Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) jeden za drugim, gęsiego;

(Noun) tandem, jednorzędowy;
in tandem with... - w parze z;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(bicycle) tandem.
2.
(with both working together) : in ~wspólnie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tandem
jednorzędowy
in ~ (with) jednocześnie, równocześnie, razem

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s tandem
~ seats lotn. miejsca załogi jedno za drugim
~ undercarriage podwozie z kołami jedno za drugim (rowerowe)
~ rotor układ wirników śmigłowca jeden za drugim

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tandem
in tandem with... - (razem) w parze z…

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TANDEMOWY

TANDEM

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

tandem
razem

Słownik internautów

rower dwuosobowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tandem; lotn. układ posobny

Słownik techniczny angielsko-polski

tandem (rower) m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

YR: I have a standard answer. ~~~ Have you ever seen tandem birds?
Mam na to standardową odpowiedź: widzieliście kiedyś ptaki lecące w tandemie?

TED

The revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
Rewolucje odniosą sukces jedynie wówczas, kiedy jednocześnie uda się rozwiązać oba te problemy.

statmt.org

Mr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Panie Barroso! Właśnie powiedział pan, że chce pan pracować w tandemie z Hermanem Van Rompuyem.

statmt.org

This is a task that must be tackled in tandem with the institutions.
To zadanie, które musi być realizowane wespół z instytucjami.

statmt.org

New technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
Nowe technologie, opracowywane wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców, stanowią naszą przyszłość.

statmt.org

Was he working in tandem with anyone here on Earth?
Czy pracował z kimś na Ziemi?

New technologies, developed by business and science in tandem, are our future.
Nowe technologie, opracowywane wspólnie przez przedsiębiorstwa i naukowców, stanowią naszą przyszłość.

You and I could operate in tandem, sharing data as we go.
Ty i ja, mogą pracować w tandemie, udostępniania danych jak idziemy.

Me and my partner, we're on the Miami tandem dance team.
Ja i mój partner jesteśmy w policyjnej grupie tanecznej.

Looks like some kind of gravity weapon, its working in tandem with their ship.
To jakaś broń grawitacyjna. Pracuje w parze z ich statkiem.

Wade Crewes, working in tandem with someone on the outside.
Wade Crewes, pracujący w tandemie z kimś z zewnątrz.

This is a task that must be tackled in tandem with the institutions.
To zadanie, które musi być realizowane wespół z instytucjami.

The revolutions will only be able to succeed if these two problems are resolved in tandem.
Rewolucje odniosą sukces jedynie wówczas, kiedy jednocześnie uda się rozwiązać oba te problemy.

It will also be crucial for the initiative to act in tandem with - rather than replacing the work of - national courts.
Co niezwykle ważne, aby inicjatywa zakończyła się powodzeniem, konieczna będzie współpraca z sądami krajowymi, a nie wyręczanie ich w pracy.

Work in tandem with not against her.
Praca w tandemie z nie przeciwko niej.

For this reason, by all means work in tandem, but please make sure that you are sitting in the front and steering the vehicle.
Dlatego też niech pan pracuje w tandemie, ale niech pan się upewni, że będzie pan siedział na przednim siedzeniu i trzymał kierownicę w dłoni.

These instruments can only work in tandem.
Instrumenty te mogą pracować wyłącznie w tandemie.

Teacher training must develop in tandem with the demands of the modern classroom and I believe that this report recognises this fact.
Szkolenie nauczycieli musi rozwijać się równolegle z wymaganiami stawianymi przez nowoczesne szkolnictwo, i uważam, że sprawozdanie uznaje istnienie tej potrzeby.

These efforts seem to have increased recently in tandem with a rise in bureaucracy, despite all the statements to the contrary.
Dążenia te, wraz z biurokracją, ostatnio się nasiliły, pomimo wszystkich oświadczeń, że jest zgoła inaczej.

We have worked in tandem (me being last year's rapporteur), and that brings me to my first point.
Pracowaliśmy niejako w tandemie (ponieważ w ubiegłym roku ja byłam sprawozdawczynią), z którego to faktu wynika moja pierwsza uwaga.

To bring you joy and laughter in tandem
Aby przynieść Ci radość i śmiech w tandemie

To that end, we must manage to work in tandem with SMEs.
W tym celu musimy starać się współpracować z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

I am committed to working in tandem with this President of the European Council because that partnership will make all the difference.
Zobowiązuję się do współpracy z nowym Przewodniczącym Rady Europejskiej, ponieważ takie partnerstwo uczyni różnicę.

It is especially important to develop independent academic capacity for analysing and assessing European security and defence policy in tandem with national security policies.
Szczególnie ważne jest doprowadzenie do powstania niezależnych instytucji akademickich analizujących oraz oceniających europejską politykę bezpieczeństwa i obrony wraz z krajową polityką bezpieczeństwa.

I look forward to working in tandem with him and to joining him here in the plenary debates on the European Council.
Nie mogę się doczekać naszej wspólnej pracy i współuczestniczenia z nim w debatach plenarnych na forum Rady Europejskiej.

