Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) talenty; zręczni oszuści; wytrawni gracze, towar;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(gift) talent
to havea ~ for sth mieć talent do czegoś.
2.
(persons of ability) talent, utalentowana osoba

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

talent, dar, jednostka monetarna w starożytności, (pot.) atrakcyjna babka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

umiejętność

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s talent, uzdolnienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n talent, uzdolnienie
bryt. sl żart. panienki, dziewczynki

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DAR

ZDOLNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (natural abilities or qualities)
talent, uzdolnienia, nerw, genialność, dar, geniusz, iskra boża, lwi pazur, uzdolnienie
synonim: endowment
synonim: gift
synonim: natural endowment

2. (a person who possesses unusual innate ability in some field or activity)
talent: :

3.
talent: :

Słownik internautów

talent

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

talent
uzdolnienie
hist., bibl. talent

Słownik audio-video Montevideo

aktor, wykonawca, odtwórca

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

uzdolnienie

uzdolniony

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

talent
~ for leadership - talent przywódczy
~, military - talent wojskowy
~, organizational - talent organizacyjny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This loss of talents and potential is cruel for the Roma and a loss for Europe.
To strata talentów i potencjału, która ma kluczowe znaczenie dla Romów i dla Europy.

statmt.org

Extraordinarily damaging, if you're talking about using the talents of the population.
Niezwykle szkodliwe, zwłaszcza jeśli mowa o czerpaniu z talentów ludności.

TED

So they eventually started matching their talents and skills to all of my needs.
W końcu zaczęli dopasowywać swoje zdolności i umiejętności do wszystkich moich potrzeb.

TED

It is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.
Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.

statmt.org

This will inevitably mean a loss of talent from London to countries outside the EU.
Nieuchronnie będzie to oznaczać ucieczkę utalentowanych osób z Londynu do państw spoza UE.

statmt.org

"They have said they want to promote trade, then sent out a signal that talent from overseas is not welcome in the UK.

www.guardian.co.uk

His talent at teasing the imagination is what makes even the most rational reader glance nervously beneath the bed at the conclusion of Oh Whistle and I'll Come to You.

www.guardian.co.uk

It's hard to imagine what they could have done onstage to damage their legacy any more than Doherty's personal life has: what price a duff gig when your singer has been accused of forcing a kitten to smoke crack by the tabloids? You'd hesitate to call it a triumph: even the most anthemic songs - Time For Heroes, Don't Look Back Into The Sun - arrive trailing an undertow of wistfulness: they now sound like the work of a band who had talent to burn, but saw that as a cue to go about burning it.

www.guardian.co.uk

The festival's aims are simple - to inspire and celebrate talent and excellence in disability and deaf arts.

www.guardian.co.uk

And the truth is, I have no talent at all.
A prawdą jest, że wcale nie mam talentu.

Or do some people have a greater talent for living than others.
Czy też może jedni mają większy talent do życia niż inni.

And last, but certainly not least, tonight is the big talent show.
I ostatnie ale nie mniej ważne... dzisiaj jest konkurs talentów.

You're the only person with enough talent to play the part.
Jesteś jedyną osobą, która ma wystarczająco talentu, by zagrać tę rolę.

All these are because of your talent and hard work.
Wszystko to ze względu na swój talent i ciężka praca.

But he's had that talent right from the very start.
Ale on miał ten talent od samego początku.

You have talent, I made the best use of it.
Masz talent, a ja go dobrze wykorzystałam.

She has to develop her talent, and you can't become anything here.
Musi coś zrobić z tym talentem. Tu do niczego nie dojdzie.

You can never lose your talent, he used to tell me.
Nie możesz nigdy stracić twojego talentu, powtarzal mi.

I didn't even know that my son had any writing talent.
I nawet nie wiedziałam, że mój syn ma zdolności pisarskie.

I am sure you will agree with me that she is a great talent.
Zgodzi się pan ze mną, że ma ona wielki talent.

Well, one has to show a special talent that people here don't have.
Cóż, starający się musi mieć talent, jakiego tubylcy nie posiadają.

I know the right people that'll help develop his talent.
Ale ma talent a ja znam właściwych ludzi...

I want to see everybody at the talent show on Friday night.
Chcę zobaczyć wszystkie twarze na pokazie talentów w piątkowy wieczór.

