Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika urządzenie nawijające, zainteresowanie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zainteresowanie

Nowoczesny słownik języka angielskiego

popyt, zainteresowanie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n popyt

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

popyt

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In my view, the Commission has been somewhat cautious in taking up this approach.
Moim zdaniem Komisja działała dość ostrożnie, decydując się na takie podejście.

statmt.org

It is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.

statmt.org

I call on the Swedish Presidency to take up my challenge and deal with this problem.
Wzywam prezydencję szwedzką, aby podjęła moje wyzwanie i zajęła się tym problemem.

statmt.org

They asked him, Who is the man that said unto thee, Take up [thy bed], and walk?
I pytali go: Któryż jest ten człowiek, co ci powiedział: Weźmij łoże twoje, a chodź?

Jesus Army

We must increase the take-up rate of the Structural Funds.
Musimy zwiększyć stopę przyswajania funduszy strukturalnych.

So the question is this: why this low take-up rate in Greece?
A zatem pytanie brzmi, dlaczego w Grecji odnotowano tak niski wskaźnik wykorzystania?

Please could you explain to us, Commissioner, how Greece can increase take-up?
Panie komisarzu! Czy może nam pan wyjaśnić, w jaki sposób Grecja ma zwiększyć absorpcję?

It is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.

In my own country, there is something like a 16% take-up, and it affects small enterprises in rural areas, particularly where I come from.
W moim rodzinnym kraju, około 16% i wpływa to na małe przedsiębiorstwa w obszarach wiejskich, szczególnie skąd pochodzę.

Just one example: in 2002, we had health care take-up support of around 7% of the population; it is now at 85% in 2009.
Jeden tylko przykład: w 2002 roku dostęp do opieki medycznej miało około 7 % ludności, teraz, w 2009 roku, ten odsetek wynosi 85 %.

Across Europe there is a 19% take-up.
W Europie wykorzystanie funduszy sięga 19%.

The Commission is aware of the habitually slower take-up at the beginning of a programming period.
Komisja wie o ciągle powtarzającym się, słabszym wykorzystywaniu funduszy na początku okresu programowania.

For instance, my country's construction sector would recover more quickly if the take-up of EU aid was improved.
Na przykład, sektor budownictwa w moim kraju podniósłby się szybciej, gdyby nastąpiła poprawa w zakresie uruchamiania pomocy UE.

I think it is right that we should try and improve the take-up of EMAS, because otherwise its impact is going to remain limited.
Myślę, że słuszne jest, abyśmy postarali się poprawić poziom uczestnictwa w EMAS, gdyż w przeciwnym razie jego wpływ pozostanie ograniczony.

What is the rate of implementation of the projects and what is the take-up rate of the appropriations concerned?
W jakim stopniu zrealizowano projekty i wykorzystano odpowiednie środki?

In my view, the directive would accelerate the take-up of cleaner and more efficient vehicles, while creating a market dynamic in favour of such vehicles.
Uważam, że dyrektywa może przyspieszyć rosnący popyt na bardziej ekologiczne i energooszczędne pojazdy, zwiększając tym samym dynamikę rynku na rzecz takich pojazdów.

At the same time, two programmes funded by the European Union through the National Strategic Reference Framework have take-up rates of 1.9 and 3.2.
Jednocześnie wskaźniki wykorzystania dla dwóch programów finansowanych przez Unię Europejską z narodowych strategicznych ram odniesienia odnotowano kształtują się na poziomie 1,9 i 3,2 %.

It was also found that there was a lower take-up of fishing opportunities by long-liners, which led to a reduction in this segment in the current report.
Stwierdzono również, że wykorzystanie uprawnień do połowów było mniejsze w przypadku taklowców powierzchniowych, co spowodowało wskazane w obecnym sprawozdaniu zmniejszenie uprawnień w tym segmencie.

The poor state of funding can be seen, inter alia, in the take-up of the risk-sharing finance facility (RSFF).
Słaby stan finansowania widać między innymi w wykorzystaniu mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF).

