Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

balance
~ dodatnie active/positive balance
~ debetowe/ujemne debit/negative balance

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C (accounts) balance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr fin. balance
biz.
saldo dodatnie (ujemne) - active (adverse) balance

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

balance~ bankowe - bank balance~ debetowe - debit balance~ dodatnie - credit balance~ do przeniesienia - balance brought down/to be carried forward~ do uregulowania - balance due~ handlowe - balance of trade~ kasowe - cash in hand~ kliringowe - clearing balance~ konta - account balance~ końcowe - closing balance~ kredytowe - credit balance~ martwe - stagnant balance~ minusowe - debit balance~ na początek/koniec roku gospodarczego - opening/closing balance~ niewykazujące ruchu - idle balances~ nowe - new balance~ od ostatniej faktury - balance from the last invoice~ operacji kapitałowych - balance of capital operations~ pasywne - deficit balance~ płatności - balance of payments~ początkowe - opening balance~ poprzednie - previous balance~ potwierdzenie - receipt for the balance, balance statement~ pozycja - balance item~ przeniesione - balance brought forward~ rachunku - bank balance~ bieżącego - balance on the current account~ różnica między jedną stroną a drugą - difference of one side over another~ spłacić saldo konta - to pay the balance of the account~ sporządzić - to calculate the balance~ ujemne - debit balance~ ustalić - to strike the balance~ wymiany towarów i usług - balance of goods and services~ wymiany towarów przemysłowych - balance of trade for industrial goods~ z przeniesienia - balance brought forward

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

balance~ akredytywy balance of a letter of credit~ bankowe bank balance ~ bez pokrycia uncovered balance ~ bilansu płatniczego zabezpieczone należnościami terminowymi balances held on a covered basis ~ clearingowe clearing balance~ debetowe debit balance~ do przeniesienia balance carried down, balance c/d~ do zapłaty unpaid balance~ docelowe target balance~ dodatnie active balance ~ dodatnie bilansu handlowego surplus of the balance of trade~ dodatnie bilansu płatniczego surplus of the balance of payments ~ faktyczne actual balance ~ gotówkowe cash balance~ kompensacyjne compensation balance, reciprocal balance~ końcowe środków pieniężnych closing cash~ konta account balance~ kontrolne counter balance ~ kredytowe credit balance ~ księgowe book balance ~ linii kredytowej credit line balance~ maksymalne maximum balance~ minimalne minimum balance ~ na czyjąś korzyść balance to sb's favour ~ na dzień balance as at ~ na naszą korzyść balance to your debit~ na waszą korzyść balance to your credit ~ netto net balance ~ netto w banku net bank position ~ nieobciążone unencumbered balance~ niezapłacone unpaid balance ~ odsetek balance of interest~ płynności liquidity balance~ początkowe initial balance ~ początkowe należności opening receivables ~ początkowe zobowiązań opening payables ~ podstawowe primary balance ~ rachunku balance of the account ~ rachunku bieżącego current account balance ~ rozliczeniowe clearing balance ~ rozrachunkowe settlement balance~ spodziewane anticipated balance~ ujemne debit balance ~ ujemne bilansu handlowego deficit of the balance of trade ~ ujemne bilansu płatniczego deficit of the balance of payments ~ w banku centralnym balance eith central bank~ w rozliczeniach międzybankowych interbank balance ~ według wyciągu bankowego balance per statement~ wyrównawcze compensating balance~ z przeniesienia balance carried forward ~ zamknięcia closing balance~ zapasów inventory balance ~ zatrzymanych zysków balance of retained earnings ~ zmian należności płatniczych balance on liquidity basis ~ zysków profit balancerachunek wykazujący ~ debetowe debtor accountrachunek wykazujący ~ kredytowe creditor accountweksel per ~ balance bill

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n balance ~a bilansu płatniczego zabezpieczone należnościami terminowymi balances held on a covered basis ~o akredytywy balance of a letter of credit ~o bankowe balance, bank balance ~o bez pokrycia uncovered balance ~o bezsporne unclaimed balance ~o bilansu płatniczego zabezpieczone należnościami terminowymi balances held on a covered basis ~o clearingowe clearing balance ~o debetowe debit balance ~o debetowe i kredytowe debit and credit ~o do przeniesienia balance carried down, balance cd ~o do zapłaty unpaid balance ~o docelowe target balance ~o dodatnie credit balance ~o dodatnie bilansu handlowego foreign trade surplus, surplus of the balance of trade, excess of export trade, excess of exports ~o dodatnie bilansu płatniczego international payments surplus, surplus of the balance of payments ~o dolarowe dollar balance ~o faktyczne actual balance ~o gotówkowe cash balance ~o konta account balance ~o kontrolne counter balance ~o końcowe closing balance ~o końcowe poprzedniego okresu rozrachunkowego previous balance ~o końcowe środków pieniężnych closing cash ~o kredytowe credit balance ~o księgowe book balance ~o Ma credit balance ~o minimalne minimum balance ~o na czyjąś korzyść balance to sb’s favour ~o na dzień balance as at ~o na naszą korzyść balance to our debit ~o na waszą korzyść balance to your credit ~o należne na dzień … balance due by … ~o należności od instytucji finansowych balance of receivables from financial institutions ~o netto net balance ~o nieobciążone unencumbered balance ~o niezapłacone unpaid balance ~o po przekształceniu restated balance ~o początkowe initial balance ~o początkowe należności opening receivables ~o początkowe zobowiązań opening payables ~o podstawowe primary balance ~o pozycji niewidzialnych w bilansie płatniczym balance of invisibles ~o rachunku bank balance ~o rachunku bieżącego current account balance ~o rozliczeniowe clearing balance ~o rozrachunkowe settlement balance ~o spodziewane anticipated balance ~o ujemne debit balance ~o ujemne bilansu handlowego deficit of the balance of trade ~o ujemne bilansu płatniczego international payments deficit, deficit of the balance of payments ~o w banku centralnym balance eith central bank ~o w ciężar naszego rachunku balance to our debit ~o w rozliczeniach międzybankowych interbank balance ~o według wyciągu bankowego balance per statement ~o Winien debit balance ~o z przeniesienia balance brought down, balance carried forward ~o zamknięcia closing balance ~o zapasów inventory balance ~o zatrzymanych zysków balance of retained earnings ~o zmian należności płatniczych balance on liquidity basis rachunek wykazujący ~o debetowe debtor account rachunek wykazujący ~o kredytowe creditor account weksel per ~o balance bill zapłata ~a payment of the balance mieć ~o debetowe na rachunku bankowym w wysokości ... be overdrawn at the bank to the extent of ... ograniczać ~o to restrict a balance przenieść ~o na nowy rachunek to bring forward the balance to the new account, to carry forward the balance to the new account uaktualnić ~o to update a balance wykazywać ~o to show a balance wyprowadzić ~o to strike the balance zamknąć ~em to close with a balance

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BALANCE

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

amount of balance, balance

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bottom line