Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dotykalny, namacalny, materialny, konkretny; prawniczy rzeczowy;
tangible proof - namacalny dowód;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj (palpable
concrete
definite) namacalny, dotykalny, rzeczywisty: ~ evidence/~ proof namacalne dowody
the ~ benefits of the plan konkretne korzyści planu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

namacalny, wyraźny, konkretny

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. materialny, istotny tangible assets aktywa materialne tangible fixed assets rzeczowy majątek trwały tangible goods dobra rzeczowetangible personality majątek osobisty tangible proof dowód rzeczowytangible property majątek rzeczowy tangible wealth bogactwo materialne

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

konkretny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAMACALNY

DOTYKALNY

WYRAŹNY

Wordnet angielsko-polski

(perceptible by the senses especially the sense of touch
"skin with a tangible roughness")
dotykalny
synonim: touchable

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. namacalny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

materialny, namacalny, istotny
tangible personality: majątek osobisty odrębny materialny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

faktyczny

rzeczywisty

uchwytny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Consumer goods are defined as any tangible movable item, with the exception of:
Towary konsumpcyjne oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome, z wyjątkiem:

europa.eu

I do not wish to dwell on the tangible proposals that the report contains.
Nie chcę się rozwodzić nad konkretnymi propozycjami zawartymi w sprawozdaniu.

statmt.org

The euro, then, has become the most tangible sign of European integration.
Euro stało się tym samym najbardziej namacalnym znakiem integracji europejskiej.

statmt.org

Are there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?

statmt.org

We need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
Musimy dołożyć starań i stworzyć konkretną wspólną politykę energetyczną.

statmt.org

There are more tangible advantages too: in 2007, the fair-trade price for a kilo of cotton was, on average, 46% higher than the norm.

www.guardian.co.uk

Efforts to end the war in Afghanistan through dialogue with the elusive, many-headed Taliban were much debated but produced no tangible results.

www.guardian.co.uk

What is mySociety?MySociety builds websites that give people simple, tangible benefits in the civic and democratic parts of their lives.

www.guardian.co.uk

After months of political warnings, the imminent bloodletting in town halls across the country is the first tangible sign of the government's austerity budget beginning to bite outside Whitehall.

www.guardian.co.uk

If you want me to go on, I need something tangible of his.
Jeśli chcesz, żebym kontynuował, muszę mieć coś namacalnego, co należy do niego.

We need something more tangible here, you are quite right.
Potrzebujemy czegoś bardziej konkretnego, ma pan rację.

But at other times, it's about something much less tangible.
Jednak czasem to coś mniej oczywistego.

You're also the only one who believes me. I need something tangible.
Jesteś fantastką, ale też i jedyną osobą, która mi wierzy.

The efforts made so far have not produced any tangible results.
Dotychczasowe wysiłki nie przyniosły na razie żadnych konkretnych rezultatów.

We have tried for too long to help find a solution to the situation without any tangible results.
Zbyt długo staraliśmy się pomóc w znalezieniu rozwiązania tej sytuacji bez namacalnych wyników.

We particularly expect the new Obama administration to take tangible action in this field.
Oczekujemy zwłaszcza od nowej administracji prezydenta Obamy powzięcia wymiernych działań w tej dziedzinie.

You know very well that it is going to do nothing except mouth a few words and take no tangible action!
Dobrze państwo wiedzą, że nie zrobi nic za wyjątkiem wypowiedzenia kilku słów i nie podejmie żadnych konkretnych działań!

Yet we are talking here about very tangible military deployment.
A jednak mówimy tu o bardzo konkretnym rozmieszczeniu sił zbrojnych.

We therefore need less talk and more action to achieve tangible results.
Potrzeba mniej słów, a więcej działań, aby osiągnąć konkretne rezultaty.

We need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
Musimy dołożyć starań i stworzyć konkretną wspólną politykę energetyczną.

The Commission will have two tangible instruments in its hands over the next few weeks.
W ciągu kilku tygodni Komisja będzie mieć do dyspozycji dwa wymierne instrumenty.

We look forward to seeing tangible progress on this score.
Oczekujemy namacalnych postępów w tej dziedzinie.

So help us do this - propose something really tangible!
Dlatego pomóżcie nam to zrobić - zaproponujcie coś prawdziwie namacalnego!

We look forward to seeing increasingly tangible results from these talks.
Oczekujemy coraz bardziej konkretnych wyników tych rozmów.

Do either of you have any evidence that is admissible? Even just tangible?
Którekolwiek z was ma jakikolwiek dowód, który byłby dopuszczalny, chociażby namacalny?

I would like, once again, to emphasise that there are opportunities to do something tangible.
Po raz kolejny chciałbym podkreślić, że istnieją możliwości zrobienia czegoś konkretnego.

Of course we have to realise that these steps will not bring immediate and tangible results.
Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że te działania nie przyniosą natychmiastowych i namacalnych efektów.

