uzbrojenia, klasa uzbrojenia
~, bottom - mar. rodzaj dna
~, combat - jakość bojowa, wartość bojowa
~, environmental - jakość środowiska naturalnego
~, fighting - jakość bojowa, klasa bojowa
~, image - tech. jakość obrazu
~, inferior - niska jakość
~, keeping - magaz. trwałość przechowywania
~, photograph - jakość zdjęcia
~, receiver - jakość odbiornika
~, receiving; ~, reception - tech. jakość odbioru
~, road - jakość drogi, klasa drogi
~, sanitary - stan sanitarny
~, sea-keeping - mar. zdolność utrzymywania się na powierzchni morza
~, sound - barwa dźwięku
~, superior - wysoka jakość
~, water - inż.san. jakość wód, klasa wód
~, weapons - jakość broni, klasa broni
~, workmanship - bud. jakość wykonawstwa

Słownik techniczny angielsko-polski

jakość f własność f, cecha f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

ISO standard 9001:2009 sets out the requirements of quality management systems.
Norma ISO 9001:2008 zawiera wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością.

europa.eu

Scientific advice calls for additional data both in terms of quantity and quality.
Naukowcy domagają się dodatkowych danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

statmt.org

There is a clear link between product quality and the origin of the raw materials.
Istnieje wyraźny związek pomiędzy jakością produktów i pochodzeniem surowców.

statmt.org

Imported goods must also comply with quality, environmental and social standards.
Produkty importowane także muszą spełniać wymogi jakościowe, ekologiczne i społeczne.

statmt.org

Its purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.
Ich celem jest zakup towarów i usług przy najlepszym stosunku między ceną a jakością.

statmt.org

Dr Foster says the mortality rate is too high to occur by chance and is a warning sign of potential issues in the quality of care provided.

www.guardian.co.uk

The best of it was terrific, but the quality control was variable.

www.guardian.co.uk

"The quality of care is suffering, but there is nothing we can do about it.

www.guardian.co.uk

English officials have asked for reassurances about the water quality in the Commonwealth Games aquatics centre after reports that up to 15 swimmers on the England and Australian teams have a stomach virus potentially caused by water in Delhi's pools.

www.guardian.co.uk

And she wanted to give us some quality time together.
I chciała dać nam trochę czasu razem.

What is your quality, and where do you come from?
Jaka jest twoja specjalność i skąd przybywasz?

Remember what you said about quality time with your family?
Pamiętasz, co mówiłeś o czasie spędzanym z rodziną?

Maybe they were looking for a better quality of life.
Może szukały lepszego miejsca do życia.

I didn't know anything about the quality of his life there.
Ale nie wiedziałam niczego o tym, jak mu się tam żyło.

This is not a quality a man looks for in a woman.
A tego mężczyźni w kobietach nie lubią.

The sound isn't very good, but picture quality is better than I expected.
Dźwięk nie jest zbyt dobry, ale jakość obrazu jest wyższa niż myśleliśmy.

Let me tell you about that quality, if I might.
Jeśli można, coś panu o tej cesze powiem.

Maybe i s that little boy lost quality you give off.
Wydajesz się być małym zagubionym chłopcem.

Then when have kids, They don't spend no quality time with them.
A jak mają dzieci, to nie spędzają z nimi wystarczająco dużo czasu.

I just need a little quality time with man's real best friend.
Potrzebuję tylko trochę czasu z... prawdziwym przyjacielem człowieka.

Sure That is such a nice quality in a man.
Tak. - To taka dobra cecha u mężczyzny.

Your music's got a real special quality. And the kids are down with it.
Twój muzyka przyniosła rzeczywisty specjalną jakość. i dzieci są precz z to.

My girls are looking for a little quality alone time with their dad.
Moje dziewczynki chcą spędzić trochę czasu sam na sam z tatą.

You cannot then expect a high level of quality control.
Nie można więc oczekiwać wysokiego poziomu kontroli jakości.

When you're on top, people attack the quality of your product.
Kiedy jesteś na szczycie, ludzie atakują jakość twojego produktu.

You are right also in asking about the quality of the staff.
Ma pan rację pytając o jakość pracy osób u nas zatrudnionych.

