Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) przyroda spłodzić, być ojcem;

(Noun) przyroda ojciec, przodek; Wasza Królewska Wysokość;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(stallion etc.) ojciec.
2.
(Your Majesty) Najjaśniejszy Panie.vt płodzić
~d by spłodzony przez

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przest.) (s) płodzić
ojciec

Nowoczesny słownik języka angielskiego

ojciec, samiec rozpłodowy, przodek
spłodzić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

acan

Panie

reproduktor

waćpan

asan

ojciec

Najjaśniejszy Panie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OJCIEC RODU

ROZPŁODNIK [ROLN.]

PŁODZIĆ

Wordnet angielsko-polski

(the founder of a family
"keep the faith of our forefathers")
praojciec
synonim: forefather
synonim: father

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

spłodzić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nicholls, author of a book on Lonesome George, said the Gal??pagos's most famous bachelor may yet sire an heir.

www.guardian.co.uk

Sire, we do not know if your brother is dead.
Panie, nie wiemy, czy twój brat nie żyje.

Sire, I should not leave your side at a time like this.
Sir, nie powinnam zostawiać cię samego w takim momencie.

The thing to do, sire, is to play for time.
Rzeczą do zrobienia, panie, jest gra na czas.

If it makes any difference, sire, I didn't agree with him.
Jeśli to zrobi jakąś różnicę, panie, to ja się z nim nie zgadzam.

Thank you sire, may I have your credit card number?
Dziękuję panu, mogę prosić o numer pańskiej karty kredytowej?

Yes, sire, but I feel your life is in danger.
Tak, panie, ale ja obawiam się, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie.

I think he is capable of much more than you imagine, Sire.
Myślę, że jest znacznie zdolniejszy niż sobie wyobrażasz Panie.

I do not know, Sire, but it is a great honor.
Nie wiem, ale to wielki zaszczyt.

Did you intend to say that my father didn't sire me?
Rani... Czy miałeś zamiar powiedzieć, że ojciec nie spłodził mnie?

Excuse me, Sire, but there is nothing natural about it.
Wybacz mi panie, ale nie ma w tym nic naturalnego.

Ironic, since you, my sire, are the one who had me turn them off.
Co za ironia, odkąd ty, moja więź, jesteś jedynym, który kazał mi je wyłączyć.

Well, he has to sire his child between 11: 00 and midnight tomorrow night.
Musi spłodzić dziecko jutro, między 23:00 a północą.

Sire! How can we trust the word of a pagan?
Panie, jak możemy zaufać słowom poganina?

Wherever you go, Sire, we shall be at your side.
Gdziekolwiek pójdziesz, Sire, powinniśmy być u twego boku.

Sire, I implore you to come back with me now.
Błagam cię, wróć ze mną. Od tej kobiety bije obłęd.

Sire, this will be the first expedition of our Prince.
Panie? To będzie pierwsza wyprawa księcia mogę mu towarzyszyć?

Your father must’ve been up to no good to sire you
Twój ojciec nie przydał się nawet do tego, żeby cię spłodzić.

A man who cannot sire a son, and then a cuckold?
Mężczyzna, który nie potrafi spłodzić syna i w dodatku rogacz?

But this need not be a serious problem, sire.
Ależ ta niedogodność nie jest poważnym problemem, panie.

Sire, this is a matter of life and death.
Panie, to sprawa życia i śmierci.

Well, sire, there are more ways than one to peel a banana.
Dobrze, panie, jest znacznie więcej sposobów niż jeden, by obrać banana.

I am skilled in the arts of war and military tactics, sire.
Znam się na sztuce wojny... i taktyce militarnej, panie.

But we can protect them here, sire, in Camelot itself.
Ale możemy bronić ich tutaj, Panie, w samym Camelocie.

Sire, you have a chance to unify your subjects high and low.
Panie, masz szansę, by zjednoczyć wszystkie stany, i wysokie i niskie.

Sire, if you go any further, you will be killed.
Sire, jeżeli posuniesz się dalej, zostaniesz zabity.

Sire, if you remember, we did finally incline to Italian.
O ile pamiętam, zdecydowaliśmy się na włoski.

You went off to the Appalachians to break my sire bond.
Wybrałeś się w te góry żeby zerwać ze mną więź.

Sire, you can't imagine how happy I am to see you today.
Nie wyobrażasz sobie, jak szczęśliwy jestem widząc cię dzisiaj. Musielismy się spotkać, Riz Raizada.

Excuse me, sire, but there's a very urgent message from York.
Proszę wybaczyć, panie, ale nadeszła bardzo pilna wiadomość z Yorku.

Because, sire, the Disir saw fit to give you this.
Panie, Disir uznały, że muszą ci to dać.

We need a spell that could break a vampire sire bond.
Potrzebne nam zaklęcie, które pomoże złamać wampirzą więź.

It is true, sire, the tincture should not be taken for an extended period.
To prawda, panie, nalewka nie może być przyjmowana przez zbyt długi okres.

Perhaps, sire, you should invite them to eat first.
Być może, panie, powinieneś ich najpierw zaprosić na ucztę.

I bow to your knowledge of the ladies, Sire.
Chylę czoła przed twą znajomością kobiet, panie.

Sire, the clouds, were they a blessing or a curse?
Tak więc, chmury, okazały się błogosławieństwem czy przekleństwem?

He gives them what he takes. So, well, sire, they love him.
Daje im wszystko, co zrabuje... i, cóż, panie, lud go kocha.

Tomorrow, we fight in your name, Sire, for freedom and justice in this land.
Jutro będziemy panie walczyć w twoim imieniu. za wolność i sprawiedliwość na tej ziemi.

When you turn a human into a vampire, it's you sire them.
Kiedy zmieniacie ludzi w wampiry, to wy ich stwarzacie.

Iife can be sustained for weeks, even in the deep desert, sire.
Dobrze działający fremeński filtrfrak może podtrzymywać życie przez tygodnie, nawet daleko na pustyni.

And which of them would become High King, sire?
Który z nich zostałby królem?

To be invited to her birthday reception is truly an honor, Sire.
Zaproszenie na jej urodziny to prawdziwy honor, panie.

But getting back to my next question, sire.
Ale przejdźmy do kolejnego pytania.

Be assured, sire. The second drawbridge is much stronger than the first.
Bądź pewny, panie, drugi most jest mocniejszy niż pierwszy.

Will you stay for dinner with us, Sire?
Czy zostaniesz na obiad z nami, Panie?

Strange as it may be, sire, we are taught it too.
Może to dziwne, Panie, ale my również tego uczymy.

Sire, nothing could be further from my mind!
Panie, żadna myśl nie mogłaby być dalej od mojego umysłu!

But Sire! Only those of noble blood may take part in the tournaments!
Ale panie, tylko mężczyznom szlachetnej krwi, wolno brać udział w turnieju!

It was a terrible tragedy, Sire, but it made you king.
To była straszna tragedia, Sire, ale uczyniła cię królem.

Miraz's army will not be far behind us, sire.
Armia Miraza nie może być daleko, panie.

Sire, I know we can win this battle.
Panie, wiem, że możemy wygrać tę bitwę.