Thus, there have been no tangible results so far, which I greatly regret.
Dlatego też nie ma jak dotychczas żadnych odczuwalnych rezultatów, nad czym bardzo ubolewam.

I do, however, believe they will bring tangible results.
Wierzę jednak, iż przyniosą one konkretne rezultaty.

Our efforts towards peace and stability in the region, however, have so far brought no tangible results.
Nasze wysiłki na rzecz pokoju i stabilności w regionie nie przyniosły jednak, jak dotąd, namacalnych rezultatów.

In other words, our words must be followed up by tangible action.
Inaczej mówiąc, za naszymi słowami muszą iść realne działania.

Perhaps the most tangible challenge for developing countries is the notion of solidarity.
Być może największym wyzwaniem dla krajów rozwijających się jest pojęcie solidarności.

Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.

This effort can bring tangible political and economic benefits.
Ten wysiłek może przynieść istotne korzyści polityczne i gospodarcze.

This would be an important step towards making the role of education and training more tangible in an increasingly open European context.
Będzie to ważny krok w kierunku uczynienia roli edukacji i szkoleń widoczniejszą w kontekście coraz bardziej otwartej Europy.

I want to see tangible gains from our efforts.
Chcę widzieć namacalne rezultaty naszych wysiłków.

The euro, then, has become the most tangible sign of European integration.
Euro stało się tym samym najbardziej namacalnym znakiem integracji europejskiej.

We warmly encourage you to make tangible progress in this matter.
Serdecznie zachęcamy do osiągnięcia widocznego postępu w tej dziedzinie.

The programme contains a lot of very tangible and practical elements, but the real work starts now.
Program obejmuje mnóstwo bardzo konkretnych i praktycznych elementów, lecz prawdziwa praca zaczyna się dopiero teraz.

I also fail to see a tangible desire to identify priorities.
Nie widzę także żadnego konkretnego dążenia ku temu, aby wskazywać priorytety.

This is my only tangible link to the love of my life.
Jedyna namacalna więź z miłością mojego życia.

Finally, the European Union's policy has to produce tangible effects.
Wreszcie, taktyka Unii Europejskiej musi mieć na uwadze rzeczywiste efekty.

It is important that these commitments are now translated into real and tangible actions.
Teraz ważne jest przełożenie tych zobowiązań na realne i namacalne działania.

The adoption of this proposal will have a tangible impact on citizens in the countries concerned.
Przyjęcie tego wniosku przyniesie konkretne efekty obywatelom rozpatrywanych krajów.

This is a tangible sign of our determination to bring real assistance to the most vulnerable.
To wymierny znak naszej determinacji w zakresie niesienia realnej pomocy grupom ludności znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

If it's to last, then the getting of knowledge should be... tangible.
Jeśli ta wiedza ma tu zostać, powinna być... namacalna.

The greatest tangible evidence of psychic energy in years!
Mamy namacalny dowód na istnienie energii psychicznej.

We can do this by supporting volunteers and voluntary activity in a tangible way.
Możemy tego dokonać wspierając w widoczny sposób wolontariuszy i ich działalność.

On the other hand, they can have a tangible impact on the development of the target state.
Z drugiej strony mogą mieć wymierny wpływ na rozwój państwa obłożonego sankcjami.

It is more worrying still, however, to have many fine words spoken but few tangible, effective measures put in place at international level.
Jednak jeszcze bardziej martwi, że wypowiedziano tak wiele wielkich słów, a podjęto tak niewiele konkretnych działań w celu wprowadzenia skutecznych środków na szczeblu międzynarodowym.

Albania is certainly a country which has made tangible progress in the context of the reform process.
Albania jest bezsprzecznie krajem, który osiągnął widoczne postępy w procesie reform.

This will have a tangible effect if the funds are applied sensibly.
Rozsądne zastosowanie tych funduszy przyniesie wymierne efekty.

This issue of flexibility is a very tangible one.
Kwestia elastyczności jest bardzo konkretna.

We should consider taking more tangible measures, and send an observation mission to Egypt.
Powinniśmy zastanowić się nad podjęciem bardziej konkretnych kroków i wysłać do Egiptu misję obserwacyjną.

I have something more tangible to show you.
Mam ci do pokazania cos bardziej materialnego --

As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
Jako ów namacalny znak rozpoznawalny na całym świecie euro jest także czynnikiem stabilności.

Let us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process.
Powiedzmy jasno: oczekujemy, że w wyniku tego procesu podjęte zostaną w Erytrei pewne pozytywne i wymierne kroki.

These are all very tangible things that are set out in this resolution.
To są wszystko bardzo konkretne rzeczy, o których mówi przedmiotowa rezolucja.

These developments require tangible action by the Commission, which continues to lack perspective and vision.
Ten fakt wymaga konkretnych działań ze strony Komisji, których brakuje i brakuje perspektywy i wizji.