Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dotyk, takt, wyczucie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (diplomacy) takt

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

takt, wyczucie

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

oględność f, takt m

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n takt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DELIKATNOŚĆ

TAKTOWNOŚĆ

DYPLOMACJA

Słownik internautów

takt

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

takt
taktowność

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
Musi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.

statmt.org

What I do not like is the lack of tact shown at the appearance of the delegation in Prague Castle.
Nie podoba mi się jednak brak taktu okazany podczas wizyty delegacji na zamku na Hradczanach.

statmt.org

I feel that you should be very careful and tactful with how you make your announcements on this.
W moim odczuciu powinien pan być bardzo ostrożny i taktowny w sposobie zapowiedzi w takich sprawach.

statmt.org

It was finally issued by the Spanish Presidency, which has demonstrated exceptional tact and perseverance.
Zostało ono w końcu ogłoszone przez prezydencję hiszpańską, która wykazała się wyjątkowym taktem i wytrwałością.

statmt.org

How can I put this tactfully?
Nie wiem jak to wszystko rozegrać?

OpenSubtitles

There is a general social superstition against speculating about someone's death: for this reason, the media proceed with great care and tact in making pre-recorded obituaries of celebrities.

www.guardian.co.uk

Cause you're such a model of tact and compassion.
Bo taki z ciebie wzorzec taktu i współczucia.

And when did I display any lack of tact?
A kiedy to wykazałam brak taktu?

He has to use maximum political tact in order to achieve unanimity.
Musi on wykazać się największym taktem politycznym, by uzyskać jednomyślność.

You think there's a reason you never made it?' No tact.
Nie uważasz, że jest jakiś powód, dla którego nigdy ci się nie udało?

If we are to be successful, this will need to be handled with tact.
Jeśli ma się nam powieść, musimy działać z taktem.

Don't you think you fellas could try a little tact?
Tak, czy nie moglibyście zachować trochę taktu?

But we have to propose it with tact.
Ale musimy rozegrać to z taktem.

I love sensitivity and tact in a man!
W mężczyźnie kocham czułość i takt!

She was clearly ashamed of your lack of tact, yours and Grandpa's.
Była wyraźnie zawstydzona twoim brakiem taktu, twoim i dziadka.

Tact is for the boardroom, not the bedroom.
Takt jest dobry w sali konferencyjnej, nie w sypialni.

Tact is just not saying true stuff.
Takt to jest niemówienie prawdy.

I do not require lectures on tact.
Nie potrzebuję wykładów na temat taktu.

It looks like Sgt Tact and you're friends, right?
Wygląda na to, Sierżant Takta i ty jesteście przyjaciółmi, prawda?

Cordelia, have you ever heard of tact?
Cordelia, czy kiedykolwiek usłyszałaś o takcie?

I managed it, but it required considerable tact.
Udało mi się, lecz wymagało to olbrzymiego taktu.

Tact is a quality I despise.
Gardzę czymś takim jak takt.

You want tact, call a tactician.
Chcesz taktu, dzwoń do taktyka.

That's what I call tact!
To się nazywa takt!

City kids-- they got no tact.
Dzieciaki z miasta-- nie mają taktu.

And tact, apparently.
I taktu, najwyraźniej.

Jesus, Mom, show some tact.
Jezu, mamo, pokaż trochę taktu.

I would exercise a little tact, Mr. Frye.
Na pana miejscu poćwiczyłbym nieco takt, pani Frye.

What I do not like is the lack of tact shown at the appearance of the delegation in Prague Castle.
Nie podoba mi się jednak brak taktu okazany podczas wizyty delegacji na zamku na Hradczanach.

Her tact, her charm, her slightly sad but infinitely gracious air delighted the clientele.
Jej takt, jej wdzięk, jej lekko smutny, ale nieskończenie wdzięczny wygląd przyciągał klientów.

Williams, com sync pac ram set 92-H tact op spec patty-wack.
Williams, com sync pac ram set 92-H tact op spec pasztecik.

It's about tact and sensitivities
Tu chodzi o takt i wyczucie.

Unfortunately for you, we aren't tested on tact or good manners... ...so I apologize.
Niestety nie sprawdzają nas pod kątem dobrych manier czy taktowności... ...za co przepraszam.

I would like to stress the importance of the contribution by Mrs Barsi-Pataky, whose expertise and diplomatic tact helped to negotiate the renewed referral.
Chciałbym podkreślić znaczenie wkładu pani Barsi-Pataky, której specjalistyczna wiedza i takt dyplomatyczny pomogły w negocjacjach nad wznowionym projektem.

However, these issues must be approached with tact and understanding, without any recriminations, simply looking ahead to the future and taking into account the interests of citizens on both sides.
Problemami tymi trzeba się jednak zająć z taktem i zrozumieniem, nie obwiniać się nawzajem, ale po prostu patrzyć w przyszłość i dbając o interesy obywateli obu stron.