Thank you again for the high quality of the debate.
Dziękuję jeszcze raz za wysoki poziom debaty.

For the moment, we do not have this type of quality information.
W chwili obecnej nie dysponujemy tego rodzaju wiarygodną informacją.

I believe that we take the same approach to these quality products.
Uważam, że mamy takie samo podejście do tych produktów o wysokiej jakości.

We should be there from the very beginning with our high quality products.
Powinniśmy oferować nasze wysokiej jakości produkty od samego początku na tych rynkach.

The third thing we would like to focus on is the quality of the budget.
Po trzecie, chciałbym skoncentrować się na kwestii jakości budżetu.

This is also very important if we want to speak about quality jobs.
Ma to też niezwykle ważne znaczenie dla dyskusji o jakości zatrudnienia.

We need better job quality and working conditions for all employees.
Musimy zagwarantować wszystkim pracownikom lepsze miejsca pracy i warunki pracy.

If the quality is bad, it won't be worth much.
Ale jeśli jakość jest kiepska nie będzie wiele warte.

In fact, you may never again have a guest of his quality.
W istocie, możesz już nigdy nie mieć gościa tego pokroju.

In the end, I think that's what is the central quality of his films.
Myślę, że to tak naprawdę jest główna zaleta jego filmów.

Oh, with this quality work, I know we'll come to an understanding.
Z tą jakością pracy, myślałem, że się zrozumieliśmy.

All these factors also have an impact on the quality of their family life.
Wszystkie te czynniki mają też wpływ na życie rodzinne kobiet.

He did sign it, despite the fact that very few changes were made in terms of quality.
Jednak podpisał, mimo że jeśli chodzi o jakość, wprowadzono niewiele zmian.

Now, you're tired and I need some quality alone time.
Dobra, jesteś zmęczony, a ja potrzebuję chwili dla siebie.

He said you only get six 'cause it's top quality.
Powiedział, że dostanę sześć, bo to najwyższa jakość.

Quality has been mentioned quite a few times today and I agree with you.
Kilkakrotnie w dniu dzisiejszym była mowa o jakości i podzielam państwa pogląd w tym względzie.

We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Oczywiście w każdym przypadku musimy wyważyć wszelkie działania podejmowane w zakresie kontroli jakości.

I voted for the report on the future of food quality policy.
Głosowałem za sprawozdaniem w sprawie przyszłości polityki jakości żywności.

What I spoke about was better working conditions and quality jobs.
Mówiłem o lepszych warunkach pracy i lepszych miejscach pracy.

That would raise the quality of the bank's activities yet more.
W ten sposób poprawi się jakość działalności EBI.

We must care for future generations and the quality of their education.
Musimy zadbać o przyszłe pokolenia i jakość ich wykształcenia.

I'm staying because I want to spend more quality time with my only son.
Zostaję dłużej tylko dlatego, że chcę spędzić z tobą więcej czasu, synu.

I was far less clear that the quality of the decisions on economic policy were as sound.
Mniej oczywista wydała mi się jakość decyzji dotyczących polityki gospodarczej.

However, they must be of high quality and have clear learning objectives.
Jednak staże muszą być wysokiej jakości i przynosić oczywiste korzyści edukacyjne.

As I said, the quality of the debate has been excellent.
Jak powiedziałem, debata była doskonała.

This is due to the difference in quality of economic policies over time.
Jest tak ze względu na różnicę jakości polityki gospodarczej w czasie.

I wanted to spend some quality time with my loving family.
Chciałem spędzić trochę czasu z moją kochającą rodziną.

The bad quality of the product or a low temperature.
Kiepska jakość produktu albo niska temperatura.

Her power over men is said to be of a singular quality.
Mówi się, że jej władza nad mężczyznami jest wyjątkową zdolnością.

Oh, sleep for about a week and then some quality vacation time.
Och, sen dla o tygodniu i wtedy jakiś raz wakacji jakości.

You will not just to drink on the streets of this quality.
Nie będzie na ulicy nic do picia tej jakości.

Before you take over the group, learn to appreciate product quality.
Zanim przejmiesz zespół, naucz się doceniać jakość. Dobrze.

I'm surprised you didn't notice a change in the quality of your picture.
Jestem zaskoczony, że nie zauważyłeś zmiany w jakości obrazu.