Everyone knows that I am the real talent in this relationship!
Każdy wie,że to ja jestem tą utalentowaną w tym związku!

Someone with your talent has nothing to be afraid of.
Ktoś z twoim talentem nie musi się niczego bać.

You have real talent, and I'm not just saying that.
Masz prawdziwy talent, i nie rzucam tych słów na wiatr.

Maybe she does have a talent to run a magazine.
Może posiada zdolność prowadzenia czasopisma.

This game is about a lot more than talent, son, believe me.
Ta gra to coś więcej niż talent, uwierz mi.

He was able to go days without sleep, and that wasn't even his real talent.
Był w stanie iść całe dni bez snu, a to nie był nawet jego prawdziwy talent.

It is my experience that those with such talent are difficult to control.
Z mojego doświadczenia stwierdzam, iż istoty o takich talentach są trudne do kontrolowania.

Everyone has a talent to some extent, in a special way, of a different kind.
Każdy ma talent, w pewnym zakresie, w szczególny sposób, różnego rodzaju.

Hard to believe what they would do to show the extent of their talent.
Cześć. Trudno uwierzyć, co potrafiliby zrobić, żeby ukazać pełnię swojego talentu.

Are you ready for the most unique new talent you've ever seen, guys?
Jesteście gotowi na najbardziej unikalny nowy talent, jaki kiedykolwiek widzieliście?

Yes, the powers of my talent made him give in.
Tak, moc mojego talentu sprawiła że ustąpił.

The revolution will find a way to use your talent.
W Rewolucji znajdziemy sposób, by wykorzystać Twój talent.

With that kind of a talent, you have a responsibility.
Z tego rodzaju talentu, masz odpowiedzialność.

I think you'd make a good assistant director for my talent show.
Byłbyś dobrym asystentem reżysera w moim programie rozrywkowym.

You have such a talent for speaking and telling us what to do.
Masz taki talent, żeby przemawiać i mówić nam co robić.

Got a lot of amazing talent in this house, David.
Masz mnóstwo zadziwiających talentów w domu, David.

It must have been something to grow up around all that talent.
To musiało być ciekawe dorastać przy takim talencie.

With your talent and my knowledge, you could be a champion.
Z twoim talentem i moją wiedzą, mógłbyś zostać mistrzem.

A boy who's finally worthy of my talent and love.
Kogoś wartego mojego talentu i miłości.

And now, the moment we've all been waiting for- the talent competition.
A teraz chwila, na jaką wszyscy czekaliśmy, zawody talentów.

The bishop has far greater talent for the end game.
Biskup ma o wiele większy talent do ostatecznej rozgrywki.

Is Fats the best in the country just because he has talent?
Czy grubas jest najlepszy w kraju tylko dlatego, że ma talent? Nie.

He was no more destructive than any other great talent, you know.
Nie niszczył się bardziej niż inne wielkie talenty.

It's an old talent that supported me for many years.
Talent, który pomagał mi przez wiele lat.

A good producer doesn't put their talent in this position.
Dobry producent nie stawia swojej gwiazdy w takim położeniu.

We start with the casting. Each must present their talent, right?
Startujemy z castingiem. Każda musi zaprezentowac talent, tak?

To be honest with you, I think you've got a lot of talent.
I jeśli mam być szczery myślę, że masz talent.

You've got more talent than anybody in the building, which I hate you for.
Masz więcej talentu niż ktokolwiek w tym budynku, za co cię nienawidzę.

I think we all learned it's best to leave talent to the talented people.
Myślę że nauczyliśmy się, że najlepiej zostawić utalentowanych ludzi w spokoju.

They're people who recognise young talent, give it a chance, they are.
Są ludźmi którzy rozpoznają młody talent i dadzą mu szansę.

Some lucky boys just born with a talent for violence.
Niektórzy szczęściarze po prostu rodzą się z talentem do przemocy.

He had a certain, shall we say, talent for trouble.
Miał, jakby to nazwać, talent do wpadania w tarapaty.

But you don't bore me and that's an important talent.
Ale robisz nie zniósł mnie i to jest ważny talent.

Benny never told us there's so much talent in the family.
Benny nigdy nie powiedział nam, że ma tyle talentów w rodzinie.

No offense, but you two just don't have that talent.
Bez obrazy, ale wy nie macie do tego talentu.