Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) poświęcić, poświęcać (się); ofiarować, ofiarowywać; religia złożyć / składać w ofierze, złożyć / składać ofiarę;
sacrifice sth for sb|sth - poświęcić / poświęcać coś dla kogoś|czegoś, wyrzec, wyrzekać się czegoś dla kogoś|czegoś;

(Noun) poświęcenie, wyrzeczenie; religia składanie ofiary; religia ofiara; gambit;
sacrifice of sth - religia ofiara z czegoś;
make a sacrifice of sth - poświęcić / poświęcać coś, wyrzec, wyrzekać się czegoś;
make sacrifices - ponieść / ponosić ofiary;
human sacrifice - religia ofiara z ludzi;
at the sacrifice of sth - kosztem czegoś;
at the sacrifice of sth - kosztem czegoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C (lit, fig, act of relig ~) poświęcenie
to make a ~ of sth poświęcać coś
we made ~s for our children poświęciliśmy się dla naszych dzieci, at the ~ of his health poświęcając zdrowie, at the ~ of one's principles poświęcając zasady
human ~ ofiara z ludzi.vt
1.
(lit, at altar) składać w ofierze.
2.
(give up, surrender) poświęcać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poświęcać, składać w ofierze
ofiara, poświęcenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

uderzenie piłki na zapole przez pałkarza (w baseballu)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s poświę-cenie
ofiara
vt poświęcać
ofiarować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n poświęcenie
ofiara
vt poświęcać
ofiarowywać, składać w ofierze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OFIARA

STRATA [HANDL.]

OFIARA: SKŁADAĆ W OFIERZE

POŚWIĘCAĆ COŚ CZEMUŚ

POŚWIĘCAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V składać w ofierze
V poświęcać
N ofiara
N poświęcenie

Słownik internautów

poświęcenie, ofiara

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

relig. ofiara

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyrzeczenie

Słownik religii angielsko-polski

ofiara f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ofiara; poświęcenie
~, bloody - ofiara krwawa, ofiara krwi
~, human - rel. ofiara z ludzi
~ of human life - ofiara (z) ludzkiego życia
~ of one's own life - ofiara (z) własnego życia
~ on the altar of one's country - ofiara złożona na ołtarzu ojczyzny
~, pre-battle - ofiara składana (bogom) przez bitwą
~, selfless - ofiara bezinteresowna
~, soldierly - poświęcenie żołnierskie, ofiara żołnierza
~, supreme - ofiara najwyższa, ofiara z życia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Gather my saints together unto me, Those that have made a covenant with me by sacrifice.
Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze.

Jesus Army

The choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
Wybieramy pomiędzy krótkotrwałym poświęceniem a załamaniem się zasobów.

statmt.org

Ladies and gentlemen, tell me, does Europe need such a sacrifice today?
Panie i panowie! Powiedzcie, czy Europa potrzebuje dziś takiego wyrzeczenia?

statmt.org

We do not want to sacrifice the old priorities in order to implement new ones.
Nie chcemy poświęcać starych priorytetów na rzecz realizacji nowych.

statmt.org

I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of Jehovah.
Tobie ofiarować będę ofiarę chwały, i imienia Pańskiego wzywać będę.

Jesus Army

New tax rules could mean the end of bargain bikes on the popular salary sacrifice scheme.

www.guardian.co.uk

What better way than to get a good education and qualify for a profession like teaching? As a means of escaping an impoverished background it sounds straightforward enough, and many parents sacrifice what little they have to try to ensure a better future for their children by educating them whatever the cost.

www.guardian.co.uk

Some have made the ultimate sacrifice to ensure this essential mission succeeds.

www.guardian.co.uk

"Because the Korean war ended where it began geographically, some used the phrase 'Die for a Tie' to describe the sacrifice of those who fought here," Obama said.

www.guardian.co.uk

We wanted to make sure you weren't the third sacrifice.
Chcieliśmy się upewnić, że nie będziesz trzecią ofiarą.

And do you think I should sacrifice myself from their lives?
Myślisz, że powinienem poświęcić siebie - dla ich życia?

We're not going to sacrifice anyone in the name of science.
Nie mamy zamiaru poświęcić nikogo na ołtarzu nauki. Zrozumiano?

A sacrifice must be made at each of the six points.
Ofiara musi zostać złożona w każdym z sześciu punktów.

You must sacrifice as well, and we will be together.
Ty również musisz się poświęcić. Będziemy razem.

You know, not many people would sacrifice so much for someone else.
Wiesz, niewiele osób poświęciłoby tak wiele dla kogoś innego.

So ask me again how much I would sacrifice for her.
Więc zapytaj jeszcze raz ile mogę dla niej poświęcić.

Going to need you to sacrifice one of your guys.
Będziesz musiał poświęcić jednego ze swoich ludzi.

My father says a man must sacrifice everything for his children.
Mój ojciec mawiał, że człowiek powinien poświęcić wszystko dla swoich dzieci.

Don't tell me you still want to sacrifice the lives of 21 people?
Nie mów mi, że nadal nie chcesz ocalić życia 21 ludzi?