Finally, the simplification achieved by harmonising rules at all programming levels will facilitate the participation of small agencies in cohesion policy programmes and improve the take-up of funds.
Wreszcie uproszczenie uzyskane dzięki ujednoliceniu zasad na wszystkich szczeblach programowania ułatwi uczestniczenie małych agencji w programach polityki spójności i poprawi absorpcję funduszy.

Our report on the implementation of the environmental liability directive shows a rather slow take-up of the financial security instruments to cover for liabilities, and this is the case in Ajka.
W naszym sprawozdaniu w sprawie wdrażania dyrektywy o odpowiedzialności za środowisko pokazujemy dość powolne wprowadzanie instrumentów zabezpieczenia finansowego na pokrycie zobowiązań finansowych, i tak dzieje się w przypadku Ajki.

The relatively poor take-up of funds for infrastructure and the environment has given rise to the need for a review of the tools which offer encouragement to begin projects in this area.
Relatywnie słabe wykorzystanie środków na infrastrukturę i środowisko stwarza potrzebę dokonania przeglądu narzędzi zachęcających do podejmowania projektów w tym obszarze.

(FR) Mr President, Commissioner, many of my fellow Members have pointed out, even just now, the inadequate take-up of budgets, particularly where the Structural Funds are concerned.
(FR) Panie przewodniczący, pani komisarz! Wielu z posłów podkreślało, nawet teraz, nieadekwatny system wykorzystania budżetu, szczególnie jeśli chodzi o fundusze strukturalne.

Meanwhile, there should be an investigation into the reason why there is a low level of take-up for the ERDF and ESF cohesion funds in the new Member States.
Jednocześnie należy zbadać przyczyny niższego poziomu wydatkowania funduszu spójności EFRR i EFS w nowych państwach członkowskich.

What is the take-up rate for funds from the Cohesion Fund, the Operational Fund for the Environment and the Regional Operational Programmes for wastewater treatment plants in Greece?
Jaki jest współczynnik wykorzystywania funduszy z Funduszu Spójności, Funduszu Operacyjnego dla Ochrony Środowiska i regionalnych programów operacyjnych na oczyszczalnie ścieków w Grecji?

Finally, it is worth emphasising that 2006 is the last year of the Berlin Agenda (2000-2006 financial perspective), so this should be a budget year that features a good take-up of EU money.
Na koniec warto podkreślić, że rok 2006 to ostatni rok agendy berlińskiej (perspektywy finansowej 2000-2006), dlatego powinien być to rok budżetowy charakteryzujący się dobrym wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Research conducted in Poland to identify barriers to the take-up of structural funds has shown that the two main obstacles are the lack of comprehensive information and the bureaucratic system of applying for EU funds and accounting for their use.
Z przeprowadzonego w Polsce badania mającego na celu zidentyfikowanie barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych wynika, że dwiema głównymi przeszkodami są: brak systemowej informacji oraz biurokratyczny system aplikowania i rozliczania środków unijnych.

Member of the Commission. - It is in its European Economic Recovery Plan - which has, by the way, been endorsed by Parliament and the Council - that the Commission supports the promotion of the rapid take-up of green products.
komisarz. - Europejski plan naprawy gospodarczej, który - nawiasem mówiąc - został poparty przez Parlament i Radę, przewiduje wspieranie przez Komisję promowania natychmiastowego wykorzystania produktów ekologicznych.

We have made very concrete proposals on energy efficiency, on the rapid take-up of green products, on developing clean technologies for cars and construction, precisely because we want to highlight one point: what we are proposing to Member States is not spending just for the sake of spending.
Przygotowaliśmy bardzo konkretne wnioski w sprawie efektywności energetycznej, szybkiego poruszenia tematu produktów ekologicznych, rozwoju czystych technologii w odniesieniu do samochodów i budowy, przede wszystkim dlatego, że chcemy podkreślić jedno: nie proponujemy państwom członkowskim wydatków ponoszonych tylko dla samych wydatków.