Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

such, so
~ jak such as
~ że such that
~... że so... as
~ sobie so so
~ sam jak every bit as

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (taka fem, takie nt) pron
1.
(z rzecz) such
such as this
(pl) these: ~ człowiek such a man.
2.
(po rzeczowniku) like this
the following: treść listu była ~a: dzisiaj... the content of the letter was like this: today.
3.
(z przym) such
so: ~a zdolna uczennica such a good student
(wyr. stopień) so: nie jestem aż ~ głupi I am not so stupid.
4.
(partykuła uwydatniająca) so
such
much
such: była ~a szczęśliwa, że nie mogła powstrzymać łez she was so happy that she could not hold back the tears
ból był ~ silny, że z ledwością szłam the pain was such that I could hardly walk
w ~ sposób, żeby ... so as to ...
zrobił to w ~ sposób, żeby nie ubrudzić sobie rąk he was careful so as not to get his hands dirty.
5.
like this/that
potrzebuję ~ej właśnie sukienki I need a dress like this. 6. (w funkcji ekspresywnej): to ~ mądry człowiek ! he is such a clever man! jest ~a piękna! she is so beautiful! w ~ sposób in this way
w ~ sposób nic nie osiągniesz you will gain nothing in this way: kto to ~i who is he?
co to ~iego whatis this? co ~ego powiedziałeś? what did you say: w ~im wypadku in that case
do ~ego stopnia to such an extent/degree
w ~m to a ~im dniu on such-and-such a day
jako ~so-so

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SUCH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj such
co ~ego? what's the matter?
nic ~e-go nothing of the sort

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lucky

tentative

Nowoczesny słownik polsko-angielski

such a

that kind of