In tandem with Parliament, a significant milestone could be achieved, in the combination of legislation, stimulating policy and activation at the decentralised level.
We współpracy z Parlamentem można osiągnąć znaczny postęp, łącząc prawodawstwo, wspieranie polityki i aktywizację na szczeblu zdecentralizowanym.

Increasing border security, which should proceed in tandem with improving the free movement of people in an increasingly unified Europe, is an important element in this.
Ważnym elementem powinno być zwiększenie bezpieczeństwa granic, które musi iść w parze z ułatwieniem przepływu ludności w coraz bardziej unifikującej się Europie.

I support this initiative which, in tandem with the "Safety on the Community Railways" report, will allow for a more cohesive European rail network.
Popieram tę inicjatywę, która wraz ze sprawozdaniem "Bezpieczeństwo kolei wspólnotowych” umożliwi większą spójność w europejskiej sieci kolejowej.

Mr Barroso, you have just said that you want to work in tandem with Herman Van Rompuy.
Panie Barroso! Właśnie powiedział pan, że chce pan pracować w tandemie z Hermanem Van Rompuyem.

A further significant aim is to avoid duplication of efforts during missions where NATO is participating in tandem with European forces.
Istotnym celem jest również uniknięcie dublowania działań w trakcie misji, w których oprócz sił Unii Europejskiej udział bierze także NATO.

These only work together - in tandem, in unison - and that is, indeed, the best recipe for driving reforms and democratic and economic transformation in south-eastern Europe.
To działa tylko razem - w tandemie, jednomyślnie - i to jest faktycznie najlepsza recepta na stymulowanie reform oraz transformację demokratyczną i ekonomiczną w Europie Południowo-Wschodniej.

Senior Marconi Wireless Operator Jack Phillips and Junior Operator Harold Bride worked in tandem until the very end.
Senior Marconi Wireless Operator Jack Phillips i Junior Operator Harold Bride pracował w parze do bardzo koniec.

(PL) Mr President, it is vitally important that, in tandem with the neighbourhood policy, the doors of the European Union should remain open to our East European neighbours.
Panie Przewodniczący! Równocześnie z polityką sąsiedztwa niezmiernie ważne jest, aby drzwi do Unii Europejskiej pozostały otwarte dla naszych wschodnioeuropejskich sąsiadów.

This pillar should be supplemented, not supported by the second pillar, which should function in tandem, once care has been taken to safeguard not only universal access to it, but also its security, by establishing the relevant governance framework.
Filar ten powinien być uzupełniany, a nie wspierany drugim filarem, który powinien funkcjonować równolegle, po zapewnieniu nie tylko powszechnego dostępu do niego, ale też jego bezpieczeństwa poprzez ustanowienie odpowiednich ram zarządzania.

That is why I support a zero per cent set-aside, but we must also in tandem ensure that our farmers and others are encouraged to keep land in good order and by making the land productive by helping them from other sources.
Dlatego też popieram zniesienie odłogowania, lecz z drugiej strony, musimy wspólnie zachęcić rolników i pozostałe osoby do utrzymania gruntów w dobrym stanie i zapewnić wydajność ziemi poprzez inne formy pomocy.

However, it is not within our power to take away the currency risk of private debt from our citizens, and we do not want to behave like hooligans by unilaterally introducing the euro or allowing the euro to circulate in tandem with our national currency.
Odbieranie naszym obywatelom ryzyka walutowego prywatnego zadłużenia nie leży jednak w naszej mocy i nie chcemy zachowywać się jak banda chuliganów, jednostronnie wprowadzając euro lub pozwalając na współistnienie w obiegu zarówno euro, jak i naszej waluty krajowej.

As an alternative to the cacophony between the Commission, the Van Rompuy working group and the Merkel-Sarkozy tandem on economic governance, we are suggesting a clear proposal: creating a Mr or Mrs Euro responsible for the internal and external consistency of the Union's economic policy choices.
Jako alternatywę dla kakofonii, jaka powstaje z działań Komisji, grupy roboczej pana Van Rompuya i tandemu Merkel-Sarkozy w zakresie zarządzania gospodarczego, mamy jasną propozycję: stwórzmy stanowisko "pana lub pani Euro” odpowiedzialne za zapewnienie wewnętrznej i zewnętrznej konsekwencji wyborów w ramach unijnej polityki gospodarczej.

Firstly, the way of announcing the initiative itself, carried out without consultations with the governments of the remaining countries, sets a dangerous precedent; in fact, it perpetuates the stereotype of the quiet Franco-German tandem, which decides on the key issues of the EU without asking its partners for their opinions.
Po pierwsze: sama już forma ogłoszenia inicjatywy bez konsultacji z rządami pozostałych państw stanowi niebezpieczny precedens; utrwala bowiem stereotyp cichego tandemu niemiecko-francuskiego, który rozstrzyga kluczowe sprawy Unii bez pytania o zdanie partnerów.