Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) finanse przejęcie, zajęcie, przewrót, zagarnięcie;
leverage takeover - finanse przejęcie lewarowane; przejęcie z wykorzystaniem dźwigni finansowej;
takeover bid - finanse oferta przejęcia firmy;
hostile takeover - biznes wrogie przejęcie;
friendly takeover - finanse przejęcie przyjazne;
reverse takeover - (Noun) finanse przejęcie odwrotne; finanse przejęcie większej firmy przez mniejszą;
friendly takeover - finanse przejęcie przyjazne;
reverse takeover - (Noun) finanse przejęcie odwrotne; finanse przejęcie większej firmy przez mniejszą;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

przejęcie, przewrót, zagarnięcie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n przejęcietakeover bid oferta przejęcia firmyfriendly takeover przyjazne przejęciehostile takeover wrogie przejęcieleveraged takeover przejęcie lewarowanereverse takeover przejęcie odwrotne

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

przejęcie n

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przejęcie
zajęcie (terenu)
polit. przewrót

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

przejęcie
przewrót

Wordnet angielsko-polski


1. (a change by sale or merger in the controlling interest of a corporation)
przejęcie


2. (a sudden and decisive change of government illegally or by force)
pucz, zamach stanu: : synonim: coup d'etat
synonim: coup
synonim: putsch

Słownik internautów

przejęcie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

przejęta firma (przez inną), wykupiona firma (przez inną)
przejęcie firmy, wykupienie firmy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

One of them is the question of the illegal takeover of companies by Ukrainian partners.
Jednym z nich jest kwestia nielegalnego przejmowania firm przez ukraińskich wspólników.

statmt.org

Debts from the takeover are affecting the workforce, they are affecting the enterprise.
Zadłużenie z procesu przejęcia wpływa na pracowników, którzy z kolei mają wpływ na kondycję firmy.

statmt.org

Instead, it leans towards complete nannying of the parents and a state takeover of child-rearing.
Sprzyja ono natomiast całkowitemu wyręczaniu rodziców i przejęciu przez państwo wychowania dzieci.

statmt.org

The final EU superstate takeover by stealth will be a taxpayers' sleepwalk into Europe.
Ostatnim etapem skrytego przejmowania władzy przez UE będzie lunatyczny pochód podatników do Europy.

statmt.org

Subject: Sale of the Hellenic Telecommunications Organisation (OTE) and refusal to make a public takeover bid
Dotyczy: sprzedaży greckiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (OTE) i odrzucenia publicznej oferty przejęcia

statmt.org

So, what's the problem with this whole takeover that I'm not seeing?
Zatem. Jaki jest problem z tym przewrotem?

I wouldn't be surprised if he announces another big takeover today.
Nie zdziwię się, jak ogłosi dziś kolejne przejęcie.

Yeah, I'll get the takeover analysis to you this afternoon ready for the announcement.
Po południu przyniosę ci analizę przejęcia gotową na ogłoszenie.

You want to takeover us with your small troops.
Chcesz nas podbić z tym małym oddziałem.

It means that the company is ripe for a hostile takeover!
To oznacza, że firma dojrzała, aby ją ktoś przejął!

I'm not going to stand for losing this takeover.
Nie dopuszczę do przegranej przy tym przejęciu.

Now, he avoided two takeover attempts, But he's running scared.
Uniknął dwóch prób przejęcia, ale zaczyna się bać.

This takeover is completely unwarranted, and I won't help you justify it.
Ta reorganizacja jest całkowicie nieuzasadniona i ja wam w tym nie pomogę.

Our takeover bid will be a complete surprise. And a crushing victory.
Nasza propozycja przejęcia będzie wielką niespodzianką i zwycięstwem.

She says this is a typical Chinese gang takeover.
Mówi, że to normalne przejęcie mienia przez chiński gang.

And I'm not sure if I'm going to be here after the takeover.
Nie jestem pewien, czy będę tutaj po tym, jak przejmie firmę.

In short, the New World Order is a global corporate takeover.
W skrócie, Nowy Porządek Świata jest globalnym, korporacyjnym przejęciem władzy.

This operation's about to have a hostile takeover.
Te czyny które mają mieć wrogie przejęcie.

Having said that, our actions must also take into account the illegal takeover of the Gaza Strip.
Mając to na uwadze, nasze działania muszą także uwzględnić bezprawne przejęcie Strefy Gazy.

With a suspension of payments, a takeover of the bank may be envisaged.
W przypadku zawieszenia płatności można przewidzieć przejęcie banku.

I wanna know what's happening with his takeover bid.
Chcę wiedzieć, co się dzieje z jego ofertą.

Delightful. Well, before the fascist takeover, we need to find Echo.
Przed tym faszystowskim przejęciem musimy znaleźć Echo.

There is a hairsbreadth between friendly offer... and hostile takeover.
Jest mała różnica między przyjazną fuzją a wrogim przejęciem.

As a businessman, takeover talk is common.
Jako biznesmen, Dyskusja przejęcie jest powszechne.

One of them is the question of the illegal takeover of companies by Ukrainian partners.
Jednym z nich jest kwestia nielegalnego przejmowania firm przez ukraińskich wspólników.

Then, two more banks-- takeover style-- the most dangerous kind.
Potem jeszcze dwa banki --przejęcie kontroli-- najgorszy sposób.

Are the principles of clarity and transparency respected at Community level in the case of public takeover bids?
Czy w przypadku publicznej oferty przejęcia szanowane są na szczeblu europejskim zasady jasności i przejrzystości?

Instead, it leans towards complete nannying of the parents and a state takeover of child-rearing.
Sprzyja ono natomiast całkowitemu wyręczaniu rodziców i przejęciu przez państwo wychowania dzieci.