Its from them the blood of human sacrifice must come.
To jest od nich krew ludzkiej ofiary musi nadejść.

Then why did you sacrifice me for a dead man?
Więc dlaczego poświęciłaś mnie dla zmarłej osoby?

I have to sacrifice our love for the greater good.
Muszę poświęcić naszą miłość dla większego dobra.

I must sacrifice my future for that of the people.
Muszę się poświęcić dla ludu.

And I can't ask you to make that kind of sacrifice.
Nie mogę cię prosić o to żebyś się poświęcał w ten sposób.

I could never ask someone to make that sacrifice for me.
Nie mogłabym nigdy poprosić kogokolwiek, by się dla mnie tak poświęcił.

We all make a little sacrifice for the greater good.
Wszyscy musimy się trochę poświęcić dla większego dobra.

But there is one more sacrifice we must make for her family.
Ale jeszcze jedno musisz poświęcić dla jej rodziny.

Isn't being here worth every sacrifice you have to make?
Czy bycie tu nie jest warte każdego poświęcenia, które jest konieczne?

Is it right to sacrifice others' children but not our own?
Mamy prawo poświęcać dzieci innych, a swoich nie?

Can't you sacrifice a little this time for your daughter?
Nie możesz poświęcić się jeszcze trochę dla naszej córki?

To stop it, the house needs a sacrifice of life, not death.
Aby zatrzymać proces, dom potrzebuje ofiary z istoty żywej, a nie martwej.

She was willing to sacrifice everything for him, even her life.
Była nawet gotowa poświęcić dla niego swoje życie.

Are you willing to sacrifice anything to get him back?
Czy jesteś skłonny poświęcić wszystko, aby go odzyskać?

Nobody should ever have to make the sacrifice you made today.
Nikt nigdy nie powinien poświęcać tyle, co ty dzisiaj.

Though, sometimes, you have to sacrifice a few to save the many.
Mimo wszystko, czasami trzeba poświęcić kilku aby ocalić wielu.

When have you had to sacrifice anything in your perfect little life?
Musiałeś coś poświęcić w swoim doskonałym życiu?

So he has to sacrifice himself to save the one true earth.
Musi się więc poświęcić, żeby uratować prawdziwą Ziemię.

I remember asking my father if he would sacrifice me, too.
Pamiętam jak pytałem ojca, czy by mnie tak poświęcił.

It was your decision to sacrifice yourself for the plan.
Sam podjąłeś decyzję o poświeceniu się dla planu.

Women willing to sacrifice themselves for the love of a man.
Widać gotowość do poświęcenia się dla miłości do mężczyzny.

I won't sacrifice our future to protect the life of one human.
Nie poświęcę przyszłości mojego narodu, aby chronić jednego człowieka.

I ask you: are we going to sacrifice this success?
Moje pytanie brzmi: czy poświęcimy ten sukces?

And a life was to be given,as if in sacrifice to an angry god.
A życie miało zostać oddane, zupełnie jak ofiara dla złego

Join me, and your life of sacrifice will be over.
Dołącz do mnie, a nastąpi koniec twojego życia pełnego poświęceń.

And for that cause I am willing to sacrifice myself.
I dla tego powodu jestem gotów się poświęcić.

What religion could ask of you to sacrifice your child?
Jaka wiara mogłaby żądać od ciebie poświęcenia swego dziecka?

Are you ready to sacrifice their lives for that kid?
Jesteś gotowy na poświęcenie... ich życia za życie tego chłopaka?

You believe that the loss of your will is too great a sacrifice.
Sądzisz, że utrata wolnej woli to zbyt duże poświęcenie.

I believe that you are willing to sacrifice your life.
Wierzę, że jest pan gotów poświęcić swe życie.

You must be prepared to sacrifice what most people call life.
Będziesz musiała poświęcić temu to, co inni nazywają życiem.

Five years ago, you never would have offered to sacrifice yourself for me.
Pięć lat temu nie zechciałabyś poświęcić się dla mnie.

We should not sacrifice the potential for research to private gain.
Nie powinniśmy poświęcać potencjału w zakresie badań na zyski prywatne.

But it requires a sacrifice you will not want to make.
Ale wymaga poświęcenia, na które nie będziesz chciała się zdobyć.

How could you sacrifice all those innocent people for me!
Jak mogłeś poświęcić dla mnie tych niewinnych ludzi!

I want to be free from a life of suffering and sacrifice.
Chcę się wyzwolić z życia pełnego poświęceń i cierpień.

I definitely learned a lot from my brother about sacrifice.
Dużo nauczyłem się od mojego brata o poświęceniu.

It might be worth the sacrifice to save the movie.
Może warto się poświęcić, żeby uratować film.

But your sacrifice will let an innocent child Live a full and happy life.
Ale twoje poświęcenie pozwoli niewinnemu dziecku żyć szczęśliwie pełnią życia.

A pleasure to meet a daughter who'd sacrifice so much for her father.
Miło poznać córkę, która poświęca tak dużo dla swojego ojca.