Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pl tableaux [`tab*l7u] , -aus [`tabl7uz]
vivid picture) żywy obraz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(vivant) obraz z historii/legendy itp., żywy obraz, moment napięcia, znieruchomienie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

vivant
lm tableaux vivants żywy obraz, napięcie, znieruchomienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

obrazek

scenka

żywy obraz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRAZ: ŻYWY OBRAZ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

żywy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In large-scale tableaux and changing stylistic forms, Perceval presented terrors, horrors and passions, free of all moralising interpretation.
W pełnych rozmachu scenach, posługując się zmiennymi formami stylowymi, Perceval ukazał koszmar, zgrozę i cierpienie w sposób całkowicie wolny od moralizatorskiego wydźwięku.

Goethe Institut

Late yesterday evening tableau Software, a company which published data visualisations, pulled one of its images picturing the WikiLeaks diplomatic cables at the request of Senator Lieberman.

www.guardian.co.uk

Who knows how they'll bring it to life in the next tableau?
Kto wie, jak ją przedstawi w następnym tableau? Posłuchajcie.

How did you get a table at Tableau?
Jak zdobyłeś stolik w Tableau?

Now based on this, I'm thinking that Travis has already completed tableau number seven.
Na podstawie tego sądzę, że Travis już ukończył tableau numer siedem.

So that it is really impossible to err in arranging the tableau vivant.
Tak więc, naprawdę niemożliwym jest popełnić błąd w aranżowaniu żywego obrazu.

Here. Fellas, enjoy this, and enjoy our reservation at Tableau.
Dalej, chłopcy, wsiadajcie i cieszcie się naszą rezerwacją w Tableau.

She was in that tableau that Gellar staged at the University of Tallahassee.
Była w tableau Gellara, które wystawiono na Uniwersytecie Tallahassee.

The European Union comprises a tableau of different nations, cultures, opinions and beliefs which, in the current social and political climate, must be represented uniformly and supported equally in legislative forums, whether national or European.
Unia Europejska składa się z mozaiki rozmaitych narodów, kultur, opinii i przekonań, które w obecnym klimacie społecznym i politycznym muszą posiadać zgodną z jednolitymi regułami reprezentację i otrzymywać jednakowe wsparcie na forach prawodawczych - krajowych lub europejskich.