Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria biały ser z chudego mleka, kwark;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwark

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

kwA: kn Twarożek zrobiony z chudego mleka; kwark Quark is a type of low-fat curd cheese (Kwark to rodzaj chudego twarogu) - Student University College London (1999)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n fiz. kwark

Wordnet angielsko-polski


1. ( (physics) hypothetical truly fundamental particle in mesons and baryons
there are supposed to be six flavors of quarks (and their antiquarks), which come in pairs
each has an electric charge of +2/3 or -1/3
"quarks have not been observed directly but theoretical predictions based on their existence have been confirmed experimentally")
kwark


2. (fresh unripened cheese of a smooth texture made from pasteurized milk, a starter, and rennet)
twaróg, ser twarogowy: : synonim: quark cheese

Słownik techniczny angielsko-polski

kwark m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Even the neutrons and protons have smaller particles inside of them known as quarks.
Tu kończy się podejście konwencjonalne ~~~ i zaczyna teoria strun.

TED

The quarks are stuck together by other things called gluons.
Kwarki są utrzymywane razem przez gluony.

TED

The quarks, these pink things, are the things that make up protons and neutrons that make up the atomic nuclei in your body.
Kwarki, te różowe, składają się na protony i neutrony, które tworzą jądra atomów w waszych ciałach.

TED

And I was thinking about quarks and gluons and heavy ion collisions, and I was only 14 years old. ~~~ No, no, I wasn't 14 years old.
Myślałem o kwarkach i gluonach i zderzeniach ciężkich jonów już w wieku 14 lat. ~~~ Dobra, taki młody nie byłem.

TED

In about the first billionth of a second or so, the Higgs field kicked in, and the quarks and the gluons and the electrons that make us up got mass.
W około jednej bilionowej sekundy, pojawiło się pole Higgsa, i kwarki gluony i elektrony które nas tworzą, mają masę.

TED

Quark, I want you to save this program for me.
Quark, zapisz dla mnie ten program.

I guess the only one around here who isn't lucky is you, Quark.
Wydaje mi się, że jedyną osobą która jest nieszczęśliwa jesteś ty, Quark.

They're here to fight, not to get drunk in Quark's.
Mają walczyć, a nie upijać się u Quarka.

She's your mother, Quark and that makes you responsible.
Ona jest twoją matką, Quark i to czyni ciebie odpowiedzialnym.

Listen to me, Quark, because I'm only going to say this once.
Posłuchaj, co powiem, Quark, bo nie będę powtarzał.

But... what about all those rumors that Quark told me?
Ale... Co z tymi plotkami o których mówił mi Quark?

Mr Quark, I believe you're trying to take advantage of me.
Panie Quark, sądzę, że próbuje się pan na mnie wzbogacić.

What is the electrical charge of an up-type quark?
Jaki jest ładunek elektryczny kwarka górnego?

If he hates laughter, why doesn't he seek out his victims in Quark's?
Jeśli nienawidzi śmiechu, dlaczego nie szuka ofiar u Quarka lub w holokabinie?

But, Julian, those herbs taste like something that crawled out of Quark's ear.
Ale, Julian, te zioła smakują jak coś, co wypełzło z ucha Quarka.

Quark... if you're going to give me a hard time about this...
Quark... Jeśli zamierzać w związku z tym robić mi problemy...

Your mother is a rare jewel, Quark.
Twoja matka to rzadki skarb, Quark.

Oh, I am so hungry I could even eat Quark's food.
Jestem taka głodna że mogłabym nawet zjeść to, co serwuje Quark.

Quark, just get me my drink.
Quark, po prostu przynieś mi drinka.

So, how come you're still here, Quark?
Więc, dlaczego jeszcze tu jesteś, Quark?

Quark, I must say I find your newfound modesty very annoying.
Quark, muszę powiedzieć, że twoja skromność jest bardzo drażniąca.

That's right, Quark... my own personal financial assistant.
Zgadza się, Quark... moim osobistym asystentem finansowym.

That'll be Quark with the necklace.
To pewnie Quark z naszyjnikiem.

Quark may lend you the money, but remember Rule of Acquisition Number 111:
Quark może i ci pożyczy pieniądze, ale pamiętaj Zasadę Zaboru Numer 111:

So Quark stays with you. Right?
Zgodnie z umową Quark zostaje u ciebie.

Do I look happy, Quark?
Czy wyglądam na szczęśliwego, Quark?

Don't worry about me, Quark.
mnie się nie martw, Quark.

As far as Quark's concerned, she's going to Lamenda Prime for mineral samples.
o ile sam się nie dowiedział Oficjalnie leci na Lamenda po próbki minerałów.

This Idanian you were waiting for in Quark's...
Ten Idanian na którego czekałaś u Quarka...

That... and my salary from Quark's.
Tego... i mojej wypłaty od Quarka.

Hey, Quark. What's the quickest way to Tartaras V?
Więc Quark jaka jest najlepsza droga do Tartaras V?

You see, Quark, uh... your mother and I, uh... are in love.
Widzisz, Quark, uh... twoja matka i ja, uh... kochamy się.