Is the Takeover Directive a problem, or one of the agreements concluded by the social partners at European level?
Czy dyrektywa o przejęciach lub któreś z porozumień zawartych przez partnerów społecznych na szczeblu europejskim stanowi problem?

Debts from the takeover are affecting the workforce, they are affecting the enterprise.
Zadłużenie z procesu przejęcia wpływa na pracowników, którzy z kolei mają wpływ na kondycję firmy.

Sancorp needs to initiate a hostile takeover.
Sancorp musi zainicjować wrogie przejęcie.

In 1989, acquired Biocyte in a hostile takeover.
W 1989, kiedy kierował Biocyte mieli zamach terrorystyczny.

Read! Takeover the wheel now!
Read! przejmij kierownicę!

Mr. Geoffrey says he has to go to Hong Kong about the takeover.
Geoffrey Pan mówi, że musi iść do Hong Kong temat przejęcia.

He's negotiating the inevitable takeover.
Negocjuje warunki nieuniknionego przejęcia firmy.

This is a hostile takeover.
To wrogie przejęcie.

Welcome to my hostile takeover.
Witam na moim wrogim przyjęciu.

Woolsey's acquisition was a hostile takeover.
Przejęcie Woolsey'a było wrogim przejęciem.

Mister Korsky, what are your comments today on the Winch Corporation takeover?
Panie Korsky, proszę o komentarz w sprawie przejęcia korporacji.

It's about the Pacific Aerodyne takeover.
Chodzi o przejęcie Pacific Aerodyne.

The final EU superstate takeover by stealth will be a taxpayers' sleepwalk into Europe.
Ostatnim etapem skrytego przejmowania władzy przez UE będzie lunatyczny pochód podatników do Europy.

Fifty years ago, Adolf Hitler's takeover - which took place 75 years ago - was already 25 years in the past.
Pięćdziesiąt lat temu minęło już 25 lat od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera, co miało miejsce przed 75 laty.

(FI) Mr President, the people of the world's fourth largest island have been suffering since the military takeover in 2009.
(FI) Panie Przewodniczący! Ludność czwartej co do wielkości wyspy świata cierpi od czasu wojskowego zamachu stanu z 2009 roku.

Takeover of Chosun the Korean peninsula
Przejęcie Chosun Półwysep Koreański

The hospitals are treating those injured in the daily violence that has characterised the Hamas violent takeover of Gaza and the defeat of secular Fatah.
Szpitale leczą tych, którzy odnoszą rany w wyniku codziennej przemocy, która charakteryzowała brutalne przejęcie przez Hamas Strefy Gazy oraz klęskę świeckiego Fatahu.

How long can a company be kept out of the scope of application of the mandatory-bid rule of the Takeover Bid Directive?
Jak długo przedsiębiorstwo może być wyłączone z zakresu stosowania zasady obowiązkowej oferty dyrektywy w sprawie ofert przejęcia?

The reason that Greeks are on the streets protesting is that they understand perfectly well what the consequence of this EU/IMF takeover will be.
Grecy wyszli na ulice, aby protestować, ponieważ doskonale rozumieją konsekwencje przejęcia ich kraju przez UE i MFW.

Subject: Sale of the Hellenic Telecommunications Organisation (OTE) and refusal to make a public takeover bid
Dotyczy: sprzedaży greckiego przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego (OTE) i odrzucenia publicznej oferty przejęcia

The lack of a precise definition of information and consultation is causing serious difficulties for employees in gaining access to information, primarily during the privatisation or takeover of an establishment.
Brak precyzyjnej definicji informacji i konsultacji powoduje poważne utrudnienia dla pracowników w dostępie do informacji, przede wszystkim w trakcie prywatyzacji lub przejęcia zakładu pracy.

In short, Austrian project manager OMV must immediately discontinue its stubborn attempts at a hostile takeover of group partner, Hungarian oil and gas firm MOL.
Krótko mówiąc, austriacki kierownik projektu OMV musi natychmiast zaprzestać swych upartych prób wrogiego przejęcia partnera projektu, węgierskiej firmy przemysłu naftowego i gazowego MOL.

However, an Islamist takeover in Egypt would almost certainly result in the revocation of the Egypt-Israel peace treaty and the opening of the Rafah border to Hamas.
Przejęcie Egiptu przez islamistów prawie na pewno skutkowałoby zerwaniem egipsko-izraelskiego układu pokojowego i otwarciem granicy w Rafah dla Hamasu.

(FI) Mr President, since the military takeover in March, political instability and a deteriorating humanitarian situation have been becoming ever more obvious features of everyday life for the Madagascans.
(FI) Panie Przewodniczący! Od czasu przejęcia w marcu władzy przez wojsko brak politycznej stabilności oraz pogarszająca się sytuacja humanitarna stają się coraz bardziej ewidentnymi cechami codziennego życia Madagaskarczyków.

'5. Calls on Hamas, following the illegal takeover of the Gaza Strip, to prevent the firing of rockets by Palestinian militias from the Gaza Strip into Israeli territory;'.
"5. wzywa Hamas, w następstwie nielegalnego przejęcia Strefy Gazy, do zapobieżenia ostrzeliwaniu rakietowemu terytorium Izraela przez palestyńskie bojówki ze Strefy Gazy;”

Various scenarios are possible, ranging from a peaceful takeover of power by the pro-democratic forces to economic chaos and the outbreak of armed conflict, and even the use of nuclear weapons cannot be ruled out.
Możliwe są różne scenariusze: od pokojowego przejęcia władzy przez siły prodemokratyczne, aż do gospodarczego chaosu i wybuchu konfliktu zbrojnego, nie wykluczając nawet użycia broni nuklearnej.