Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) łączyć się przez radio, podawać przez radio, nadawać przez radio, kontaktować się przez radio;
radio sb sth - przesłać komuś przez radio coś, podać komuś przez radio coś;
radio to sb - łączyć się z kimś przez radio;
radio for help - wzywać pomoc przez radio;

(Adjective) radiowy;
radio station - (Noun) stacja radiowa, radiostacja;

(Noun) radio, radioodbiornik, radiostacja;
over radio - przez radio, drogą radiową;
radio cassette (recorder) - technika radiomagnetofon;
radio ham - amator(ka) radia, radioamator(ka);
on the radio - w radiu;
radio programme - program radiowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C radio, odbiornik (radiowy)
~ cassette (recorder) radiomagnetofon
~ ham amator radia, radioamator.vt
1.
(send by ~) nadawać przez radio.
2.
(contact by ~) kontaktować się przez radio.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

porozumiewać się drogą radiową
radio
radiowy
on the ~ w radio

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. radio 2. odbiornik radiowy v nadawać drogą radiową

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dotyczący promieniowania

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

w złożeniach oznacza związek z promieniowaniem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s radio
~ approach aids radiowe środki ułatwiające podejście do lądowania
~ beacon radiolatarnia
~ channel kanał radiowy
~ control kierowanie sygnałami radiowymi
~ deception zakłócanie radiowe
~ direction finding (skr. RDF) radionamierzanie, radiopelengacja
~ frequency identification (skr. RFID) identyfikacja częstotliwością radiową
~ fuze zapalnik radiowy
~ homing naprowadzanie za pośrednictwem sygnałów ra-diowych
~ location radiolokacja
~ navigation radionawigacja
~ operator radiooperator
~ range find-ing radiowy pomiar odległości
~ recognition rozpoznawanie radiowe
~ relay system sieć retransmisyjna (radioliniowa)
~ silence cisza radiowa
~ telegraphy radiotelegrafia
~ telephony radiotelefonia
~ transceiver odbiornik-nadajnik radiowy
~ transmitter nadajnik radiowy
vt nadawać przez radio

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADIOWY

NADAWCZY

DEPESZA RADIOWA

RADIOWY: PRZESŁAĆ DROGĄ RADIOWĄ

Wordnet angielsko-polski


1. (medium for communication)
radio, rozgłośnia, radiostacja, rozgłośnia radiowa, fale eteru
synonim: radiocommunication
synonim: wireless

2. (an electronic receiver that detects and demodulates and amplifies transmitted signals)
radio, radioodbiornik, odbiornik radiowy, radioaparat, aparat radiowy: : synonim: radio receiver
synonim: receiving set
synonim: radio set
synonim: tuner
synonim: wireless

Słownik internautów

radio
radiostacja

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

radio

Słownik audio-video Montevideo

radio, aparat radiowy
depesza radiowa
nadawać przez radio

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

radiofonia

radiotechnika

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. radios) -) łączn. radio
~, amateur - radio amatorskie
~, field - radio polowe
~, military - radio wojskowe
~, modulated frequency - radio o modulowanej częstotliwości
~, portable - radio przenośne
~, short wave - krótkofalówka, radio krótkofalowe
~, transistor - radio tranzystorowe

Słownik techniczny angielsko-polski

nadawać przez radio

radio n, odbiornik radiowy

Słownik częstych błędów

Patrz television / radio

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

President Chávez has closed down thirty radio stations and some television channels.
Prezydent Chávez zamknął trzydzieści rozgłośni radiowych i kilka kanałów telewizji.

statmt.org

Structures for the management of the European satellite radio navigation programmes (
Struktury zarządzania europejskimi programami radionawigacji satelitarnej (

statmt.org

These 1,:,4 million cellular radio masts, or base stations, consume a lot of energy.
Te 1,4 miliona masztów sieci komórkowych lub stacji bazowych pochłania wiele energii.

TED

I grew up with a radio in a car. ~~~ But now that's evolved into something else.
Dorastałem z radiem samochodowym teraz rozwinęło się coś zupełnie innego.

TED

Another major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
Inna poważna kwestia w tych negocjacjach dotyczy zarządzania częstotliwościami radiowymi.

statmt.org

Can we at least talk to them? On the radio?
Możemy porozmawiać z nimi przez radio?

The next day I hear the news on the radio.
Następnego dnia usłyszałem w radio o zabójstwie.

You were off radio, and we had to act quickly.
Nie było z panem kontaktu, a my musieliśmy działać szybko.

See if you can get anything on the car radio.
Sprawdź czy uda ci się złapać coś przez radio w samochodzie.

But what she was saying you don't hear on the radio.
Ale tego, co ona mówiła, nie puszczają w radio.

A radio play with the stuff I find in here?
Słuchowisko radiowe za pomocą rzeczy, które tu znajdę?

