Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tango;

(Verb) tańczyć tango;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n (dance of Spanish origin) tango

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tango

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tango
vt tańczyć tango

Wordnet angielsko-polski


1. (a ballroom dance of Latin-American origin)
tango


2. (music written in duple time for dancing the tango)
tango: :

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Tango Three, pull back and set up for a Hellfire shot.
Przygotuj się do wystrzelenia Hellfire.

OpenSubtitles

Who knows what could happen when these two start to tango?
Kto wie, co się stanie, jeśli tych dwoje rozpocznie tango?

On the other hand, it takes two to tango.
Z drugiej strony, do tanga trzeba dwojga.

Why would he need to know how to tango?
Po co ma umieć tańczyć tango? To jakiś szyfr?

Well, I'm very proud to have a world famous tango dancer as a wife.
Jestem bardzo dumny, że moja żona jest tak sławną tancerką.

Ray Tango said you could help me find him.
Ray Tango powiedział, źe pomoźesz mi go znaleźć.

When you are dancing the tango with someone, you're seducing them.
Tańcząc z kimś tango, uwodzicie go.

You know, there is much in common samba, tango and football.
Samba i piłka nożna mają ze sobą wiele wspólnego.

He wouldn't miss an opportunity to fox trot and tango in front of everybody.
Nie przepuściłby okazji na zatańczenie fox trota i tanga przed wszystkimi.

Now there are eight basic steps to the tango.
W tangu jest osiem podstawowych kroków.

Tonight, your father and I are going to be learning... to tango.
Dziś wieczorem twój ojciec i ja nauczymy się... tańczyć tango.

But I have danced all the tango, I'm ever going to.
Ale nie tańczyłem tanga, i nie będę.

Yet, as you know, it takes two to tango and two willing parties to achieve an agreement.
Jak państwo wiedzą, do tanga trzeba dwojga, trzeba też dwóch gotowych stron, aby zawrzeć porozumienie.

Once again, Penny and I have begun our little tango.
Raz jeszcze, Penny i ja zaczynamy nasze małe tango.

Can I get a radio check on channel 2 For all tango units?
Mogę sprawdzić radio na kanale 2 dla wszystkich jednostek Tango?

And now a world-class tango dancer thanks to you.
I jest teraz, dzięki tobie, wielką mistrzynią tanga.

Dear John... here's a video of a 21st century tango.
Drogi Johnie... to jest kaseta z tangiem wieku.

Actually, I did have a can of Tango somewhere.
Właściwie, miałam gdzieś puszkę Tango.

Would you like to learn to tango, Donna ?
Czy chcesz nauczyć się tango, Donna?

And now, ladies and gentlemen, good luck for the last tango!
A teraz, panie i panowie, powodzenia przy ostatnim tangu!

Hey, Tango, saw your picture in the paper.
Tango, widziałem cię w gazecie.

Except for my wedding. I learned to tango.
Tylko na swoje wesele nauczyłem się tanga.

Valentino said there's nothing like tile for a tango.
Valentino mawiał, że nie ma to jak płytki do tanga.

Imagine, the governor of Tango coming all the way to Tsukushi.
Wyobraź sobie, gubernator przemierzył długą drogę z Tango do Tsukushi.

Let's go there, blindfold the orchestra, and tango till dawn.
Chodźmy tam, zawiążmy orkiestrze oczy i pójdźmy w tango do świtu!

Don't they say, it takes two to tango?
Czyż nie mówi się, że do tanga trzeba dwojga?

And the next question is... where do I learn how to do this tango?
Następna kwestia to... gdzie mogę się nauczyć tańczyć takie tango?

Because the hustle is a stupid dance... and I want to do the tango.
Bo hustle jest głupie i chcę tańczyć tango.

My vote is for the Tango or Bravo 51's.
Głosuję na Tango albo Bravo 51.

If you see Tango report back to Body Alpha immediately.
Jeśli widzisz Tango raportuj z powrotem do Body Alfa natychmiast.

Harry,you do not have time to tango, buddy.
Harry, nie masz czasu na tango, kolego.

People think tango is only about sex.
Ludzie myślą, że w tangu chodzi tylko o seks.

Did you think it was a tango?
Myślałeś, że to było tango?

Am I ready to learn the tango?
Jestem gotowa aby nauczyć się tanga?

This is your second tango with the vicious weed, McGee.
To już twoje drugie spotkanie z tym podstępnym chwastem, McGee.

You and me will do the tango.
Ty i ja zatańczymy tango.

So if I can tango, then I'm not drunk.
Więc jeśli mogę tańczyć tango, to nie jestem pijana.

That's what makes the tango so great.
Ona czyni tango tak wspaniałe.

The last Tango was called, what was it?
Ostatnie Tango nazywano, jaka to była nazwa?

Dancing the tango alone is really difficult.
Tańczenie tanga samemu jest bardzo trudne.

Do you write that just like tango?
Jak to się pisze? Po prostu Tango?

If you really wanna do the tango, you'il have to find yourself another partner.
Jeśli naprawdę chcesz zatańczyć to tango, musisz sobie znaleźć innego partnera.

It sometimes resembles the combination of an Argentine tango with a Brazilian samba.
Czasami strategia ta przypomina kombinację argentyńskiego tanga z brazylijską sambą.

It takes two to tango.
Do tanga trzeba dwojga.

Were you outside the Tango Palace when Lola bought it?
Czy byłeś przed Tango Palace, kiedy zginęła Lola?

Percy Jones was born knowing how to tango.
Percy Jones urodził się z wiedzą, jak tańczyć tango.

Now, this dance is... between a waltz and a tango, you see?
Ten taniec to... Cos pomiędzy walcem a tangiem, widzisz? Wango?

Keep your eyes on the prize, Tango Eight.
Trzymaj twoje oczy na nagrodzie, tango osiem.

I’il run it by my New York attorneys... and we’il be ready to tango.
Ja zbiorę moich prawników w Nowym Jorku, przejrzą je i będziemy gotowi do wzięcia...

One tango 13... shots fired in the area of 5959 bradwell avenue.
Jeden Tango 13... Strzały w rejonie 5959 Bradwell Avenue.