She got a call from him on the radio while we were talking!
Dostała od niego wezwanie przez radio, w trakcie naszej rozmowy!

It is enough to us in order to make work the radio.
Musimy dostać się do radia i użyć go.

No, we need to get to the control room, radio for help.
Musimy dostać się do sterowni, wezwać pomoc przez radio.

They say so much on the radio, you don't know what to believe.
Tyle rzeczy się słyszy, człowiek nie wie w co wierzyć.

Just go find that radio, and get us some help.
Tylko znajdź to radio i wezwij pomoc.

You set this up, just to get your radio back?
Ustawiłeś to, tylko po to, żeby odzyskać radio?

They don't have what I listen to on the radio.
W radiu nie ma tego czego słucham.

Haven't you got any radio news programs in this city?
Czy w tym mieście nie ma żadnych informacyjnych programów radiowych?

But we should wait for him at the radio station.
Powinniśmy czekać w stacji radiowej.

I sent her that idea for the children's radio series.
Wysłałem jej ten pomysł na cykl radiowy dla dzieci.

It's like the old stuff we used to do back in radio.
To jest podobne do twych starych zabaw z radiem.

But you in radio car 1 and 2 must go there right away.
Ale słychać Cię tylko w radiowozie nr 1 i 2 jedźcie tam natychmiast.

It was the first time his voice had ever been heard on radio.
Poraz pierwszy można było wtedy usłyszeć jego głos w radio.

I guess people really do listen to the radio at 4.00 in the morning.
Wiedziałem, że ludzie słuchają radia o 4 nad ranem.

Those were the last words, they had lost radio contact.
Cóż, to były ostatnie słowa. Stracili kontakt radiowy.

Is there any way we can turn that radio off?
Czy możemy w jakikolwiek sposób wyłączyć radio?

Why are they walking to the back of the radio car?
Dlaczego idą do tyłu radiowozu? Co to było?

Can you even explain to me how a radio works?
Potrafisz wyjaśnić, jak działa radio? Nie.

He will tell you that there never was such a radio.
Powie wam, źe radio nigdy nie istniało.

This is the only place I knew of that had a radio.
To jedyne miejsce, w którym mieli radio.

Hey, what if I was on the radio with you?
Hey, a co jeśli bym pracował w radio z tobą?

Do you have a normal radio in here for music?
Macie tu może radio, żeby posłuchać muzyki?

Well, will you tell him to put his radio back on, please?
Możesz mu powiedzieć, żeby założył z powrotem radio?

Nothing on the radio, either. I've been trying all morning.
Nic w radiu, either. próbuję każdego ranka.

He's been trying to find this radio station all morning.
Od rana próbuje znaleźć tę stację.

Since there is no radio under the bed, nobody comes up to my room.
Odkąd radio zniknęło spod łóżka, nikt nie zagląda do mojego pokoju.

For a time we tried to contact them by radio, but no response.
Próbowaliśmy skontaktować się z nimi przez radio, ale nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

All right, let the big guy know, and stay in radio contact.
Dajmy znać wielkoludowi, i pozostańmy w kontakcie radiowym.

Guy, I heard on the radio, that started a war.
Gaj, słyszałem w radiu, że zaczęła się wojna.

I will take over the radio station and read our statement.
Ja przejmuję radiostację i czytam nasze oświadczenie.

If anything happens, you can contact me on the radio.
Jeśli cokolwiek będzie się działo, możesz skontaktować się ze mną przez radio.

If you put that on the radio, people will listen to it!
Jeśli zamieścisz to na antenie, ludzie będą tego słuchać.

People who heard it on the radio, well, they thought I'd won.
Ludzie słuchający jej w radiu uważali, że ją wygrałem.

He was listening to the radio about an hour ago.
Około godzinę temu Filip słuchał radia.

Forget everything else you heard on the radio and all that.
Zapomnij o wszystkim innym, o czym usłyszałeś w radiu i o tym.

If you don't get this radio up, a billion people will die.
Jeśli nie naprawisz tego radia, zginie miliard ludzi.

We were all sitting around here, listening to the radio.
Siedzieliśmy tu w pokoju i słuchaliśmy radia.

The radio just said the medical team will be in this neighborhood by morning.
W radiu powiedzieli, że ekipa medyczna pojawi się w okolicy do rana.

You go to the library to listen to the radio?
Byłeś w bibliotece posłuchać radia?

Uh, something just happened to the radio in my car.
Coś się stało z radiem w moim samochodzie.

It takes years for a radio wave to get here.
Fala radiowa biegnie do nas wiele lat.

She was the time screaming, even talking to the radio.
Krzyczała bez przerwy, nawet mówiła do radia.

I do not like to radio, I'm on your site.
Nie lubię do radia, jestem na twoim miejscu.

We may be able to make radio contact now, sir.
Powinniśmy już móc się z nimi skontaktować przez radio, sir.